2019/2020 - прием след завършено основно образование

08.03.2019

С оглед информиране на заинтересованите страни, предлагаме на Вашето внимание ПРОЕКТ на държавен план-прием за учебната 2019/ 2020 година училищата на територията на област София-град.

Окончателният вариант ще бъде публикуван след като бъде утвърден в срок до 30.04.2019 г., съгласно изискванията на чл. 52, ал. 2 на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.

 

PDF icon dnevna.pdf PDF icon ve4ernazado4na.pdf
04.01.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА СЕДМОКЛАСНИЦИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

От тази учебна година е в сила промяна на Наредба № 11/ 01.09.2016 г.  на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както следва:

Чл. 51а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) (1) С цел кандидатстване в VIII клас на места, определени с държавния план-прием, на изпитите по чл. 51 (Националното външно оценяване по български език и литература и по математика) може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в България.

(2) До 10 януари на годината на кандидатстване учениците по ал. 1 подават заявление за явяване на изпит до РУО в областта, в която ще кандидатстват.

(3) Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване по чл. 51 в определено от РУО училище на територията на областта.

 

Желаещите могат да подадат своето заявление в деловодството на РУО – София-град, или на електронния адрес на институцията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.01.2019

Изх. № РУО1-75/03.01.2019 г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

В изпълнение на разработените от Министерството на образованието и науката (МОН) Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища, Ви уведомявам, че на територията на област София-град държавен план-прием за следващата учебна година ще осъществяват общо 121 училища, от които: професионални гимназии – 25; профилирани гимназии – 13; средни училища – 78; обединени училища – 5.

Надявам се на успешно съвместно сътрудничество по отношение на Ваши предложения към училища за обучение по специалности от професии, както и по отношение на организиране на Дни на отворените врати за представяне на предприятия и професии, посещения на Ваши представители в училища с цел представяне на професии/ предприятия/ продукти/ иновации, или други инициативи.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.01.2019

Изх. № РУО1-76/03.01.2019 г.

 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

В изпълнение на разработените от Министерството на образованието и науката (МОН) Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища, Ви уведомявам, че на територията на област София-град държавен план-прием за следващата учебна година ще осъществяват следните училища:

Списък на училищата на територията на област София-град, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2019/2020 година.

Надявам се на успешно съвместно сътрудничество в интерес на качественото образование.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

PDF icon 2spisakuchilistapriem20192020.pdf