26.06.2019

Запознаване с оценените изпитни работи на учениците от VII клас, явили се на НВО по ЧЕ

Изх. № РУО1-19506/26.06.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЛИ НВО В 7 КЛАС

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Уведомявам Ви, че запознаването  с оценените работи на учениците от VII клас, явили се на НВО по чужд език, ще се осъществи на 28 юни, 1 юли и 2 юли в заседателна зала на 4-я етаж в РУО – София-град, ул. „Антим I“, № 17 от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 до 16:30 ч.

 Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

Моля да създадете необходимата организация, като уведомите желаещите да се запознаят с оценените си изпитни работи ученици за датите, времето и мястото, където могат да го направят.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

26.06.2019

Постановление № 100/08.06.2018 г. на Министерски съвет

Изх. № РУО 1-19466/26.06.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

С писмо № 9105-222/25.06.2019 г. министърът на образованието и науката изказва благодарност за положените усилия на учителите и директорите за изпълнение на дейностите по ПМС № 100/08.06.2018 г. и постигнатите резултати.

В писмото си министърът подчертава, че работата по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст е постоянен процес, който продължава и след включването на учениците в образователната система. Нужно е да се прилагат непрекъснати мерки за превенция на отпадането, насочени към преодоляването на образователните и другите причини за отпадане във всеки от етапите на обучение. Най-рисков за отпадането на учениците е преходът между VII клас и VIII кл           ас.

В ИСРМ са публикуван списъци по училища с данни за учениците, които не са получили служебна бележка (не са разпределени за участие в изпитите от НВО) или не са се явили на изпитите от НВО. Необходимо е за всеки ученик да бъде установена причината, поради която не е участвал в изпитите от НВО, и в съответствие с това да бъдат предприети мерки чрез екипите за обхват за мотивиране на учениците да продължат образованието си. Информацията за всеки ученик следва да бъде въведена в ИСРМ до 22 юли 2019 г.

След трети етап на класиране и записване на учениците в училища на места от държавния план-прием ще получите актуален статус в ИСРМ на всеки ученик от посочения списък, което ще Ви даде възможност да проследите резултата от предприетите мерки и да продължите работата с тези ученици, които все още не са записани в училище в VIII клас.

Същата процедура ще бъде повторена и след попълването на незаетите места след трети етап на класиране и записване между 10 и 13 септември 2019 година.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Инструкция за работа в ИСРМ

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.06.2019

Европейски ден на спорта в училище

Изх. № РУО1-19421/26.06.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Министерство на младежта и спорта с изх.№ 04-05-87/19.06.2019 г., вх.№РУО1-19113/24.06.19 г., Ви уведомявам, че на 27.09.2019 г. като част от инициативите за отбелязването на Европейската седмица на спорта е провеждането на Европейски ден на спорта в училище. Концепцията за провеждането на спортния ден в училище се изразява в организирането на различни дейности /спортни състезания, танци, демонстрации/, в които да бъдат включени ученици, преподаватели, родители и други участници в зависимост от събитието поне за 120 минути. За присъединяване към Европейски ден на спорта в училище е необходимо заявилите желание училища да направят регистрация на сайта на инициативата www.essd.eu, да организират спортно събитие на  27.09.2019 г. и да изпратят информация под формата на доклад по електронен път. При необходимост от допълнителна информация могат да бъдат отправени запитвания на email: info@essd.eu. В тази връзка, моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт и да насърчите към участие в инициативата учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.06.2019

Контрол на постъпващата информация

Изх. № РУО1-19042/21.06.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА и ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка осъществяване на добра и навременна комуникация Ви напомням, че е необходимо да създадете оптимална организация във Вашето учебно заведение за контрол и своевременно проследяване на постъпващата информация чрез електронна поща, системата за сигурно електронно връчване и служебната информация от сайта на РУО – София-град.

При промяна на някой от каналите за комуникация е необходимо незабавно да уведомите РУО –София-град.

Организацията на дейностите в образователните институции е изключително динамична и непредоставянето навреме на информация води до проблеми в цялата система.

Уважаеми колеги, разчитам на Вашия професионализъм и отговорност.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.06.2019

Процедура по признаване на квалификационни кредити от началника на РУО – София-град

Изх. № РУО1-19408/ 26.06.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнение на чл. 50 и чл. 51  от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и предстояща кампания за приемане на заявления и документи от 01.07.2019 г. до 10.07.2019 г. за признаване на квалификационни кредити на педагогическите специалисти от началника на РУО – София-град, приложено Ви изпращам  Процедура по административна услуга, осъществявана от РУО–София-град „Издаване от началника на РУО–София-град на удостоверение за признаване на квалификационни кредити“.

Моля, да запознаете педагогическите специалисти в поверената Ви образователна институция с горепосочената процедура.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  • Процедура по административна услуга, осъществявана от РУО–София-град „Издаване от началника на РУО–София-град на удостоверение за признаване на квалификационни кредити“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.06.2019

Лятната културна програма на открито, част от календара на културните събития на Столична община за 2019 г.

Изх. № РУО1- 19299/25.06.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община, Дирекция „Култура“ № СОА19-ДИ05-1791/2/21.06.2019 г., вх. № РУО1-19024/21.06.2019 г., Ви уведомявам за предстоящите прояви от Лятната културна програма на открито, подходящи за деца, част от календара на културните събития на Столична община за 2019 г., както следва:

  • „ТАЙНАТА НА БЕЛИЯ ЛОТОС" - СПЕКТАКЪЛ НА ФОНДАЦИЯ „ЖАР ТЕАТЪР"

Метафорична визуална поема за скритите сили на живота. Ясна и увлекателна фабула, въздействаща визия. Ефектно смесване на изразните средства на пантомимата, театър на маските, големи парадни кукли, материали и средства от сферата на карнавала и уличния театър.

Кино "Кабана" - НДК, до бул. „Фритьоф Нансен"; 7 юли, 17:00 ч.;

Южен парк, вход от ул. „Нишава", до езерото; 14 юли, 19:00 ч.;

пл. „Славейков"; 21 юли, 11:00 ч.;

Парк „Заимов", пред театър „София"; 28 юли, 19:00 ч.;

пл. „Света Неделя"; 4 август, 19:00 ч.;

  • ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗА ДЕЦА НА ТЕАТЪР „ПАН"

Шоу спектакли с участието на самите зрители - децата. Клоунадни скечове, фокуси, игри и детски песни.

Градинката пред „Св. Седмочисленици";6 юли, 11:00 ч.; 10 август, 18:00 ч.;

Южен парк, вход от ул. „Нишава", до езерото; Представление „Весел карнавал" -7 юли, 11:00 ч.;

Парк „Заимов", пред театър „София" - Детско представление „Магическо училище" - 20 юли, 11:00 ч.;

Кино "Кабана" - НДК, до бул. „Фритьоф Нансен" - 21 юли, 11:00 ч.; 3 август, 11:00 ч.;

  • „ГОСТИ ОТ ПРИКАЗКИТЕ НА СОФИЯ" - ДЕТСКО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ТЕАТРАЛНА КЪЩА „МАРИЕТА И МАРИОНЕТА"

Спектакъл за малки и големи с водеща вълшебница „Сладоледената фея" и специалните гости Пипи Дългото чорапче и клоунът Тони Балони. Те ще включат децата в безбройните си лудории и невероятни приключения.

Южен парк, вход от ул. „Нишава", до езерото -6 юли, 11:00 ч;.3 август, 11:00 ч.;

Парк „Заимов", пред театър „София" - 14 юли, 18:00 ч.;

Градинката пред „Св. Седмочисленици": 3 август, 18:00 ч.;17 август, 18:00 ч.;

Кино "Кабана" - НДК, до бул. „Фритьоф Нансен": 11, 17, 24, 31 август, 11:00 ч.;

  • „ЧУДЕН ПРИКАЗЛИВКО" - ДЕТСКИ ШОУ СПЕКТАКЪЛ

Емоционална смесица от песни, танци, смешки, игри и импровизации с публиката. Актьор - Дечко Чунтов.

Парк „Заимов", пред театър „София" - 7 юли, 11:00 ч.;

Южен парк, вход от ул. „Нишава", до езерото: 13, 14 юли, 11:00 ч.;

Градинката пред „Св. Седмочисленици": 13 юли, 18:00 ч.;

Кино "Кабана" - НДК, до бул. „Фритьоф Нансен" - 6 юли, 11:00 ч.;

  • ДЕТСКИ СПЕКТАКЛИ НА „АРТ ТЕАТЪР"

Сценарият е построен на базата на текстове от "Макс и Мориц" от Вилхелм Буш, както и песни и гатанки по текстове на Панчо Панчев. Музиката е на живо -оркестър от китара, кастанети, маракаси, дайре. Детската публика се включва в шоуто с танци и игри.

Градинката пред „Св. Седмочисленици": 24, 31 август, 18:00 ч.;

Кино "Кабана" - НДК, до бул. „Фритьоф Нансен": 10, 18 август, 11:00 ч.;

  • „МУЗЕЙКО" В ПАРКА

Детски научен център „Музейко" организира на открито арт ателиета, общи масови игри, научни дейности и специални мисии. Всяко събитие ще е с продължителност между 4 и 6 часа

Южен парк, голямата поляна -13 юли.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.06.2019

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА УЧЕНИКА”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА УЧЕНИКА” – МОДУЛ 1 „ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СИСТЕМНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ПОРТФОЛИО” И  МОДУЛ 2 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕКИПНА РАБОТА НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ НАЧАЛНИЯ ЕТАП С ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ И С УЧИТЕЛИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП“

 

Изх. № РУО 1 – 19429 /26.06.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка със стартиране на дейностите по Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио” и  Модул 2 „Осигуряване на екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“ на Национална програма „Заедно в грижата за ученика”,  можете да се информирате относно условията на програмата на следния линк: https:// www.mon.bg/upioad /19210/19RH172pr4-grizha-uchenika.pdf

Училищата-бенефициенти следва да изготвят проектните си предложения в съответствие с реквизитите на приложените към програмата формуляри. Всяко проектно предложение се вписва във формуляр, одобрява се от директора на училището, и в срок до 15 юли 2019 г. се изпраща за оценка в РУО – София-град, подписан с електронен подпис. Хартиеният вариант на проектното предложение се съхранява в училището. 

При възникнали въпроси относно модула можете да се обръщате към Ралица Войнова, старши експерт по информатика и информационни технологии в РУО – София-град, тел. 02 935 60 67 и Мариана Георгиева, старши експерт за обучение в начален етап в РУО – София-град, тел. 02 935 60 85.  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

25.06.2019

Предоставяне на информация за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Изх. № РУО1-19302/25.06.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ

И ЧАСТНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-820/15.03.2019 г. на министъра на образованието и науката и на График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти в държавните и частните детски градини и училища, моля да попълните приложената таблица № 1.

 

Информацията изпращайте в срок до 12 часа на 02.07.2019 г. (вторник) на e-mail: gspashov@abv.bg

За контакти: тел.  02/ 935-60-68,  Георги Пашов.

 

Приложение: съгласно текста.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.06.2019

Запознаване с оценените изпитни работи на учениците от 7 клас, явили се на НВО

Изх. № РУО1-19279/25.06.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЛИ НВО В 7 КЛАС

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Уведомявам Ви, че запознаването  с оценените работи на учениците от 7 клас, явили се на НВО по БЕЛ и по математика, и които желаят да видят сканираните си и оценени изпитни работи (по електронен път в системата за запознаване), ще се осъществи на 28 юни, 1 юли и 2 юли, както следва:

  • БЕЛ – в сградата на ПГЕА, кв. „Овча купел“, бул. „Овча купел“ № 1  от 8:30 – 12:00 ч. и 13:30 – 17:30 ч.
  • Математика - в сградата на СПГЕ „Джон Атанасов“, кв. „Изток“, ул. „Райко Алексиев“ № 46 от 8:30 – 12:00 ч. и 13:30 – 17:30 ч.

 

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

 

Моля да създадете необходимата организация, като уведомите желаещите да се запознаят с оценените си изпитни работи ученици за датите, времето и училищата, където могат да го направят.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.06.2019

Ден на отворените врати

Изх. № РУО1-19278/25.06.2019 г.

                                                                  

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1- 19206/25.06.2019 г., Ви уведомявам, че на 26.06.2019 г. от 10.00 до 15.00 часа във военно формирование 22980 (кв. „Княжево“, ул. „Буря“ № 26) ще се проведе „Ден на отворените врати“ по случай 1 юли - „Празник на съвместното командване на силите“, на който са поканени да участват всички желаещи.

Тел. за контакти – 0888/568 952.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД