2020/2021 - прием в V клас

06.12.2019

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Обръщам внимание, че съгласно чл. 50а от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в Vклас на места, определени с държавния план-прием,  на изпитите по чл. 50, в съответствие с който, предложенията за приема в отделните училища и области се изготвят по образец, определен от министъра на образованието и науката, може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на IV клас в България. До 10 януари на годината на кандидатстване те подават заявление за явяване на изпит до регионалното управление на образованието /РУО/ в областта, в която ще кандидатстват. Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване в определено от РУО училище на територията на областта.

  

Желаещите могат да подадат своето заявление в деловодството на РУО – София-град, ул. „Антим I“, №17 или на електронния адрес на институцията /e-mail: [email protected]/. За Ваше улеснение може да използвате настоящия образец.

 

Приложение: образец на заявление

                             

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

Файл zayavlenienvo2019-2020-1.docx
24.07.2019

УВАЖАЕМИ БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Предоставям Ви заповед РД 01-306/23.07.2019г. на началника на РУО – София-град за утвърждаване на реализирания държавен план-прием в V клас на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ за учебната 2019/2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

PDF icon zapovedzautvrdenrealiziranpriem-5klas.pdf
02.05.2019

 

УВАЖАЕМИ БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Предоставям Ви, Заповед РД 01-165/09.04.2019 г. на началника на РУО – София-град за утвърждаване на държавния план-прием в V клас на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ за учебната 2019/2020 г.   

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

PDF icon img.pdf
18.04.2019

Изх. № РУО1-10723/17.04. 2019 г. 

 

ДО

Д-Р АНТОАН ТОНЕВ

ДИРЕКТОР НА СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОНЕВ,Във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2019/2020 година, приложено предоставям на Вашето внимание за сведение и изпълнение заповед № РД 09-895/ 29.03.2019 г. с приложения № 1, № 2 и № 3 на министъра на образованието и науката.   

Приложение: 1.Заповед № РД 09-895/ 29.03.2019 г. на министъра на образованието и науката.   

                         2.Приложение № 1

                         3.Приложение № 2

                         4.Приложение № 3

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

(Съгласно заповед  № РД 10-1209/09.04.2019 г.

на министъра на образованието и науката )

 

 

PDF icon 20190418081011410.pdf PDF icon 20190418081235164.pdf PDF icon 20190418081303287.pdf PDF icon 20190418081326069.pdf PDF icon 20190430124556063.pdf
08.03.2019

С оглед информиране на заинтересованите страни, предлагаме на Вашето внимание ПРОЕКТ на държавен план-прием за учебната 2019/ 2020 година училищата на територията на област София-град.

Окончателният вариант ще бъде публикуван след като бъде утвърден в срок до 30.04.2019 г., съгласно изискванията на чл. 52, ал. 2 на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] до 08.04.2019 г. включително.

 

PDF icon obobshchenopredlozheniezadrzhavenplan5.pdf
13.02.2019

УВАЖАЕМИ БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Във връзка с чл. 38, ал. 3 от Закон за предучилищното и училищното образование, Раздел IV от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, с оглед създаване на ред и организиране на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2019/2020 г., Ви предоставям Вътрешни правила на СМГ „Паисий Хилендарски“ за реализирането на държавен план-прием на ученици в V клас в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.01.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

От тази учебна година е в сила промяна на Наредба № 11/ 01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както следва:

Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) (1) С цел кандидатстване в V клас на места, определени с държавния план-прием, на изпитите по чл. 50 може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на IV клас в България.

(2) До10 януари на годината на кандидатстването учениците по ал. 1 подават заявление за явяване на изпит до регионалното управление на образованието в областта, в която ще кандидатстват.

(3) Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване

по чл. 50 в определено от РУО училище на територията на областта.  

 

Желаещите могат да подадат своето заявление в деловодството на РУО – София-град, или на електронния адрес на институцията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД