2018/ 2019 - след завършен VII клас

19.07.2018

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

Напомням, че на територията на София-град има три паралелки профил „Физическо възпитание и спорт“. За прием в тях следва да се обърнете към конкретните училища:

- 113. СУ „Сава Филаретов“ – 11 свободни места;

- 132. СУ „Ваня Войнова“ – 12 свободни места;

- 192. СУ „Христо Ботев“ – 8 свободни места.

19.07.2018

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

 

От 20.07.2018 г. до 24.07.2018 г. включително можете да подавате заявления за участие в трети етап на класиране, като посочвате само паралелки, за които има обявени свободни места.

Обръщам внимание, че след всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.

Подаването на заявление може да стане по два начина:

1. Подаване на заявление в училище-гнездо става като посетите което и да е гнездо на територията на град София (за ученици от страната подаването става само в 48. ОУ „Йосиф Ковачев“). Работното време е от 8:00 до 18:00 часа без събота и неделя. Няма райониране или други ограничения. Списък със свободните места в паралелките е изложен в училищата-гнезда на достъпно място. Попълването става като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните). За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да се съобразите с резултатите си от изпитите. Броят на желанията не е ограничен.

Вашето заявление на хартиен ностиел ще бъде кодирано от длъжностно лице, а ако Вие сами сте нанесли кодовете – ще бъде само проверено. След това ще Ви бъдат поискани оригиналите на Свидетелството за завършено основно образование и служебната бележка с резултатите от изпитите. Ако в заявлението Ви има паралелки със специалности от професии трябва да носите оригинал и копие на медицинското свидетелство. След проверка от длъжностно лице оригиналите ще Ви бъдат върнати. Следващата стъпка е заявлението Ви да бъде входирано в електронната система. Това ще бъде извършено от длъжностно лице, на което ще трябва да съобщите имената на един от родителите, телефонен номер и/или електронен адрес. Длъжностно лице ще регистрира заявлението, което ще получи номер от електронната система, ще го разпечата в два екземпляра и ще Ви предостави единия. С това заявлението Ви е прието.

2. Електронно подаване на заявление за участие в трети етап на класиране е възможно само за кандидат-гимназисти, които до този момент не са били записани на първо и/или второ класиране.

Попълването е през сайта https://priem.mon.bg/, където можете да влезете с входящия № и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от училището. Попълването става като подреждате паралелките, в които има свободни места в низходящ ред (започвате от най-желаните) избирайки кода на паралелката или училището и от там паралелката. За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да се съобразите с резултатите си от изпитите. Броят на желанията не е ограничен. Ако в желаните паралелки има специалности от професии трябва да прикачите сканирано в pdf-формат медицинско свидетелство.

След като попълните исканите от Вас паралелки внимателно проверете попълненото Заявление и се уверете, че сте попълнили точно тези паралелки, които желаете и те са по реда на Вашите желания. Убедете се, че сте попълнили вярно и точно желанията си.

Подаването на заявлението по електронен път приключва с натискане на бутона „Запиши“ след това не можете да правите никави промени и не можете да подавате друго заявление нито по електронен път, нито на хартиен носител в училище-гнездо.

 

УСПЕХ!

 

12.07.2018

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

От 13.07.2018 г. до 17.07.2018 г., без събота и неделя, класираните на втори етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за трети етап на 19.07.2018 г.

На електронен адрес priem-7-klas@abv.bg  може да задавате въпроси към Областната комисия за прием на ученици в 8 клас.

Пожелавам успех!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.07.2018

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

От името на екипа на Регионално управление на образованието и Областната комисия за информационно осигуряване и класиране на учениците след завършено основно образование, ПОДНАСЯМЕ СВОИТЕ ИЗВИНЕНИЯ във връзка с причиненото Ви неудобство на 03.07.2018 г., поради възникналия технически проблем при класиране на Вашите деца!

Уверявам Ви, че РУО – София-град работи целенасочено, за да осигури най-добрите условия за обучението и възпитанието на нашите деца, включително като взаимодейства с родителите чрез разработена система за партньорство при разнообразни форми за комуникация и включване на родителите във всички планирани дейности на училищата, насърчаване на тяхната инициативност за постигане на целите на обучението, развитието на интересите и способностите на учениците.

В духа на нашето партньорско взаимодействие Ви напомням, че до 06.07.2018 г. включително, е необходимо да се отиде в училището, в което е класиран кандидат-гимназистът и да се запише, ако това е Вашият избор.

Ако ученикът е приет по различно от първото си желание можете да подадете заявление за участие във втори етап на класиране в училището, в което е класиран. На второ класиране ученикът може да запази позицията си от първо класиране или да се придвижи на по-предно свое желание. В този случай не се запазва мястото от първо класиране.

Ако на първо класиране ученикът не е приет никъде участва автоматично във втори етап.

ПОЖЕЛАВАМ УСПЕХ!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

  

03.07.2018

ВАЖНО!

Изх. № РУО1-17366/03.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Списъците с приетите на първо класиране ученици в повереното Ви училище ще получите на 03.07.2018 г. в 17,30 ч. в сградата на НПГПТО "Ломоносов", ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 148.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД