22.03.2019

Обучение за учители на ученици, чиито майчин език не е български

Изх. № РУО1-7691/22.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на дейности по проект „МЕДИС“ – Средиземноморски приобщаващи училища, Ви уведомявам, че на 17.04.2019 г. и 18.04.2019 г. ще се проведе обучение на учители за добри практики за работа с ученици, чиито майчин език не е български. Обучението е безплатно и включва 8 ч. присъствени и 8 ч. онлайн. Желаещите учители ще получат 1 квалификационен кредит след подаване на заявление по чл. 51 от Наредба №12/01.09.2016 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Необходима е предварителна регистрация на следния линк: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=X4Dd46KljUiVxt88H79rr5JLCbxRLmVLrJyQVKov409UNUczVjhZN0UzWjdTRVdKT05MUFIyRkQwQS4u .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

22.03.2019

Покана за участие в „Конкурс за учебна рисунка, Бургас 2019“

Изх. № РУО1- 7699/22.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Регионално управление на образованието -  Бургас с вх. № РУО1-5603/06.03.2019 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на „Конкурс за учебна рисунка, Бургас 2019“.

Организатори на конкурса са Община Бургас и Национална художествена академия.

За повече информация: тел. 0888 418 949, както и на e-mail: gallerybaev@abv.bg .

 

Приложение: 1. Статут на „Конкурс за учебна рисунка, Бургас 2019“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.03.2019

Резултати от областния кръг на Националната олимпиада „Знам и мога“ за учениците от IV клас

Изх. №РУО1-7697/22.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-91/14.03.2019 г., вх. № РУО1-6597/15.03.2019 г. и в изпълнение на Регламента за организиране и провеждане на националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас през учебната 2018/2019 г., Ви уведомявам, че на 20.03.2019 г. на електронните пощи на училищата са изпратени резултатите на явилите се ученици от повереното Ви училище, които съдържат трите имена и общия брой точки на всеки ученик. Моля да уведомите учениците за техните резултати, спазвайки разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД.  Приложено изпращам разпределение по точки.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

22.03.2019

Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността

Изх. № РУО1-6702/ 15.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № РД-19-27/ 14.03.2019 г. от Столична библиотека, вх. № РУО1-6546/ 14.03.2019 г. Ви уведомяваме, че от 2 април до 31 май 2019 г. Столична библиотека за четвърта поредна година осъществява кампанията „На училище в библиотеката“. Тя се провежда в подкрепа на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността, Стратегията за образование и Стратегията за развитие на културата на Столична община.

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с програмата на кампанията и да подкрепите желанието им да участват в инициативите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.03.2019

Организиране и провеждане на Национален кръг на олимпиада по физика

Изх. № РУО1 – 7535/ 21.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на Министъра на образованието и науката и Приложение № 2 към нея за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година, град Русе е определен за домакин на Националния кръг на олимпиадата по физика, който ще се проведе в периода от 05 до 07 април 2019 г. в Основно училище Отец Паисий” - гр. Русе (ул.”Александровска” № 95).

Организатори на Националната олимпиада по физика са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Русе и ОУ „Отец Паисий” - гр. Русе.

Официалното откриване на олимпиадата ще се състои на 5 април 2019 година от 18,00 часа в конферентна зала в Гранд хотел „Рига“.

Организаторите осигуряват хотелско настаняване в Гранд хотел „Рига“ на преференциални цени за участниците в националната олимпиада, ръководителите и придружаващите лица. Ръководителите на отборите и придружаващите лица сами резервират места на електронен адрес: office@hotel-riga.com в срок до 30 март 2019 г. Ръководителите на отборите трябва да изпратят на посочения имейл списъци на учениците с трите имена, дата и година на раждане, клас, училище и населено място.

Местата в хотела са ограничени и резервациите ще се изпълняват по реда на постъпването им. За издаването на фактури е необходимо да се представят точните данни на рецепцията на хотела.

Регистрацията на участниците ще се извършва от 16,30 часа на 05.04.2019 г. във фоайето на Гранд хотел „Рига“.

Командировъчните средства за участниците и ръководителите са за сметка на училищата, РУО, училищни настоятелства, общини, спонсори и др.

Моля, в срок до 13,00 часа на 29.03.2019 г., училищата с класирани ученици да изпратят заявка за участие в олимпиадата по приложения образец на електронен адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg.

Допускането на учениците до участие в националната олимпиада ще се осъществява само при представяне на документ за самоличност или ученическа карта.

За допълнителна информация и въпроси: тел. 0882 450572, Милена Банева, ст. експерт по ПНЕ в РУО-Русе.

Приложения:

  1. Програма за провеждане на олимпиадата.
  2. Оферта на Гранд хотел „Рига“.
  3. Заявка за участие.
  4. Декларация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.03.2019

Резултати от областния кръг на олимпиадата по немски език

Изх. № РУО1-7512/21.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА НЕМСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по немски език през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 2 с резултатите от разсекретените писмени работи на учениците от VIII до ХII клас от областния кръг на олимпиадата по немски език, които не са предложени от областната комисия за участие в националния кръг или са предложени от областната комисия, но не са допуснати от националната комисия за участие в националния кръг.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.03.2019

Резултати от Националното състезание по финансова математика

Изх. № РУО1-7508/21.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математическа лингвистика през учебната 2018/2019 г. и във връзка с писмо № 9105-88/14.03.2019 г. на МОН, вх. № РУО 1-6438/14.03.2019 г., прилагам списък с резултатите на учениците от Националното състезание по финансова математика, проведено на 09.03.2019 г.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

22.03.2019

Детска олимпиада по БДП „Уча играейки – живея знаейки“

Изх. № РУО1-7511/21.03.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от Регионално управление на образованието /РУО/ - Търговище вх. №РУО1-5581/06.03.2019 г. за предстояща Детска олимпиада по безопасност на движението „Уча играейки – живея знаейки“ с участието на деца от детски градини, подготвителни групи и ученици от начален етап на обучение, Ви  уведомявам, че олимпиадата  ще се проведе на 19.04.2019 г.в ДГ №2 „Осми март“ гр.Търговище.  Приложено Ви изпращам за сведение покана, регламент и заявка за участие в състезанието.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

21.03.2019

Областния кръг на математическо състезание „Европейско кенгуру“

Изх. № РУО1-7477/21.03.2019 г.

 

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ на електронните пощи на училищата, които са заявили участие в състезанието са изпратени заявените бланки за отговори, инструктаж за квесторите и инструктаж за проверителите. Моля, ако някое училище е заявило участие в състезанието и не е получило материалите да се свърже със старши експерта по математика в РУО – София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

21.03.2019

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И МОДЕН ДИЗАЙН ви кани на модно дефиле от 15:00 часа на 22.03.2019г. в РУО София-град ет.5

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И МОДЕН ДИЗАЙН - СОФИЯ има удоволствието да покани всички, които са съпричастни и подкрепят ученическото творчество на изложба  на творби на  учениците от специалностите „ Моден дизайн“, „ Интериорен дизайн“, „ Графичен дизайн“ и „ Живопис“. Кратка музикална програма и модно дефиле на ръчно изработени модели ще зарадва служителите и гостите на РУО- София- град на 22.03.2019г. от 15.00ч. на етаж 5 РУО- София-град по случай настъпването на пролетта. Заповядайте и добре дошли!