17.10.2019

Национален конкурс „Да уловиш мига“

Изх. № РУО1-29663/17.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Русе № 130-32-310/16.10.2019 г., с вх. № РУО1-29605/ 16.10.2019 г., Ви уведомявам, че предстои провеждането на ежегодния Национален конкурс „Да уловиш мига“, организиран от ОУ „Отец Паисий“ – Русе. Приложено Ви изпращам регламент на конкурса.

 

 Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

РУМЯНА ВАНГЕЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

(съгласно Заповед № РД 02-2326/ 16.10.2019 г. на началника на РУО – София-град)

17.10.2019

Реализиране на втори етап на Национална програма „Мотивирани учители“

 

Изх. № РУО1 – 29662/17.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-29351/15.10.2019 г., Ви уведомявам, че с Решение №587 /10.10.2019 г. на Министерски съвет е актуализирана Национална програма „Мотивирани учители“.

 Във връзка с реализиране на дейностите на втори етап на НП „Мотивирани учители“, Ви уведомявам, че по Дейност III /6.3/ се приемат заявления от учители, заети към момента в системата на училищното образование, чрез създаване на условия за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по математика“, „Учител по физика и астрономия“, „Учител по информатика“, „Учител по информационни технологии“, Учител по чужд език“, и Учител по религия“, както и допълване до планирания брой участници за придобиване на професионална квалификация Учител по биология и здравно образование“, „Учител по химия и опазване на околната среда“, „Ресурсен учител“, така че да могат да съчетават в годишна преподавателска норма повече от един учебен предмет.

Критерии за включване в програмата:

-Учители с висше образование от професионални направления и специалности в съответствие с Приложение №1 към чл.10 от Наредба №15/02.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

-Работят в училище по специалност от висше образование с професионална квалификация „учител по…“ и формират част от годишната си норма преподавателска заетост по предмет, по който не са специалисти или има доказана необходимост от това в същото или друго училище.

-Изпълняват норма преподавателска работа, като в рамките ѝ или извън нея преподават учебен предмет, по който не се специалисти в същото или друго училище

-Изпълняват норма преподавателска заетост, като преподават предмети като неспециалисти в повече от едно училище.

Кандидатите – начални учители участват само в подбор за придобиване на допълнителна професионална квалификация за длъжността „Учител, ресурсен“.

Заявки и документи се подават в РУО – София град в срокдо 31.10.2019 г.

За включване по Дейност II /6.2/ моля да информирате учителите от поверената Ви институция на длъжност „учител“ по математика, физика и астрономия, информационни технологии и чужди езици, които са без квалификация „учител“, за възможностите за придобиване на такава в едногодишно обучение във висше училище чрез програмата и предоставяне на информация, която да попълните в Приложение №2. в срок до 17.10.2019 г. на e-mail: [email protected], с копие до e-mail: [email protected] .

За включване в Дейност I – информация за училища с идентифицирани проблемни области, които имат недостиг на учители и имат нужда от мотивирани учители с доказан професионален опит за работа по математика, физика и астрономия, информатика и информационни технологии, Приложение №3 в срок до 21.10.2019 г. на e-mail: [email protected] с копие до e-mail: [email protected]

 

Приложения:

1.Приложение №2

2.Приложение №3

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

РУМЯНА ВАНГЕЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-2326/16.10.2019 г. на началника на РУО – София-град/

 

17.10.2019

Участие във Втора международна конференция “Допълваща и алтернативна комуникация“

Изх. № РУО1-29546/16.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-29261/14.10.2019 г., Ви уведомявам, че Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ в партньорство с Министерството на образованието и науката  и УНИЦEФ – България, организира Втора международна конференция “Допълваща и алтернативна комуникация“, която ще се проведе от 4.11. до 6.11.2019 г. в Парк-хотел „Москва“, гр. София.

За втора поредна година на конференцията ще бъде  представен световният опит в съвременните подходи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация за деца и възрастни със затруднения в комуникацията – ДЦП, синдром на РЕТ, аутизъм, множество увреждания, интелектуални затруднения и др.

Тази година конференцията е на тема: „От ранната интервенция до използване в ежедневието“.

Конференцията е от значение за всички, въвлечени в процесите на приобщаващото образование - експерти, директори, ресурсни учители, психолози, логопеди, учители, родители.

Моля за Вашето съдействие, предоставената информация да се разпространи в поверените Ви институции и специалистите, работещи в контекста на проблематиката на конференцията да вземат участие при заявен интерес.

Желаещите за участие в конференцията следва да се регистрират, като попълнят електронен формуляр на посочения линк: https://aac2019.assistfoundation.eu.  

Приложение: Покана и програма за конференцията

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.10.2019

Национален исторически конкурс на тема: „Фамилната история и превратностите на времето”

Изх. № РУО1-29521/16.10.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-29486/16.10.2019 г., Ви уведомявам, че фондация „Ценности” официално стартира дванадесетото издание на Националния исторически конкурс за ученици на възраст от VІІІ до ХІІ клас на тема: „Фамилната история и превратностите на времето”

Допълнителна информация може да получите на тел. 02 988 12 04 или на www.values.bg

Моля да информирате учителите по история и цивилизация и учениците, които проявяват интерес и желание да работят по конкурсната тема.

 

Приложение: 1. Информация за конкурса

                       

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

17.10.2019

Организиране на посещения в ДНЦ Музейко

Изх. № РУО1-29518/16.10.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-29373/15.10.2019 г., Ви уведомявам, че може да планирате и организирате посещения в ДНЦ Музейко до края на 2019 г. по програма за стимулиране на дейности и изяви на ученици свързани със заниманията по интереси, финансирани от Столична община.

Финансират се учениците, включени в дейности по занимания по интереси от 1 до 7 клас. За да заявите посещение, е необходимо да изпратите предварително заявката за посещение по този проект и да получите потвърждение от ДНЦ Музейко за възможността да бъдете приети в избрания от Вас ден и час.

За допълнителна информация може да се свържете с Албена Колева - координатор в ДНЦ Музейко, на тел. 02 902 00 09.

 

Приложение: 1. Заявка за посещение 1- 4 клас

                          2. Заявка за посещение 5- 7 клас

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.10.2019

Откритото първенство на София по информатика (есенно издание)

Изх. № РУО1- 29593/ 16.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 01-521/15.10.2019 г. на началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на Откритото първенство на София по информатика (есенно издание), на 04.11.2019 г. в СМГ „Паисий Хилендарски“, район Оборище, ул. „Искър” 61 ще се проведе Откритото първенство на София по информатика (есенно издание).

Откритото първенство на София по информатика (есенно издание) ще служи като контролно за попълване на определената квота за брой ученици, участващи в Националния есенен турнир по информатика. в гр. Шумен.

Организатори на Откритото първенство на София по информатика (есенно издание) са РУО - София-град, СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София и SAP Labs България. Наградите са осигурени от SAP Labs България.

Желаещите да участват в Откритото първенство на София по информатика (есенно издание) трябва да попълнят регистрационна форма на електронен адрес https://sofiacode.com/sti/ до 24,00 часа на 26.10.2019 г.

Допускането на учениците до участие в турнира се осъществява само след представяне на документ за самоличност (лична карта или ученическа карта).

Всеки участник в Открито първенство на София по информатика (есенно издание), в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване на резултатите /по образец/ до Ралица Войнова - председател на Комисията за организиране и провеждане на Открито първенство на София по информатика (есенно издание), на 04.11.2019 г.  преди провеждането на първенството.

За допълнителна информация Ралица Войнова – старши eксперт по информатика и информационни технологии, РУО - София-град, тел.: 02/935-60-67 и електронна поща [email protected] .

За контакт с организаторите и техническата комисия: [email protected]

 

 

Приложения:

  1. Регламент на Открито първенство на София по информатика (есенно издание)
  2. Декларации за съгласие за публикуване на резултатите
  3. Правила за попълване на квотите от гр. София

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.10.2019

Указания за водене на личните картони на учениците

Изх. № РУО1-29586/16.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с на МОН № 9105-362/15.10.2019 г. с вх.№ 29400/15.10.2019 г. Ви уведомявам следното:

1.      Съгласно § 10, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование от учебната 2019/2020 година личните картони, посочени в Приложение №2 може да се водят в хартиен и/или в електронен вид. Институциите може да използват избрани от тях софтуерни продукти за водене на документите по ал. 1 в електронен вид, които осигуряват обработването, наличието и контрола на цялата информация, отразена в реквизитите та хартиения вариант.

2.      Лични картони на хартиен носител и преминаването им в електронен вид:

–        в започнатите лични картони в хартиен вид на учениците от IX и X клас се попълват всички данни от обучението на учениците от минали години и от края на учебната 2018/2019 година

–        при преминаване в електронен вид на корицата на започнатите лични картони в хартиен вид се обозначава, че това е „Част I“ на документа

–        след приключване на обучението на учениците, личният картон, воден в електронен вид, се разпечатва по реда на чл. 40, ал.1 от Наредба №8/2016 г. и се обозначава, че това е „Част II“ на документа

–        двете части на документа са неразделни, архивират се трайно скрепени, предават се на директора на училището и се съхраняват съгласно съответните срокове, посочени в Приложение №2 от Наредбата.

3.      Всички лични картони в институцията се водят в електронен вид:

-          за учениците от VIII клас се създава нов картон в електронен вид

-          за учениците от IX и X клас може да се създаде картон в електронен вид, след което всички резултати от обучението от хартиения вариант се пренесат в електронния вид.

4.      Лични картони на хартиен носител:

-          За учениците от VIII клас се попълва новият образец на личния картон, отпечатан от „Образование и наука“ ЕАД

-          За личните картони на учениците от IX и X клас е създадена организация при заявяване от училищата, да се отпечата Приложение към личен картон. В него са включени трите нови документа – удостоверението за завършен първи гимназиален етап, удостоверението за завършен втори гимназиален етап и диплома за средно образование.

За поръчка на Приложение към личен картон е необходимо в периода от 21.10.2019 г. до 25.10.2019 г. от 14:00 часа до 17:00 часа в стая 413 на РУО – София-град да подадете приложената Заявка в три екземпляра. (цената на приложението е 1.37 лв. без ДДС)

 

 

Приложения:

1.      Заявка

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

17.10.2019

Покана за участие в Национален конкурс за плакат „Здрав съм, не само когато съм не съм болен“

Изх. № РУО1- 29595/16.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-361/15.10.2019 г., вх. № РУО1-29363/15.10.2019 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на Национален конкурс за плакат „Здрав съм, не само когато съм не съм болен“ в партньорство с Държавна агенция за закрила на детето.

Конкурсът е насочен към ученици от всички училища в системата на предучилищното и училищното образование и от школите по изобразително изкуство. Темата е свързана с повишаване културата на децата за здравословния начин на живот.

Подтемите са:

1.      „Зная как да се грижа за здравето си“;

2.      „Тичам, скачам и се смея в здраве аз живея“;

3.      „Балансираното хранене – начин на живот“.

Финалистите в националния конкурс ще бъдат избрани от представители на ДАЗД и МОН, както и от външни експерти. Освен оригиналност и творчески умения, журито ще оценява и до каква степен произведението отразява темите и дали то се харесва и на широката общественост.

Най-добрите творби ще бъдат представени в изложба, организирана съвместно от ДАЗД и МОН.

Повече информация за Националния конкурс „Здрав съм, не само когато съм не съм болен“ може да намерите на: https://www.sacp.government.bg/ .

 

Приложение:

1.      Регламент на Национален конкурс за плакат „Здрав съм, не само когато съм не съм болен“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

17.10.2019

Семинар „Европейска олимпиада по статистика – полза за учители и ученици“

Изх. № РУО1-29587/16.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Националния статистически институт (НСИ) с вх. № РУО1-28952/10.10.2019 г., Ви уведомявам, че на 04 и 05 ноември 2019 г. ще се проведе семинар  на тема „Трета Европейска олимпиада по статистика – регламент и насоки за участие“ в Учебно-квалификационния център на НСА, с. Сливек, област Ловеч.

На семинара ще бъдат предствени целите на Европейската олимпиада, правилата за провеждане на националния и европейския кръг, както и други инициативи на НСИ, свързани с повишаването на статистическата култура на учениците.

Целта на семинара е и да се осъществи координация между организаторите, менторите, участвали в предишното издание на олимпиадата, и преподаватели, които проявяват интерес да сформират отбори и да се включат в олимпиадата по статистика.

Подробна информация относно провеждането на олимпиадата – регламент, материали за подготовка и др., е публикувана на сайта на олимпиадата – https://www.nsi.bg/esc-2020/

В срок до 25.10.2019 г. следва да заявите участието на лицата в семинара. Участието е безплатно.

За допълнителна информация се обръщайте към отдел „Статистически изследвания“ към Териториално статистическо бюро на НСИ в гр. София, както и на имейл: [email protected]

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.10.2019

Център за развитие на човешки ресурси ДИПКУ при Тракийски университет

Изх. № РУО1-29526/16.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Тракийски университет с вх. № РУО1-28744/08.10.2019 г., Ви уведомявам, че Центърът за развитие на човешки ресурси ДИПКУ при Тракийски университет осъществява проучване на тема „Роля на програма Еразъм+ във взаимодействието между образованието, обучението и младежта и света на професионалното развитие“.

За участие в изследването, в срок до 18.10.2019 г. следва да попълните онлайн анкета на адрес: https://forms.gle/vAr8ag8ByjZTFPF96

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД