22.01.2019

Ден на отворените врати

Изх. № РУО1-1682/21.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1330/16.01.2019 г., Ви уведомявам, че на 9 февруари 2019 година (събота) Американският университет в България организира в гр.Благоевград „Ден на отворените врати“.

Програмата и регистрация за събитието се извършва на интернет страницата на университета: http://aubg.edu/open-house.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.01.2019

Покана за участие в IV международен конкурс за детско изобразително изкуство„Приказчица моя най-любима 2019“

Изх. № РУО1- 1597/21.01.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-17/17.01.2019 г., с вх. № РУО1-1372/17.01.2019 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на IV международен конкурс за детско изобразително изкуство „Приказчица моя най-любима 2019“, предназначен за деца от 3 до 15 годишна възраст.

Целта на конкурса е да се насочи вниманието към значението на развитието на позитивното въображение на децата.

През миналата година участие в конкурса са взели на 1000 деца от 8 държави членки на ЕС.

Приложение: 1. Статут 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.01.2019

Покана за участие в VIII ученически театрален фестивал „Арлекин“ 2019, който ще се проведе от 26 до 29 март 2019 г. в театър „Минко Балкански“

Изх. № РУО1- 1599/21.01.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО - Сливен изх. № РД-12-75/16.01.2019 г., с вх. № РУО1-1251/16.01.2019 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на VIII ученически театрален фестивал „Арлекин“ 2019, който ще се проведе от 26 до 29 март 2019 г. в театър „Минко Балкански“.

Организатори на фестивала са Община Нова Загора, обл. Сливен и СУ „Христо Ботев“ – гр. Нова Загора.

За повече информация – сайт на Община Нова Загора, раздел КУЛТУРА: http://nova-zagora.org/index.php?option=com content&task:view&id^298&Itemid=149

Приложение: 1. Статут.

                           2. Заявка за участие.             

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.01.2019

Изложение

Изх. № РУО1-1628/21.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1516/18.01.2019 г., Ви уведомявам, че „Интеграл образователни програми“ ООД организира изложение по проект „Световно образование“. Мотото на изложението е „Образованието на 360 градуса“ и ще се проведе в периода 23-24.02.2019 г. в гр. София, НДК, зала 3, от 10:00 ч. до 17:00 ч.

Учителите и учениците от поверените Ви училища ще имат възможност да се срещнат лично с представители на над 80 учебни заведения от Европа и САЩ, на български университети и езикови центрове, за да научат подробности относно условията за прием и възможностите за финансиране на обучението в чужбина и България.

Регистрация за участие можете да направите на www.world-education.eu или на www.integral.bg.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.01.2019

Публикуване на електронните страници на задължителна информация за услугите предоставяни от образователните институции

Рег. № РУО1-1642/ 21.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

С Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване. В изпълнение на РМС №704 задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване (НАО), за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, следва в срок до 29 януари да публикувате задължителната информация на електронните страници на поверените Ви институции.

Приложено Ви изпращам:

  1. Обобщена информация за мерките, включени в  Приложение №4 „Мерки за вписване на невписани в Административния регистър услуги“ – Част втора – „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги“,
  2. Информация по предоставянето на услугите и
  3. Образци на заявления по предоставянето на услугите.

Моля преди публикуването на образците на заявления да попълните рубриката „До директора на …“ с името на поверената Ви институция. В описанията на предоставяните услуги следва да конкретизирате и попълните електронния адрес и служебните телефони за контакт, както и възможността услугата да се предоставя по електронен път при наличие на такава възможност.

 

Приложения:

  1. Обобщена информация за по Приложение №4 „Мерки за вписване на невписани в Административния регистър услуги“ – Част втора – „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги“.
  2. Информация и образци на заявления по предоставянето на услугите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.01.2019

Открити процедури по оценяване и одобряване на проекти за учебни комплекти

       Изх. № РУО1-1626/21.01.2019 г.

 

       ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. №РУО1-1373/17.01.2019 г на МОН, Ви уведомявам, че в изпълнение на разпоредбите на Заповеди № РД 09-303/20.02.2018г., № РД 09-305/20.02.2018г. и № РД 09-306/20.02.2018г.на министъра на образованието и науката са открити процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за I клас или от първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение в в избираемите учебни часове и/или във факултативните часове по майчин език иврит, майчин език арменски език и майчин език ромски език. Съгласно чл. 52, ал.1 от Наредба 10 от 19.12.2017г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала съдържанието на проектите на учебници се оценява от седем оценители – двама специалисти в съответната научна област, един експерт от МОН или от РУО и четирима учители. В тази връзка моля да предложите учители, които биха могли да се включат в оценяването на съдържанието на проектите на учебни комплекти за I клас или от първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение в избираемите учебни часове и/или във факултативните часове по майчин език иврит, майчин език арменски език и майчин език ромски език. При изготвяне на Вашите предложения следва да имате предвид, че оценител не може да бъде лице, за което са налице обстоятелства, посочени в чл. 159, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование.

Предложените учители е необходимо да попълнят регистрационна карта – Приложение № 4 и да представят кратка професионална автобиография до 28.01.2019г. в РУО – София град, стая 511 или сканирани и изпратени по електронен път на Мариана Георгиева, старши експерт – mariana_georgieva@edusofia.bg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

21.01.2019

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА "ПРИНЦИПИ НА ПСИХО-СОЦИАЛНАТА РАБОТА С МЛАДЕЖИ, КОИТО УПОТРЕБЯВАТ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА. ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ“

Изх. № РУО 1 - 1587/18.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на ФИЦЕ - България, с вх. № РУО 1 - 1568/18.01.2019 г., приложено Ви изпращам покана,  програма и регистрационна форма на обучение на тема: "Принципи на психо-социалната работа с младежи, които употребяват психоактивни вещества. Иновативни подходи и методи“, което ще се проведе на 07.02.2019 г. и 08.02.2019 г. в обучителната зала на ФИЦЕ - България, ул.„Шести септември“ № 33, ет.6, гр.София. Участниците ще получат систематизирана информация по следните теми:

- Превенция на употребата на ПАВ – европейският опит, практики от България;

- Видове вещества и признаци за тяхната употреба;

- Различни подходи при деца и младежи, които употребяват ПАВ;

- Спецификата при работа с млади хора и деца, спрямо работата с възрастни употребяващи ПАВ;

- Връзката между семейна структура и употреба на психоактивни вещества при деца и младежи.

За контакти: Весела Алексиева – 0878 808 741.

 

Приложения:

1.Покана за обучение;

2.Програма;

3.Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

18.01.2019

Заповед № РД 09-4026/21.12.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за информационна сигурност при НВО VII клас и образци на документи

Изх. № РУО1-1497/ 18.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-4026/ 21.12.2018 г., вх. № РУО1-1032/ 14.01.2019 г., на министъра на образованието и науката за утвърждаване на:- Правила за информационна сигурност, в т.ч. и задълженията на участниците в националното външно оценяване;

- Образци на документи, както следва:

  • инструктаж за ученика
  • инструктаж за квестора
  • инструктаж за учителя консултант
  • инструктаж за учителя по чужд език за четене на текст
  • декларация по чл. 56, ал. 9 от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.01.2019

Национален конкурс „Бог е любов”

Изх. № РУО1-1509/ 18.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че тази година за пореден път ще се проведе  Национален конкурс „Бог е любов”, който се организира ежегодно от Министерството на образованието и науката. Регламентът е публикуван на сайта на МОН в раздела „Олимпиади и състезания”. Творбите на желаещите да участват трябва да бъдат представени в стая 515 на РУО, София-град, най-късно до  22.03.2019 г. Творбите от направления проза и поезия може да изпращате  на e-mail:  rio_vstancheva@abv.bg или v.stancheva@edusofia.bg

За допълнителна информация: РУО – София-град, Ваня Станчева, ст.експерт по ОСО, сл.тел. 02 935-60-65.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУОСОФИЯ-ГРАД

18.01.2019

Областен кръг на олимпиадата по български език и литература

Изх. № РУО1-1505/ 18.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2686/ 20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г., заповед № РД 01-409/ 04.10.2018 г. на началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на олимпиадите през учебната 2018/2019 г., заповед № РД 01-12/ 16.01.2019 г. на началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата по български език и литература (БЕЛ) и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по БЕЛ областният кръг ще се проведе на 03 февруари 2019 г., неделя, както следва:

За учениците от V клас от всички райони в

41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ул. „Цар Самуил” № 24, директор Александра Топалова, тел. 02/ 989 01 27

За учениците от клас от всички райони в

20. ОУ „Тодор Минков“, ул."Kняз Борис I" № 27, директор Снежана Недкова, тел. 02/ 954 91 64

За учениците от VІІ, ХІ и ХІІ клас от всички райони в

31. СУЧЕМ  „Иван Вазов“, ул. „Гео Милев“ № 2, директор Надежда Николчева, тел.02/ 871 70 87, 02/ 872 11 56

За учениците от VІІІ клас от всички райони в

93. СУ „Александър Теодоров-Балан“, ул. „Гео Милев“ № 32, директор Евдокия Гергова, тел. 02/ 872 07 60

За учениците от ІХ и Х клас от всички райони в

138. СУЗИЕ „Проф. В. Златарски”, ул. „Алфред Нобел” № 3, директор Магдалена Кръстева, тел. 02/ 872 06 27, 02/ 872 39 17

 

Областният кръг започва в 09:00 ч на 03 февруари 2019 г.

Времето за провеждане на областния кръг е:

V клас – 2 (два) астрономически часа за създаване на трансформиращ преразказ на неизучаван художествен текст (от името на неутрален разказвач или от името на герой). Това времетраене включва и 15 минути за самостоятелно прочитане на текста от всеки ученик. Текстът за преразказ се прочита един път от учител, като времето за прочит не се включва във времето за работа на учениците;

VІ клас – 2 (два) астрономически часа за създаване на сбит преразказ на неизучаван (откъс от) художествен текст. Това времетраене включва и 20 минути за самостоятелно прочитане на текста от всеки ученик

Текстът за преразказ се прочита един път от учител, като времето за прочит не се включва във времето за работа на учениците;

VІІ клас 3 (три) астрономически часа за създаване на отговор на литературен въпрос в обем до три страници и за изпълнение на тест с 30 задачи. Съгласно регламента на олимпиадата двата компонента на изпита се изпълняват по ред, избран от ученика, и се предават едновременно в края на изпитното време;

VІІІ, ІХ, Х клас – 3 (три) астрономически часа за изпълнение на тест с 30 (тридесет) задачи с четири избираеми отговора, от които само един е верният, както и задачи със свободен отговор;

ХІ и ХІІ клас – 4 (четири) астрономически часа за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе – по избор) по проблем от литературна/и творба/и от учебното съдържание за задължителна подготовка в ХІ и ХІІ клас.

Писмените работи за учениците от VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас са анонимни.

Директорът на училището – независимо от броя на класираните ученици – със заповед назначава за всяко училище домакин: учител придружител в деня на провеждането; учител по български език и литература, който ще съдейства при задаване на темите в изпитните зали – за учениците от V, VІ, VІІ, ХІ и ХІІ клас; квестор – учител, специалист по друг предмет. Училищата с повече от пет класирани ученици за клас или възрастова група определят двама квестори за съответната сграда. Имената на квестора/ите и броят на учениците, които са потвърдили участието си, незабавно да бъдат съобщени на директора на училището домакин по телефона.

В срок до 17:00 ч. на 25.01.2019 г. директорът на училището изпраща сканирана посочената заповед на електронния адрес на експерта по БЕЛ rio_sgeorgiev@abv.bg.

Квесторите се явяват в определеното училище не по-късно от 7,45 ч. на 03.02.2019 г.

На 03 февруари 2019 г., неделя, всички ученици трябва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност. Учениците от V и VІ клас да носят карирани листове, формат А-4, подпечатани с печата на училището, подгънати и перфорирани. Броят на листовете да бъде съобразен с класа и възрастта на учениците. На учениците от VІІ до ХІІ клас ще бъдат осигурени листове за писане. Всички ученици пишат само със синя химикала.

На учениците от VІІ, XI и XII клас се разрешава ползването на конкретния литературен текст. Препоръчваме учениците да бъдат снабдени с литературните текстове от своето училище поради възможни ограничения в книжния фонд на библиотеките в училищата домакини.

Писмените работи се проверяват и оценяват от регионална комисия при условия и ред, определени в заповед на началника на РУО.

Срокът за проверка на писмените работи е 12 февруари 2019 година. За участие в националния кръг ще бъдат предложени учениците от VІІ клас, получили най-малко 90 т., учениците от VIII – X клас, получили най-малко 70 т., и учениците от ХІ и ХІІ клас, чиято окончателна оценка е най-малко отличен (5,50). Съгласно регламента на олимпиадата националната комисия ще определи кои от предложените да бъдат допуснати до националния кръг.

Всички резултати от областния кръг ще бъдат популяризирани на интернет страницата на РУО – София-град след решението на националната комисия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД