Търгове и обяви

20.12.2019

Оферти за абонаментна доставка на хигиенни и почистващи препарати и консумативи, както и на санитарни консумативи

 

Изх. № РУО1-35280/20.12.2019 г.

 

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА

ФИРМИ, ПРЕДЛАГАЩИ ХИГИЕННИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ И КОНСУМАТИВИ, КАКТО И САНИТАРНИ КОНСУМАТИВИ

 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

 

Във връзка с обезпечаване нуждите на РУО – София-град очакваме Вашите оферти за абонаментна доставка на хигиенни и почистващи препарати и консумативи, както и на санитарни консумативи.

 

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Офертите могат да се представят в деловодството на Регионално управление на образованието – София-град”, град София, ул. „Антим I“, № 17, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17:30 ч. или на ел.поща на РУО – София-град: [email protected]

Срокът за подаване на офертите е до 17:00 ч. на 27.12.2019 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

26.11.2019

Обучители по Дейност 7 по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

РУО1-32860/26.11.2019 г.

 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

Във връзка с изпълнението на Дейност 7 по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г., на сайта на Министерство на образованието и науката е публикувана покана за набиране на обучители за провеждане на еднодневни семинари с образователни медиатори, социални работници и директори на училища, включени в изпълнението на проекта. Поканата е достъпна на линк: https://www.mon.bg/bg/100663

Срокът за кандидатстване е 17:30 ч. на 29.11.2019 г.

Кандидатите следва да отговарят на следните минимални изисквания:

 • Да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от областите на висшето образование „Педагогически науки“, „Социални, стопански и правни науки“ съгласно класификатора на областите от висше образование и професионални направления;
 • Да имат най-малко три години опит в работа с уязвими групи, в т.ч. с ученици в риск от преждевременно/ ранно напускане на образователната система и с родители, които пренебрегват ползите от включване в системата на образование или възпрепятстват децата си от посещение на училище.

За предимство се счита кандидатът да има :

 • Участие в изпълнение на най-малко една успешно завършена дейност/ услуга/ договор като експерт/ обучител в посочената област;
 • Опит в ръководството и/или реализацията на проекти с участието на помощник на учителя/ помощник-учител/ медиатор/ социален работник.

Приложения:

 1. Покана
 2. Бланка на проекта – образец
 3. Автобиография - образец

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгл. заповед № РД 02-2648/

25.11.2019 г. на Началника

на РУО – София-град)

Свали документ

11.09.2019

Набиране на оферти

Изх. № РУО1-26256/11.09.2019 г.

 

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА

ФИРМИ, ПРЕДЛАГАЩИ ПРИВЕЖДАНЕ НА ИНСТИТУЦИИ/ОРГАНИЗАЦИИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 2016/679, GDPR

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

 

Във връзка с оптимизиране работата в РУО – София-град очакваме Вашите оферти за проверка, актуализация и привеждане на дейностите на РУО – София-град в съответствие с изискванията на Регламента за защита на личните данни в срок до 20.09.2019 г. на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. ст.401 – деловодство, ел. поща: [email protected], сисетма за сигурно електронно връчване или система за електронен обмен на съобщения.

 

Критерии за оценяване:

 1. Да е съобразен с изискванията на Регламента за защита на личните данни, ЗЗЛД, както и с препоръките на Комисия за защита на личните данни и др.;

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

12.06.2019

НАБИРАНЕ НА ОФЕРТА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

Рег. № РУО1- 17287/12.06.2019

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

НАБИРАНЕ НА

ОФЕРТА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

 

Регионално управление на образованието – София-град обявява процедура по събиране на оферта за обезопасяване на имот, предоставен за управление на РУО – София-град.

Имотът е с идентификатор 68134.507.312 с обща площ 4813 кв. м. с адрес, град София, район Сердика, ул. „Кирил Пърличев“ №22.

 

По обезопасяване на имота:

1. ограничаване на достъпа чрез изграждане на ограда около имота.

Спецификация на оградата: Ограда от стомано-бетонни колове (100 х 100 х 2800 мм) и поцинкована мрежа (ф. 1.7 мм) височина (2 м), бетонни стъпки (през 3 м), обиколка на терена: 250 м. Стоманобетонен кол, бетон клас на якост на натиск, В35, БДС EN 12390-3:2003 – Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни тела.

2. Монтаж на входна порта и/или портал. (размери: достъп на едрогабаритна техника) Спецификации – метална конструкция с поцинкована мрежа.

Водещ критерий при оценяването и класирането на всяка от офертите: финансово най-изгодно предложение.

За извършването на дейностите да бъдае изготвена оферта  за обезопасяване на имот

В представените оферти следва  да бъдат включени всички дейности по   обезопасяването на имота чрез изготвяне на детайлни количествено-стойностни сметки, всяка от която включва крайна цена. Срок за предоставяне на офертите – до 5 работни дни от датата на публикуване на обявлението.

Офертите се внасят в деловодството на РУО - София-град, стая №401.

Адрес: ул. "Антим I" № 17, град София 1303.

 

                                                                                       

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД

22.05.2019

НАБИРАНЕ НА ОФЕРТА ЗА ПОЧИСТВАНЕ И НА ОФЕРТА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

Рег. № РУО1-14270/ 17.05.2018 г.

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

НАБИРАНЕ НА

ОФЕРТА ЗА ПОЧИСТВАНЕ

И НА

ОФЕРТА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

 

Регионално управление на образованието – София-град обявява процедура по събиране на оферта за почистване и оферта за обезопасяване на имот, предоставен за управление на РУО – София-град.

Имотът е с идентификатор 68134.507.312 с обща площ 4813 кв. м. с адрес, град София, район Сердика, ул. „Кирил Пърличев“ №22.

Основните дейности са свързани с почистване на замърсен с отпадъци и с растителност имот и обезопасяването му с оградно заграждение.

В имота, в резултат на нерегламентирано изхвърляне на смесени отпадъци от граждани/ фирми, е образувано нерегламентирано сметище, включително с едрогабаритни  отпадъци. В имота е поникнала дървовидна и храстовидна растителност в резултат на неизползване на имота. Конкретните дейности включват:

 

По почистването на терена:

(1) разриване на отпадъците,

(2) товарене на отпадъците,

(3) изрязване на ниска (храстовидна) растителност,

(4) товарене на растителните отпадъци,

(5) извозване на отпадъците до депо за отпадъци или до действаща сепарираща инсталация,

(6) подравняване на имота,

 

По обезопасяване на имота:

(7) ограничаване на достъпа чрез изграждане на ограда около имота.

Спецификация на оградата: Ограда от стомано-бетонни колове (100 х 100 х 2800 мм) и поцинкована мрежа (ф. 1.7 мм) височина (2 м), бетонни стъпки (през 3 м), обиколка на терена: 250 м. Стоманобетонен кол, бетон клас на якост на натиск, В35, БДС EN 12390-3:2003 – Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни тела.

(8) Монтаж на входна порта и/или портал. (размери: достъп на едрогабаритна техника) Спецификации – метална конструкция с поцинкована мрежа.

Водещ критерий при оценяването и класирането на всяка от офертите: финансово най-изгодно предложение.

За извършването на дейностите да бъдат изготвени две обособени оферти: оферта за почистване на имот и оферта за обезопасяване на имот. Кандидатите могат да подадат оферта за една от дейностите или да подадат оферти и за двете дейности. Във всяка от двете оферти да бъдат включени всички дейности по почистването или обезопасяването на имота чрез изготвяне на детайлни количествено-стойностни сметки, всяка от която включва крайна цена. Срок за предоставяне на офертите – до 10 работни дни от датата на публикуване на обявлението.

Офертите се внасят в деловодството на РУО - София-град, стая №401.

Адрес: ул. "Антим I" № 17, град София 1303.

 

 

                                                                                      

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД

21.05.2019

„Доставка на нови консумативи и рециклиране на тонер касети и барабанни касети за мултифункционални устройства и принтери, собственост на РУО-София-град“

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

 

Регионално Управление на Образованието София-град публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на  изпълнител с предмет:

„Доставка на нови консумативи и рециклиране на тонер касети и барабанни касети за мултифункционални устройства и принтери, собственост на РУО-София-град“.

 

При изготвянето на офертата си участникът следва да се съобрази със следните изисквания на възложителя:

 

I.Техническа спецификация

За работоспособността на печатащите устройства в РУО София-град е необходимо да се осигурят консумативи, както следва:

 1. Доставка на нови консумативи – оригинални, нерециклирани, произведени от производителя на техниката

ВИД НА КОНСУМАТИВА,

МАРКА И МОДЕЛ НА ТЕХНИКАТА

ВИД НА КОНСУМАТИВА

ПРОДУКТ.№

Количество

РЕСУРС

копия

1

Тонер касета Brother HL-5250/MFC-8460

 

10

7000

2

Тонер касета Brother HL-5350

 

6

8000

3

Тонер касета Brother DCP-7045

 

2

2600

4

Tонер касета HP LJ 1010/1020

 

5

2000

5

Tонер касета Samsung SL-M2675F

 

3

3000

6

Tонер касета RICOH SP330SFN

 

6

7000

7

Тонер касета RICOH SP3610SF

 

6

6000

8

Тонер касета RICOH SP325SNw

 

2

6400

9

Тонер касета Xerox WC3225

 

2

3000

10

Tонер касета HP CLJ M553 black

 

1

6000

11

Tонер касета HP CLJ M553 cyan

 

1

5000

12

Tонер касета HP CLJ M553 yellow

 

1

5000

13

Tонер касета HP CLJ M553 magenta

 

1

5000

14

Тонер Konica-Minolta Bizhub 227

 

4

23000

15

Барабанна касета Brother HL-5250

 

3

25000

16

Барабанна касета Brother HL-5350

 

2

25000

17

Барабанна касета Brother DCP-7045

 

1

12000

18

Барабанна касета Samsung SL-M2675

 

1

9000

19

Барабанна касета Ricoh SP3610SF

 

3

20000

20

Барабанна касета Xerox WC3225

 

1

10000

*Забележка:   Посочените  количества  са  приблизителни.

 Възложителят си запазва правото да променя количествата при необходимост чрез предварит елна  заявка   и   без  да  надвишава  максимално  допусти мата ст ойност на договора.

 

 • Всички консумативи трябва да се доставят в оригинална опаковка с ненарушена цялост и без дефекти.
 • Всички консумативи трябва да са произведени не повече от три години преди датата на доставка.
 • Минимален гаранционен срок на консумативите – дванадесет месеца.
 1. Рециклиране на консумативи, собственост на РУО София-град

ВИД НА КОНСУМАТИВА,

МАРКА И МОДЕЛ НА ТЕХНИКАТА

ВИД НА КОНСУМАТИВА

ПРОДУКТ.№

Количество

РЕСУРС

копия

1

Тонер касета Brother HL-5250/MFC-8460

 

15

7000

2

Тонер касета Brother HL-5350

 

10

8000

3

Тонер касета Brother DCP-7045

 

2

2600

4

Tонер касета HP LJ 1010/1020

 

4

2000

5

Tонер касета Samsung SL-M2675F

 

5

3000

6

Tонер касета RICOH SP330SFN

 

2

7000

7

Тонер касета RICOH SP3610SF

 

8

6000

8

Тонер касета RICOH SP325SNw

 

1

6400

9

Тонер касета Xerox WC3225

 

2

3000

10

Барабанна касета Brother HL-5250

 

4

25000

11

Барабанна касета Brother HL-5350

 

2

25000

12

Барабанна касета Brother DCP-7045

 

1

12000

13

Барабанна касета Samsung SL-M2675

 

1

9000

14

Барабанна касета Xerox WC3225

 

1

10000

 

*Забележка:   Посочените  количества  са  приблизителни.

 Възложителят си запазва правото да променя количествата при необходимост чрез предварит елна  заявка   и   без  да  надвишава  максимално  допусти мата ст ойност на договора.

 

 • Всички рециклирани консумативи трябва да бъдат тествани преди доставка.
 • Всички рециклирани консумативи трябва да бъдат доставяни в опаковка, подходяща за тяхното съхранение, в която да има и тестово копие на рециклирания консуматив.
 • Качеството на печат на всички рециклирани консумативи трябва да гарантира определения за всеки модел номинален брой копия.

 

 

II.Изисквания към изпълнението

 

 1. При извършване на дейностите си, участниците следва да спазват изискванията на Закона за  езопасни и здравословни условия на труд и нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, Закона за управление на отпадъците и др. приложими нормативни и поднормативни актове.
 2. Дейностите по доставка на нови консумативи включват:
 • Приемане на заявка по електронна поща.
 • Доставка на поръчаните количества в срок до следващия поръчката работен ден.

3. Дейностите по рециклиране на тонер касети включват:

 • Вземане на консумативите от склада на възложителя.
 • Рециклиране на консуматите и доставката им обратно до склада на възложителя.
 • Консуматиивте трябва да бъдат доставяни в опаковка, която да предпазва стоката от външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад и да има лесно видима маркировка за модела на устройството, за което са предназначени.
 • Участникът, определен за изпълнител се задължава на основание чл.14, ал.1 и ал.3 от Закона за управление на отпадъците и във връзка с чл.13 от Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване да приема отработените тонер касети от възложителя до изчерпване на цялото количество. Приемането и предаването на отработените тонер касети се извършва след получено уведомление от възложителя, като за приемането и предаването се съставя протокол.
 • Дейностите по рециклиране на тонер касети се извършва след заявка от възложителя до изпълнителя, изпратена писмено по електронна поща. Заявката се изпълнява до 5 (пет) работни дни. Доставките се извършват на адреса на възложителя.

4. Приемането на изпълнението се извършва с подписване на двустранен протокол.

5. Възложителят не е длъжен да заяви за доставка или рециклиране в пълен обем на посочените количества от консумативите.

 

III.Общи изисквания 

 1. Класирането ще бъде въз основа на икономически най-изгодната оферта, а именно - „най-ниска цена“.
 2. Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 10 000 (десет хиляди) лева без ДДС или 12000,00 (дванадесет хиляди) лева с ДДС.
  1. .Офертата не трябва да превишава посочената сума като максимална стойност на обществената поръчка. Участник представил оферта на стойност, надвишаваща определената максимална стойност на поръчката ще бъде отстранен от участие.
  2. .Стойността на обществената поръчка включва всички разходи на изпълнителя за пълното изпълнение на поръчката, качествено и в срок, според нуждите на възложителя, включително транспортни разходи за приемане и доставка на консумативите.
  3. .В ценовата си оферта участникът следва да предложи единична цена в лева без ДДС и обща цена в лева без ДДС.
  4. .Предложената цена трябва да е до втори знак след десетичната запетая.
  5. .На първо място ще бъде класиран участник, предложил най-ниска обща единична цена.

3, Срокът на валидност на офертите е 30 календарни дни от датата на подаването им;

 

4.Срокът на изпълнение на услугите е 12 (дванадесет) месеца или до изчерпване на финансовия ресурс, което от двете събития настъпи първо.

 

 

IV.Изисквания към кандидатите и участниците 

1.Критерии за подбор – Възложителят не поставя изисквания по отношение на годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, както и по отношение на икономическото и финансовото състояние на участника.

2.Технически и професионални способности на участника.

 • Участникът да има успешно изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко две услуги, които са сходни или идентични с предмета и обема на поръчката.
 • Под „услуги, които са сходни или идентични с предмета и обема на обществената поръчка“ следва да се разбира услуги по рециклиране на тонер касети. За доказване съответствието с този критерий, участникът представя Списък на извършените услуги, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с доказателства за извършените дейности и посочване на стойностите, датите и получателите.
 • Участникът да притежава разрешително за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци с код 080317* (отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества) в съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. За доказване съответствието с този критерий, участникът представя заверено копие от притежаваното разрешително.

 

4.Други изисквания

4.1. Оферти се подават по електронен път на адреса на РУО-София-град: град София, ул. “Антим I” №17 ет. 4, стая 401, до 17:30 ч. на 23.05.2019 г.

 1. .Офертата трябва да съдържа:
 • Техническо предложение по образец.
 • Ценово предложение по образец.
 • Списък на извършените услуги, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считаноот датата на подаване на офертата, придружен с доказателства за извършените дейности и посочване на стойностите, датите и получателите.
 • Заверено копие от притежавано разрешително за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци с код 080317* (отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества) в съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.
 1. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване на офертите.

 

Лице за контакти: Детелина Златкова, телефон:02/9356088  e-mail:[email protected]

 

 

 

Приложение:

 1. Образец на ценово предложениe

Свали документ