Профил на купувача

03.12.2019

Обявление за набиране на оферти

Изх. № РУО1-33444/03.12.2019 г.

 

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА

ФИРМИ, ПРЕДЛАГАЩИ АБОНАМЕНТНО ПОЧИСТВАНЕ НА ОФИС ПОМЕЩЕНИЯ

 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

 

Във връзка с оптимизиране работата в РУО – София-град очакваме Вашите оферти за абонаментно ежедневно почистване на офис помещенията, ползвани от РУО – София-град в сграда, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. и ет.5.

Обектът включва: 29 броя стаи и коридори, разположени на два етажа (четвърти и пети етаж) в административна сграда, находяща се в град София, ул. „Антим I“ №17. Кабинетите са четири стандартни типа с приблизителни размери (дълж./шир./ вис.) на всеки:

I вид – 5,8 х 5,10 м. х 2,60 м – 1 бр.

II вид – 8,80 х 5,10 м. х 2,60 м – 1 бр.

III вид – 5,8 х 5,10 м. х 2,60 м – 1 бр.

IV вид -  5,10 х2,80 м. х 2,60 м – 26 бр.

 

Огледи на помещенията могат да се извършват всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Офертите могат да се представят в деловодството на Регионално управление на образованието – София-град”, град София, ул. „Антим I“, № 17, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17:30 ч. или на ел.поща на РУО – София-град: [email protected]

Срокът за подаване на офертите е до 17:30 ч. на 06.12.2019 г.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

08.11.2019

Събиране на оферти, във връзка с изграждане на мрежова инфраструктура (LAN мрежа) в администрацията на РУО – София-град

Изх. №  РУО1-31570/08.11.2019 г.

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

Във връзка с постъпило в РУО – София-град писмо с вх.№ РУО1-31485/08.11.2019 г. Правим следните уточнения:

 

1. Относно обявата: събиране на оферти, във връзка с изграждане на мрежова инфраструктура (lan мрежа) в администрацията на РУО – София-град, а именно:

 

1.1. При изграждането на мрежовата инфраструктура е необходимо да осигурят два сървърни шкафа, които да са съвместими с 19” устройства. Приблизителни размери 600 x 1000 x 2000 мм.

 

Стандарти:

• iso9001-2008

• tse: en 61587-1 за механична структура

• клас на защита: ip20 или ip55

 

1.2. Относно обявата: строително ремонтни дейности  след изграждане на мрежова инфраструктура (lan мрежа) на територията на РУО – София-град, а именно:

Демонтаж и монтаж на ламперия и вграден гардероб ще се извършва само в сървърното помещение

 

2. Срокът за подаване на оферти се удължава до 17:30 часа на 13.11.2019 г.

 

3. При проявен интерес може да се извърши оглед всеки работен ден в рамките на работното време на администрацията – 08:30 ч. – 17:30 ч.

 

4. Място за подаване на оферти

 

Офертите могат да се представят в деловодството на Регионално управление на образованието – София-град”, град София, ул. „Антим I“, № 17, всеки работен ден от 9.00 ч. До 17:00 ч. или на ел.поща на РУО – София-град: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

01.11.2019

Събиране на оферти, във връзка с изграждане на мрежова инфраструктура (LAN мрежа) в администрацията на РУО – София-град

Изх. №  РУО1-30941/01.11.2019 г.

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

ПРЕДМЕТ НА ОБЯВАТА: Събиране на оферти, във връзка с изграждане на мрежова инфраструктура (LAN мрежа) в администрацията на РУО – София-град.

 

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ: Изграждане на мрежова инфраструктура (LAN мрежа) в администрацията на РУО – София-град. Обектът включва: 29 броя стаи (включително и сървърно помещение), разположени на два етажа (четвърти и пети етаж) в административна сграда, находяща се в град София, ул. „Антим I“ №17. Кабинетите са четири стандартни типа с приблизителни размери (дълж./шир./ вис.) на всеки:

I вид – 5,8 х 5,10 м. х 2,60 м – 1 бр.

II вид – 8,80 х 5,10 м. х 2,60 м – 1 бр.

III вид – 5,8 х 5,10 м. х 2,60 м – 1 бр.

IV вид -  5,10 х2,80 м. х 2,60 м – 26 бр.

Общият брой на работните точки е между 88-93. Във всяко помещение да има по 3 работни точки.

Кабинетите са разположени на два етажа. На четвърти етаж – 15 кабинети. На пети етаж – 14 броя (включително сървърно помещение). Размерите на всеки етаж е: 2,40 м. х 34,50 м.

 

ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО:

1.ценовото предложение

1.1.При изготвяне на ценовото предложение кандидатите следва да вземат предвид, че крайните единични цени, трябва да включват:

1.1.1.Всички разходи /в т.ч. спомагателни дейности, материали, консумативи, цени за доставка/, за видове дейности, технологично необходими за извършване на конкретния вид услуга до окончателното му завършване.

1.1.2.Всички разходи свързани с изпълнението на услугата, включително и тези по подготовка, транспорт на материалите, работна ръка, натоварване и извозване на отпадъци и всички други присъщи разходи.

2.ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ:

2.1.Срок на изпълнение

2.2.Гаранционен срок на изпълнените дейности и на вложените материали, който не може да е по-малък от предоставения от производителя.

2.3.Валидност на офертата

 

 

4.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4.1.Услугата трябва да бъде извършена качествено и в срок, с материали, които отговарят на техническите изисквания към продуктите съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/.

4.2.Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 30 дни от влизане в сила на договора.

4.3.Мрежата да се изгради поне със сертифицирани по CATEGORY 6 / Class E продукти.

4.4.Демонтаж и възстановяване на електрическата и мрежова инфраструктура в сървърното помещение.

4.5.Функциониращите в момента електрическа, охранителна, противопожарна и мрежова инсталация следва да остават действащи в рамките на работното време през периода на изграждането на новата LAN мрежа.

4.6.Мрежовата инфраструктура (LAN мрежата) да позволява обновяване и разширение.

 

5.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ

 

5.1.В оферта да са включени всички дейности, необходими за изграждането на мрежата и привеждането на помещенията за нормални условия на труд.

5.2.След завършване на дейностите, трябва да бъде изтеглена цялата налична механизация и невложени материали, обекта да е почистен от отпадъците.

5.3.Изпълнението на услугата да се осъществява в съответствие със съществуващата конструкция на сградата, спазвайки нормативните разпоредби и мерки за безопасност при работа.

5.4.Всяка промяна се съгласува и одобрява от Възложителя писмено.

 

6.МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Офертите могат да се представят в деловодството на Регионално управление на образованието – София-град”, град София, ул. „Антим I“, № 17, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17:00 ч. или на ел.поща на РУО – София-град: [email protected]

Срокът за подаване на офертите е до 10.11.2019 г.

 

Изх. №  РУО1-30943/01.11.2019 г.

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

ПРЕДМЕТ: Строително ремонтни дейности  след изграждане на мрежова инфраструктура (LAN мрежа) на територията на РУО – София-град

 

Изисквания относно:

1.ценовото предложение

1.1.При изготвяне на ценовото предложение кандидатите следва да вземат предвид, че крайните единични цени, трябва да включват:

1.1.1.Всички разходи /в т.ч. спомагателни дейности, материали, консумативи, цени за доставка/, за видове дейности, технологично необходими за извършване на конкретния вид услуга до окончателното му завършване.

1.1.2.Всички разходи свързани с изпълнението на услугата, включително и тези по подготовка, транспорт на материалите, работна ръка, натоварване и извозване на отпадъци и всички други присъщи разходи.

2.ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ:

2.1.Срок на изпълнение

2.2.Гаранционен срок на изпълнените дейности и на вложените материали, който не може да е по-малък от предоставения от производителя.

2.3.Валидност на офертата

 

3.ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ:

Предмет на поръчката: Строително ремонтни дейности  след изграждане на мрежова инфраструктура (LAN мрежа) на територията на РУО – София-град.

 

3.1.Обособена позиция. Строително ремонтни дейности в 29 помещения /стаи/ и коридорите на четвърти и пети етаж на сграда, находяща се в гр. София, ул. „Антим I“ след изграждане на мрежова инфраструктура. Кабинетите са разположени на два етажа. На четвърти етаж – 15 кабинети. На пети етаж – 14 броя (включително сървърно помещение). Размерите на всеки етаж е: 2,40 м. х 34,50 м.

 

3.1.1.Демонтаж и запазване на електрическата и в сървърното помещение.

3.1.2.Демонтаж и монтаж на ламперия и вграден гардероб в стаите.

3.1.3.Шпакловка, боядисване на сървърното помещение.

3.1.4.Боядисване на четвърти и пети етаж в сградата.

 

 

4.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4.1.Услугата трябва да бъде извършена качествено и в срок, с материали, които отговарят на техническите изисквания към продуктите съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/.

4.2.Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 30 дни от влизане в сила на договора.

 

5.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ

5.1.В оферта да са включени всички строително-монтажни дейности, необходими за привеждането на помещенията за нормални условия на труд.

5.2.След завършване на дейностите, трябва да бъде изтеглена цялата налична механизация и невложени материали, обекта да е почистен от отпадъците.

5.3.Изпълнението на услугата да се осъществява в съответствие със съществуващата конструкция на сградата, спазвайки нормативните разпоредби и мерки за безопасност при работа.

5.4.Всяка промяна се съгласува и одобрява от Възложителя писмено.

 

6.МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Офертите могат да се представят в деловодството на Регионално управление на образованието – София-град”, град София, ул. „Антим I“, № 17, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17:00 ч. или на ел.поща на РУО – София-град: [email protected]

Срокът за подаване на офертите е до 10.11.2019 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАДСКА

 

30.10.2019

Предложения за организиране на семинар

Изх. № РУО 1- 30694/29.10.2019 г.

 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАР НА ТЕМА „ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ УЧИЛИЩЕТО, РОДИТЕЛИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ ФАКТОР ЗА ЕФЕКТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ВЪПИТАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

 

Във връзка с предстоящо провеждане на семинар с директори и  заместник-директори по учебната дейност на столични училища на тема „Взаимодействието между училището, родителите и институциите – фактор за ефективно образование, обучение и възпитание на учениците“, очакваме Вашите предложения, които трябва да отговарят на следните условия:

 1. По отношение на съдържанието:
 • да бъде представена програма по темата на семинара, насочена към развиване на компетентностите на педагогическите специалисти, както и индикатори за очакваните резултати от семинара;
 • продължителност - 16 академични часа, като бъде предвидена в програмата възможност за време, в което участници да могат да споделят добри практики по темата на семинара;
 • присъждане на 1 квалификационен кредит.
 1. По отношение на обучителите:
 • да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация, която да отговаря на целите на програмата на семинара;
 • професионален опит, свързан с целите на програмата на семинара, придобит в практиката или в провеждане на обучения.
 1. По отношение на организацията:
 • място на провеждане на семинара: на отстояние до 200 км от град София;
 • зали: една зала с капацитет до 150 места и една зала с капацитет до 100 места, които да бъдат технически оборудвани (озвучаване и мултимедия);
 • такса за обучение;
 • организиран транспорт – от град София до мястото на обучението и обратно;
 • два пълни пансиона (две нощувки в хотел с минимум четири звезди, две закуски, два обяда, две вечери, 4 кафе паузи).

Начин и критерии за класиране на предложенията по отношение на обучението и организацията:

 • програма на семинара;
 • цена за един участник, формирана в съответствие с посочените условия;
 • квалификация на обучителите.

Срок за внасяне на предложенията до 15.11.2019 г., на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. стая 401 – деловодство на РУО – София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.09.2019

Набиране на оферти

Изх. № РУО1-26256/11.09.2019 г.

 

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА

ФИРМИ, ПРЕДЛАГАЩИ ПРИВЕЖДАНЕ НА ИНСТИТУЦИИ/ОРГАНИЗАЦИИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 2016/679, GDPR

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

 

Във връзка с оптимизиране работата в РУО – София-град очакваме Вашите оферти за проверка, актуализация и привеждане на дейностите на РУО – София-град в съответствие с изискванията на Регламента за защита на личните данни в срок до 20.09.2019 г. на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. ст.401 – деловодство, ел. поща: [email protected], сисетма за сигурно електронно връчване или система за електронен обмен на съобщения.

 

Критерии за оценяване:

 1. Да е съобразен с изискванията на Регламента за защита на личните данни, ЗЗЛД, както и с препоръките на Комисия за защита на личните данни и др.;

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

11.09.2019

Покана за отваряне на оферти обществена поръчка с № 9091712

Изх.№РУО1-26120/11.09.2019 г.

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

                                               

Във връзка с обява за обществена поръчка на стойност  по чл.20, ал.3 от ЗОП с уникален №9091712 в Регистъра на обществените поръчки и изх. № РУО1-24644/22.08.2019 г. с предмет „Доставка на принтерна хартия за обезпечаване на нуждите на училищата, провеждащи Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити на територията на област София-град“, Ви уведомявам, че отварянето на офертите ще се състои на  13.09.2019 г. /петък/ от 14:00 часа в сградата на РУО  София-град, ул.“Антим І“ №17, ет.5, заседателна зала.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК РУО                                                                          

СОФИЯ-ГРАД       

22.08.2019

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява чл. 20, ал. 3, т.2 ЗОП

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9091712

Връзка към информация за преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9091712

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява чл. 20, ал. 3, т.2 ЗОП с предмет: „Доставка на принтерна хартия за обезпечаване нуждите за провеждане на Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити на територията на област София-град“

 

 

Краен срок за подаване на оферти: 10.09.2019 17:00

 

Документи:

 1. Обява за обществена поръчка. 
 2. Документация и образци (pdf).
 3. Документация и образци (doc).
 4. Списък на образователните институции.

Свали документ

06.08.2019

Предложения за организиране на обучения - удължаване на срока

Изх. № РУО1-23596/05.08.2019 г.

 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ“ 2019 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

 

Във връзка с реализиране на дейности по НП „Квалификация – 2019 г. и писмо на сайта на РУО - София-град с изх. № РУО1-21564/12.07.2019 г., Ви уведомявам, че  РУО – София-град удължава срокът за набиране на предложения за извършване на обучения по следните дейности и теми:

Тематично направление 4.1.1. Компетентностен подход и образователни резултати, Мярка I – Формиране на ключови компетентности чрез организация и управление на образователния процес в образователната институция, насочени към изпълнение на държавните образователни стандарти - обучения на учители.

 

 1. Обучение на тема - Развиване и формиране на ключови компетентности чрез обучението по Български език и литература в прогимназиален и гимназиален етап / V-XII клас/ с оглед на новите учебни програми.
 2. Обучение на тема - Дигиталните компетентности - ключови за учителите и учениците на 21 век.
 3. Обучение на тема - Дейностният подход в обучението по география и икономика – в основата на формиране на ключови компетентности.
 4. Обучение на тема - Практически дейности в учебния процес за формиране на функционална грамотност у учениците.

 

Тематично направление 4.1.2. Креативност, иновативност, новаторство. Мотивация на педагогическите специалисти, Мярка III – Подкрепа за прилагане на иновативни практики.

 

 1. Обучение на тема - Иновативни педагогически технологии в училищното образование.

 

Тематично направление 4.1.3. Образование и ценности:

Мярка I – Реализиране на ценностно ориентирано образование и възпитание като ключов фактор за социална регулация на взаимоотношенията в образователната  институция и обществото.

 

 1. Обучение на тема - Ценностно ориентирано образование и възпитание в детската градина за постигане на толерантност във взаимоотношенията в детския колектив и изграждане на култура на поведение в обществото.

 

Мярка II – Комуникация и взаимодействия в образованието.

 1. Обучение на тема - Усъвършенстване на взаимодействието между родители и образователна институция, техники и подходи за стимулиране на родителската активност. Ролята на Обществените съвети.

Тематично направление 4.1.4. – Лидерство в образованието:

Мярка III – Формиране на умения за самопознание и усъвършенстване, създаване на благоприятен психологически климат, идентифициране на предизвикателствата в работата, демотивиращи учителите и сплотяване на педагогическия колектив.

 1. Обучение на тема - Техники за създаване на благоприятен психологически климат на взаимодействие в педагогическите екипи, техники за екипна работа за постигане на общи стратегически цели.

Мярка IV – Изграждане на базови управленски умения на новоназначени директори и заместник- директори.

 1. Обучение на тема - Изграждане на базови управленски умения на новоназначени директори и заместник-директори в областта на управление на персонала и трудово-правно законодателство.
 2. Обучение на тема - Формиране на знания и умения за финансово управление на образователната институция у новоназначени директори и заместник-директори.

Мярка V – Използване на информационни и комуникационни технологии за повишаване на ефективността и ефикасността на управление и провеждане на образователния процес, чрез въвеждане на електронни системи за учене и администриране.

 1. Обучение на тема - Използване на информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ чрез въвеждане на електронни системи за администриране с цел подобряване управлението на образователната институция.

Предложенията следва да отговарят на следните условия:

По отношение на съдържанието:

 • а бъде представена учебна програма по темата за 16 часа присъствено обучение на хартиен носител и кратка презентация на електронен носител, утвърдена от декана съответния факултет.
 • програмата трябва да бъде насочена към развиване на компетентностите на педагогическите специалисти,  както и индикатори за очакваните резултати с продължителност - 16 академични часа. 
 • да бъде представен график за провеждане на обучението.
 • да бъде представена оферта за провеждане на обучението с приложена план-сметка.

По отношение на обучителите:

 • да бъде представен списък на обучителите с приложени професионални автобиографии, да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация, която да отговаря на целите на програмата на семинара.
 • професионален опит, свързан с целите на програмата на семинара, придобит в практиката или в провеждането на обучения.

Удостоверяването на посочените условия се осъществява с копия на съответните документи.

Начин на класиране на предложенията: предложението да отговаря на целите, задачите и очакваните резултати на НП „Квалификация“ - 2019 г.

Срок за внасяне на предложенията до 15.08.2019 г., на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. стая 401 – деловодство на РУО – София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.07.2019

Предложения за организиране на обучения

Изх. № РУО1-21564/12.07.2019 г.

 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ“ 2019 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

 

Във връзка с реализиране на дейности по НП „Квалификация – 2019 г., идентифицирани потребности от квалификация на педагогическите специалисти на територията на област София-град и организиране на обучения  за учители, директори и други педагогически специалисти Регионално управление на образованието – София-град набира предложения за извършване на обучения по следните дейности и теми:

Тематично направление 4.1.1. Компетентностен подход и образователни резултати, Мярка I – Формиране на ключови компетентности чрез организация и управление на образователния процес в образователната институция, насочени към изпълнение на държавните образователни стандарти - обучения на учители.

 

 1. Обучение на тема - Развиване и формиране на ключови компетентности чрез обучението по Български език и литература в прогимназиален и гимназиален етап / V-XII клас/ с оглед на новите учебни програми.
 2. Обучение на тема - Дигиталните компетентности - ключови за учителите и учениците на 21 век.
 3. Обучение на тема - Дейностният подход в обучението по география и икономика – в основата на формиране на ключови компетентности.
 4. Обучение на тема - Практически дейности в учебния процес за формиране на функционална грамотност у учениците.

 

Тематично направление 4.1.2. Креативност, иновативност, новаторство. Мотивация на педагогическите специалисти, Мярка III – Подкрепа за прилагане на иновативни практики.

 

 1. Обучение на тема - Иновативни педагогически технологии в училищното образование.

 

Тематично направление 4.1.3. Образование и ценности:

Мярка I – Реализиране на ценностно ориентирано образование и възпитание като ключов фактор за социална регулация на взаимоотношенията в образователната  институция и обществото.

 

 1. Обучение на тема - Ценностно ориентирано образование и възпитание в детската градина за постигане на толерантност във взаимоотношенията в детския колектив и изграждане на култура на поведение в обществото.

 

Мярка II – Комуникация и взаимодействия в образованието.

 1. Обучение на тема - Усъвършенстване на взаимодействието между родители и образователна институция, техники и подходи за стимулиране на родителската активност. Ролята на Обществените съвети.

Тематично направление 4.1.4. – Лидерство в образованието:

Мярка III – Формиране на умения за самопознание и усъвършенстване, създаване на благоприятен психологически климат, идентифициране на предизвикателствата в работата, демотивиращи учителите и сплотяване на педагогическия колектив.

 1. Обучение на тема - Техники за създаване на благоприятен психологически климат на взаимодействие в педагогическите екипи, техники за екипна работа за постигане на общи стратегически цели.

Мярка IV – Изграждане на базови управленски умения на новоназначени директори и заместник- директори.

 1. Обучение на тема - Изграждане на базови управленски умения на новоназначени директори и заместник-директори в областта на управление на персонала и трудово-правно законодателство.
 2. Обучение на тема - Формиране на знания и умения за финансово управление на образователната институция у новоназначени директори и заместник-директори.

Мярка V – Използване на информационни и комуникационни технологии за повишаване на ефективността и ефикасността на управление и провеждане на образователния процес, чрез въвеждане на електронни системи за учене и администриране.

 1. Обучение на тема - Използване на информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ чрез въвеждане на електронни системи за администриране с цел подобряване управлението на образователната институция.

Предложенията следва да отговарят на следните условия:

По отношение на съдържанието:

 • а бъде представена учебна програма по темата за 16 часа присъствено обучение на хартиен носител и кратка презентация на електронен носител, утвърдена от декана на съответния факултет.
 • програмата трябва да бъде насочена към развиване на компетентностите на педагогическите специалисти,  както и индикатори за очакваните резултати с продължителност - 16 академични часа. 
 • Да бъде представен график за провеждане на обучението.
 • Да бъде представена оферта за провеждане на обучението с приложена план-сметка.

По отношение на обучителите:

 • Да бъде представен списък на обучителите с приложени професионални автобиографии, да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация, която да отговаря на целите на програмата на семинара.
 • професионален опит, свързан с целите на програмата на семинара, придобит в практиката или в провеждането на обучения.

Удостоверяването на посочените условия се осъществява с копия на съответните документи.

Начин на класиране на предложенията: предложението да отговаря на целите, задачите и очакваните резултати на НП „Квалификация“ - 2019 г.

Срок за внасяне на предложенията до 26.07.2019 г., на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. стая 401 – деловодство на РУО – София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.06.2019

НАБИРАНЕ НА ОФЕРТА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

Рег. № РУО1- 17287/12.06.2019

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

НАБИРАНЕ НА

ОФЕРТА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

 

Регионално управление на образованието – София-град обявява процедура по събиране на оферта за обезопасяване на имот, предоставен за управление на РУО – София-град.

Имотът е с идентификатор 68134.507.312 с обща площ 4813 кв. м. с адрес, град София, район Сердика, ул. „Кирил Пърличев“ №22.

 

По обезопасяване на имота:

1. ограничаване на достъпа чрез изграждане на ограда около имота.

Спецификация на оградата: Ограда от стомано-бетонни колове (100 х 100 х 2800 мм) и поцинкована мрежа (ф. 1.7 мм) височина (2 м), бетонни стъпки (през 3 м), обиколка на терена: 250 м. Стоманобетонен кол, бетон клас на якост на натиск, В35, БДС EN 12390-3:2003 – Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни тела.

2. Монтаж на входна порта и/или портал. (размери: достъп на едрогабаритна техника) Спецификации – метална конструкция с поцинкована мрежа.

Водещ критерий при оценяването и класирането на всяка от офертите: финансово най-изгодно предложение.

За извършването на дейностите да бъдае изготвена оферта  за обезопасяване на имот

В представените оферти следва  да бъдат включени всички дейности по   обезопасяването на имота чрез изготвяне на детайлни количествено-стойностни сметки, всяка от която включва крайна цена. Срок за предоставяне на офертите – до 5 работни дни от датата на публикуване на обявлението.

Офертите се внасят в деловодството на РУО - София-град, стая №401.

Адрес: ул. "Антим I" № 17, град София 1303.

 

                                                                                       

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД