Професионално образование

13.03.2019

Областен кръг на XXXV олимпиада по техническо чертане

Изх. № РУО1-6311/13.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПГТЕ „ХЕНРИ ФОРД“, НПГПТО „М. В. ЛОМОНОСОВ“ и ПГ ПО ТРАНСПОРТ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед  № РД 09-4010/21.12.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г., заповед № РД 01-108/08.03.2019 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по техническо чертане, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по техническо чертане ще се проведе на 16.03. 2019 г. от 09.00 часа в Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов” (НПГПТО), ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №148, район „Възраждане”.

Времетраене:

- за втора и трета група (от ІХ до ХІІ клас) – 5 астрономически часа.

Класираните за участие ученици следва да заемат местата си в изпитните зали в НПГПТО – училище домакин до 8:45 ч., като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.03.2019

Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за VIII клас по учебния предмет "Предприемачество", за X клас по учебния предмет "Икономика" и учебни комплекти по чужд език

Изх. № РУО1-5961/11.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на писмо № 9105-61/07.03.2018 г. на заместник-министъра на образованието и науката с вх. № РУО1-5729/07.03.2018 г., Ви информирам за откритите със Заповед № РД 09-5743/14.11.2017 г. и със Заповед № РД 09-5764/17.11.2017 г. на министъра на образованието и науката процедури по оценяване и одобряване на проекти на:

             - учебници за VIII клас по учебния предмет предприемачество - теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка;

             - учебници за X клас по учебния предмет икономика - теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка;

             - учебни комплекти по чужд език - руски език, по учебна програма за постигане на ниво В1.1 (А 1 -А2-В1.1) от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР);

Със Заповед № РД 09-734/01.03.2019 г. на министъра на образованието и науката са утвърдени Указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за VIII клас по учебния предмет предприемачество - теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка, на учебници за X клас по учебния предмет икономика - теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка, и на учебни комплекти по чужд език руски език, по учебна програма за постигане на ниво

В 1.1 (А1-А2-В1.1) от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) и приложенията към тях - протоколи, карти за оценяване за пригодността и График за провеждане на оценяването на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и на учебни комплекти.

В Указанията са разписани дейностите по оценяване за пригодността на проектите, за които отговаря директорът на училището, и дейностите, които извършва учителят. В графика са посочени сроковете.

Указанията, приложенията към тях и списъкът с училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите, са публикувани на официалната страница на Министерството на образованието и науката, в рубриката „Учебници“.

Във връзка с организирането и провеждането на втория етап на процедурите -оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите моля за следното:

Директорите на училищата да създадат организация за приемането на проектите на учебници и на учебни комплекти във времето от 9.00 до 17.30 часа съгласно графика - до 29 март 2019 година включително.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

11.03.2019

Дни на отворени врати в СГСАГ „Хр. Ботев“

Изх. № РУО1-5940/11.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на директора на Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Хр. Ботев“ с вх. № РУО1-26137/06.11.2017 г., Ви уведомявам, че на 12 и 13.03.2019 г. от 10:00 ч. до 17:30 ч. в сградата на гимназията ще се проведат „Дни на отворени врати“, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги Георегиев“ № 34.

Приложение: Покана за „Дни на отворени врати“ в СГСАГ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.03.2019

Открита педагогическа практика по ДВГ

Изх. № РУО1-5553/06.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2018/2019 г., Ви уведомявам, че на 12.03.2019 г. от 12,30 ч. в ПГТ „Макгахан“ ще се проведе открита педагогическа практика с учители по професионална подготовка на тема „Диагностика на горивна система на бензинов ДВГ“.

При проявен интерес от Вас и от учители от повереното Ви училище, следва да заявите участие до 11.03.2019 г. при старши експерта по професионално образование и обучение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

22.02.2019

Национално ученическо състезание организирано от Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, гр.Свищов.

Изх. № РУО1-4716/22.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов с вх. № РУO1-4558/21.02.2019 г. по електронната поща на РУО – София-град, Ви уведомявам, че организираното Национално ученическо състезание за 15.03.2019 г. е в направления:

 • Икономикс;
 • Предприемачество.

Право за участие имат ученици от XI и XII клас.

Участниците в направление „Икономикс“ трябва да имат предварителни познания в областта на Микроикономиката и Макроикономиката. Няма ограничение за брой участници от едно училище.

От участниците в направление „Предприемачество“ в рамките на състезанието ще се изисква чрез екипен подход да генерират идеи и оформят предложение за стартиране на собствен малък бизнес. Решаването на заданието се базира на основни знания, придобити в средното образование, като акцентът се поставя върху оригиналното мислене и творческите способности на учениците да откриват нови „полета“ за бизнес и формулират възможни начини за поддържане на успешна дейност.

Краен срок за регистрация чрез изпращане на формуляр за участие по e-mail: edu.marketing@uni-svishtov.bg – 11.03.2019 г.

За допълнителна информация и контакти:

гл. ас. д-р Юлиян Господинов – Координатор/Образователен маркетинг

Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността

Стопанска академия „Димитър А. Ценов”,

гр. Свищов, п.к. 5250, ул.”Ем. Чакъров” №2

тел. 0887 63 00 33, (0631) 66 437

e-mail: edu.markeing@uni-svishtov.bg

www.uni-svishtov.bg

Приложения:

1. Формуляр за участие.

2. Предварителна програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ – ГРАД

/Съгласно заповед №РД 10-90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

28.01.2019

Бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“

Изх. № РУО1-2324/28.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ КЪМ ТУ, ПГИИ „ПРОФ. Н. РАЙНОВ“,

СУ С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с отчет за изпълнение на Бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“ по показатели Ви уведомявам, че РУО – София-град поддържа база-данни по посочените показатели.

Моля в срок до 11.00 часа на 30.01.2019 г. да попълните изисканите данни, отнасящи се за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г. в посочения формуляр.

https://goo.gl/forms/WncDtjaPuJbC0xRh1

Обръщам внимание за своевременно отразяване на показателите, които се отнасят за повереното Ви учебно заведение, за отчетни периоди на Бюджетната програма от 01 януари – до 30 юни и от 01 юли – до 31 декември на календарната година, не по-късно от 15-то число на календарния месец следващ периодите. В базата данни следва да се отразяват единствено данните валидни за училището Ви отнасящи се за изминалия шест месечен период.

Разчитам на Вашата ангажираност за коректно отразяване на изискваната информация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.01.2019

Общински (училищен) кръг на XXXV олимпиада по техническо чертане

Изх. №  РУО1-2162/ 25.01.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Напомням Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на олимпиадите през учебната 2018/2019 г. и регламента за организиране и провеждането ѝ, XXXV олимпиада по техническо чертане се провежда в три кръга:

 • Общински (училищен) – до 09 февруари 2019 г.;
 • Областен – на 16 март 2019 г., 09.00 часа;
 • Национален – от 19 април до 21 април 2019 г.

Общинският кръг се организира съобразно определените в т. 1. Общински кръг на Приложение № 1 „Изисквания за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 г.“ на регламента за провеждане на XXXV олимпиада по техническо чертане, който е публикуван на сайта на МОН в рубриката „Олимпиади и състезания” и се провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици.

Училищните комисии изготвят:

 • протокол за явилите се ученици и техните резултати;
 • протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати.

За участие в Областния кръг на олимпиадата се класират учениците, които са получили на общинския кръг оценка не по-ниска от отличен (5,50) или не по-малко от 75% от максималния брой точки.

На 15 февруари 2019 год. от 09.00 до 10,00 часа в РУО – София-град, стая № 410, на инж. Златка Иванова – старши експерт по професионално образование и обучение, се предават:

 • протокол за явилите се ученици и техните резултати по групи – само на хартиен носител;
 • протокол за класираните за областния кръг ученици  с трите имена, клас, оценка, брой точки, заверен с подпис и печат от директора на училището (на хартиен и магнитен носител);
 • писмените работи на класираните ученици;
 • ксерокопие на декларациите на учениците, допуснати до областен кръг, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично.

За останалите ученици директорът представя декларация, че декларациите на учениците се съхраняват в училището.

Пожелавам творчески успехи на участниците в олимпиадата!

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.01.2019

Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“

Изх. № РУО1-768/11.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка със заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 г., Ви напомням, че училищният кръг на Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето“, включено в графика за провеждане на националните състезания по професии през учебната 2018/2019 г., е определен да се проведе до 26.01.2019 г.

В тази връзка училищата, в които се обучават ученици в последните две години по професии от област на образование „Техника”, професионални направления „Машиностроене, металообработване и металургия“ и „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“, и ще участват в състезанието, е необходимо да подадат информация с актуален e-mail за получаване на задачите, в срок до 17.01.2018 г. на старши експерта по професионално образование и обучение в РУО – София-град.

Съгласно регламента на националното състезание, за резултатите от състезанието от училищен кръг се изготвят два протокола:

 • протокол с трите имена, класа и резултатите от двете задачи на всеки участник, подписан от комисията и нейния председател и заверен с печата на училището;
 • протокол с предложените за участие в националния кръг ученици, който заедно  с писмените им работи се изпраща до националната комисия в ПТГ „Васил Левски”, град Горна Оряховица, п. код 5100, ул. „Ангел Кънчев” № 27 или на е-mail: ptgvl@abv.bg, до 12 февруари 2019 г.

За участие в националния кръг се допускат ученици, които са получили минимум 20

точки на първия кръг и са класирани на 1 и/или 2 място в училищния кръг. Те се придружават

от 1 учител. Същите трябва да изпратят заявка за участие в националния кръг на състезанието

в срок до 20 февруари 2019 година на адрес: ПТГ „Васил Левски”, град Горна Оряховица,

п. код 5100, ул. „Ангел Кънчев” № 27 или на e-mail: ptgvl@abv.bg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.12.2018

Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние“

Изх. № РУО1-32359/20.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-31887/17.12.2018 г., Ви изпращам Покана за участие в Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние“ за ученици от XI и XII клас, организирано от Технически университет – Варна, Община Варна и РУО – Варна.

В подборния кръг участват всички, представили разработките си до 25.02.2019 г. на имейл: einie@tu-varna.bg

 

Приложения:

1. Покана за участие.

2. Регламент на състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.11.2018

Базар на професиите на 23 и 24 ноември 2018 г. в София Тех Парк

Изх. № РУО1- 28333/05.11.18 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН с вх. № РУО1 – 27765/30.10.2018 г., Ви уведомявам, че на 23 и 24 ноември 2018 г., в София Тех Парк, ще се състои Базар на професиите.

 

Базарът е част от инициативата на българския бизнес „Гордея се с труда на моите родители“, която се провежда за шеста поредна година.

 

Чрез Базара на професиите, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН цели да създаде възможност за ранно професионално ориентиране на децата и младежите, да насърчи съзнателния избор на професия. Освен възможността да разгледат различните щандове, да надзърнат в различните професии и научат повече за тях от специалисти в конкретната област, гостите на събитието ще могат да посетят разнообразни лекции за кариерно ориентиране.

 

Базарът е с вход свободен за двата дни, като на 23.11.2018 г. (петък), е предназначен за организирани посещения от училища с предварителна регистрация.

 

Пълната програма и формата за регистрация ще бъдат публикувани на www.unglobalcompact.bg след 09.11.2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.10.2018

Национална програма "Обучение за ИТ кариера"

Изх. № РУО1-25344/03.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-303/27.09.2018 г. на МОН, вх. № РУО1-24820/27.09.2018 г., Ви уведомявам, че с Решение № 271/20.04.2018 г. Министерският съвет одобри Националната програма "Обучение за ИТ кариера" за учебната 2018/2019 г., която ще бъде втората учебна година за първия випуск от ученици, включили се в нея през миналата учебна година. В същото време настоящата учебна година ще бъде първата по националната програма за втория випуск ученици. Всеки десетокласник за учебната 2018/2019 г., който НЕ се обучава в паралелка за придобиване на професионална квалификация от професионалното направление 481 „Компютърни науки“ може да се регистрира и да стане част от втория випуск на националната програма.

Националната програма "Обучение за ИТ кариера" продължава със същите партньори от бизнеса и университетите, като обучението  се организира и ръководи от петте училища-центрове за софтуерно обучение, а именно:

 • МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
 • ПГКТС, гр. Правец и Технически университет, гр. София.
 • Технологично училище "Електронни системи" към ТУ-София (ТУЕС) и Технически университет, гр. София.
 • ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“, гр. Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“
 • ПГЕЕ „К. Фотинов“, гр. Бургас и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас.

Тези центрове ще организират обучението на учениците от всички административни области на страната.

Сформирането на групите за учениците от X клас през учебната 2018/2019 г. ще стане след входящ тест за допускане на кандидатите за обучение.

За повече информация: www.mon.bg/upload/15056/Np6_ITKariera-200418.pdf

Регистрация за кандидатите десетокласници за включване в националната програма се осъществява на

https://it-kariera.mon.bg/e-learning

в срок до 16.00 часа на 05.10.2018 г.

Входящият тест за регистрираните кандидати ще се проведе на 14.10.2018 г.

Началото на софтуерното обучение на учениците (десетокласниците през учебната 2018/2019 г.) е от 01.11.2018 г.

Моля да запознаете учениците от Вашето училище с възможността им за включване в Национална програма "Обучение за ИТ кариера" за учебната 2018/2019 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.09.2018

Осъществяване на допитване „ДАЗД пита децата на България".

 

Изх. № РУО1 - 24205/19.09. 2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, постъпило с вх. № РУО1 - 22870/07.09.2018 г., Ви информирам,  че Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/,  на основание чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на детето,  стартира провеждането на тематични срещи и консултации със заинтересованите страни и ключови партньори, във връзка с разработването на Национална стратегия за детето.  Консултациите ще продължат през целия период на изготвяне на стратегическия документ в различни формати и с различни целеви rрупи под формата на широки обществени обсъждания с участието на представители на родителски организации, професионални съсловия, на педагози, психолози и специалисти, ангажирани в пряка работа с деца и родители, на държавни институции, представители на законадателната, съдебната и местната власт, академичната общност, детски и младежки форуми на участие, ученически парламенти и международни организации. ДАЗД считат, че е особено важно в рамките на консултативния процес да бъде чут гласа на младите хора и да бъде отчетено тяхното мислене в процеса на разработване на стратегически и законодателни документи, когато те са насочени към тях, в унисон с европейската практика и документите на ООН и Съвета на Европа.

В тази връзка от ДАЗД е отправена молба за съдействие за осъществяване на допитването „ДАЗД пита децата на България".

Допитването е кратко  и съдържа шест въпроса:

- Смяташ ли, че тук е добро място да пораснеш?

- Хората, които полагат грижи за теб подкрепят ли те?

- Смяташ ли, че водиш здравословен начин на живот?

- Образованието, което получаваш, подготвя ли те за живота като възрастен?

- Чувстваш ли се защитен и спокоен на мястото, в което живееш?

- Вземат ли предвид мнението ти по всички въпроси, които те касаят?

Проучването ще се проведе в периода м. септември-октомври 2018 г и може да се осъществи и чрез интернет на следния електронен адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKV1qULW1yflelRB8FH12SlrFSr4d3mru0x6Lg6Ai34XntTg/viewform

Моля да съдействате,  като организирате попълването на анкетата сред ученици от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО- СОФИЯ-ГРАД