Регистри РУО София-град

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

 

Директори на образователни институции

 

Директори, които не са подали декларации по чл. 35,  ал. 1 , Т. 2 от ЗПКОНПИ

 

Служители по трудово правоотношение в РУО - София-град