Проекти на РУО - София-град

МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

Обучение на педагогически специалисти на тема “Академия за победители: Ключови стратегии за мотивиране на учениците”от 05 до 07 юли с възложител РУО - София-град

 

 

От 05 до 07 юли 2019 г. в гр. Банско  РУО – София-град в качеството му на възложител и обучителна организация „Академия НИКЕ“ ООД  проведоха обучение на 21 педагогически специалисти от 27 СУ, ПГТ „ Макгахан“, 202 ОУ и 141 ОУ  по проект “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”. Обучението бе на тема: “Академия за победители: Ключови стратегии за мотивиране на учениците” с продължителност 32 академични часа. В рамките на обучението учителите работиха за развиване на компетентности в областта на мотивирането на учениците за учене чрез приложение на Проекто-базирано обучение. Учителите работиха съвместно за сплотяване на колектива, за изработване на цялостна училищна стратегия за мотивиране на учениците чрез обвързване на учебното съдържание с проблеми от живота извън училище. Педагогическите специалисти преминаха успешно обучителната програма и на всички бяха присъдени по 2 квалификационни кредита.

МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

Обучение на тема “Академия за победители: Ключови стратегии за мотивиране на учениците”от 28 до 30 юни с възложител РУО - София-град

 

От 28 до 30 юни 2019 г. в гр. Банско  РУО – София-град в качеството му на възложител и обучителна организация „Академия НИКЕ“ ООД  проведоха обучение на 17 педагогически специалисти от Частно основно училище “Азбуки” и ЧЕГ „Проф. Ив.Апостолов“  по проект “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”. Обучението бе на тема: “Академия за победители: Ключови стратегии за мотивиране на учениците” с продължителност 32 академични часа. В рамките на обучението учителите работиха за развиване на компетентности в областта на мотивирането на учениците за учене чрез приложение на Проекто-базирано обучение. Учителите работиха съвместно за сплотяване на колектива, за изработване на цялостна училищна стратегия за мотивиране на учениците чрез обвързване на учебното съдържание с проблеми от живота извън училище. Педагогическите специалисти преминаха успешно обучителната програма и на всички бяха присъдени по 2 квалификационни кредита.

МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

Обучение на педагогически специалисти на тема

“Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес”

от 23 до 25 юли с възложител РУО - София-град

 

 

От 23 до 25 юли 2019 г. в комплекс Боровец се проведе обучение по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ на тема „Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес“ с възложител РУО – София-град и изпълнител обучителна организация „РААБЕ България“ ЕООД. Програмата е с продължителност 48 академични часа и завършва с присъждане на 3 квалификационни кредита.

В програмата участваха и успешно завършиха 14 педагогически специалисти от 105 СУ, НГДЕК „Константин Кирил Философ“, Национално музикално училище „ Любомир Пипков“ и Национално училище за танцово изкуство. В рамките на обучението учителите работиха за развиване на компетентности в областта на иновациите в образователния процес – разработване и внедряване на нови и по-ефективни стратегии и концепции за провеждане и организиране на образователния процес.

Изготвяне на финален финансов отчет по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час – фаза I“

Изх. № РУО1-31703/13.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изготвянето на финален финансов отчет по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час – фаза I“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ Ви информирам следното:

            В срок до 27 декември 2018 г. следва да качите в информационната система на проекта всички коригирани и/или допълнително изискуеми документи, доказващи извършените разходи. Ако в посочения срок пропуските по върнатите документи в информационната система не бъдат отстранени, същите няма да бъдат включени във финалния финансов отчет, като непризнатите разходи ще останат за сметка на бюджетите на училищата.

            Във връзка с гореизложеното моля да създадете необходимата организация за своевременно отстраняване на констатираните пропуски и да окомплектовате и коригирате върнатите документи, с оглед недопускане налагането на финансови корекции.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Покана - Твоят час

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД

София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: [email protected], www.ruo-sofia-grad.com

 

ПОКАНА

На 05 октомври 2018 г. от 16:00 часа в Националния дворец на децата ще се проведе заключителна представителна изява по проект BG05M2OP001-2.004-004 „Развитие на  способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) –фаза І“ за групи от област София-град.

 

Каним Ви да се включите като наши гости!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

Проект "Средиземноморски приобщаващи училища "

Средиземноморски приобщаващи училища

Образователните системи на страните членки на ЕС днес са изправени пред сериозно предизвикателство, свързано с наличието на значителен брой мигранти, които са в слаба социално-икономическа позиция и имат слаби или никакви познания по езика на приемащите страни. Тази ситуация има важни последици за образователните системи на страните членки. Училищата трябва да се приспособят към сегашните условия и да изградят своите специфични потребности съобразно традиционния фокус на образователната система - осигуряването на висококачествено образование, до което всеки има равен достъп. Образованието е от ключово значение, за да се гарантира, че тези ученици са подготвени да се интегрират и да станат успешни и пълноценни граждани на приемащата страна.

 

Така България, Испания, Португалия, Италия, Гърция и Кипър работят заедно за адаптиране на образователните институции към по-голямото разнообразие от майчини езици, културни перспективи и знания. Проектът ще създаде условия за придобиването от учителите на нови, адаптирани преподавателски умения и усвояването на нови приобщаващи методи. Ще бъдат разработени нови начини за изграждане на мостове с мигрантските семейства и общности.

 

ПРОГРАМА СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ ПРИОБЩАВАЩИ УЧИЛИЩА (програма MEDIS)

Проектът MEDIS има за цел да укрепи и консолидира социалното сближаване, междукултурното образование и българския език в многоезичната рамка на новопристигналите мигранти в началните и средните училища чрез прилагането на програмата Средиземноморски приобщаващи училища. Програмата ще надгради преподавателските умения на учителите и ще обогати методите за приобщаване, необходими на образователната общност.

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ MEDIS

 

Конкретни цели на проекта:

  • Да се приспособи Планът за езиково включване (Language Inclusive Context Plan) към специфичната среда във всяка участваща държава въз основа на конкретните необходимости, дефинирани в контекстното проучване.
  • Да повиши професионалните умения на педагогическите специалисти, психолози и съветници чрез обучения за изграждане на капацитет в областта на приобщаващи методи и педагогически подходи.
  • Да се подобри социалното приобщаване в най-малко 90 основни и средни училища в Испания, Гърция, Италия, Кипър, България и Португалия, чрез прилагане и валидиране на програмата Средиземноморски приобщаващи училища.
  •  Да оказва влияние върху политиките в областта на образованието чрез установяване на контакти, подписване на споразумения и разработване на стратегическ препоръки към вземащите решения на всички нива (местни, регионални, национални и европейски).
  • Да се повиши осведомеността по проблемите на социалното приобщаване на децата мигранти в училищата и да се насърчи културното разнообразие и толерантността в училищната среда.

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ

Проектът е насочен основно към училищните власти, педагогическите специалисти, училищните психолози и съветници, за да способства за усъвършенстване на педагогическите им умения и да обогати методите им за ефективна интеграция на ученици от семейства на мигранти.

Крайните бенефициенти по проекта ще бъдат децата мигранти и техните семейства, тъй като чрез интензивното изучаване на български език, те ще имат възможността да придобият знания за основните ценности и права на приемащото общество и по този начин да станат интегрирана част от това общество.

 

Партньори от българска страна:

Регионално управление на образованието - София-град

ул. “Антим I” № 17, ет. 4, стая 405

[email protected]

тел: +359 2 935 60 82

и

Сдружение “Знам и мога”

бул. “Евлоги Георгиев” № 52

тел. : +359 2 943 40 55

 

MEDIS

599206-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Проектът се финансира по програма Еразъм +, Ключова Дейност 3

Проект "Математика и Мотивация"

Име на проекта: Math & Motivation (Математика и Мотивация)Номер: 2017-1-BG01-KA201-036220Продължителност: 01.09.2017 – 31.08.2019

 

Притежанието на основни умения с различна степен на сложност става все по-важна предпоставка за пълноценно участие във всички аспекти на съвременния живот. Дефицитите на основни умения (свързани с грамотност, математика и наука) водят до отпадане от училище на младите хора и в следствие на това неуспешната им реализация на пазара на труда, бедност и социалното изключване.

 

Отпадането от училище има и други причини, като често е в резултат от обезкуражаване; затруднено учене, водещо до слаби постижения; убеждението, че интелигентността е даденост (хората или я имат или не); неприятелска учебна атмосфера. Тези проблеми се дължат основно на неадекватни методи на обучение и преподаване. 

 

Планът на ЕС за борба с преждевременното напускане на училище има за цел да намали средния процент на отпадане под 10% до края на 2020г. За да допринесат за тази амбициозна цел, осем организации (училища и частни образователни организации) от 7 страни от ЕС разработиха идеята за проект "Математика и мотивация". Целта на проекта M&M е да се подобрят основните умения на учениците от средните училища и да се намали нивото на отпадане в България, Хърватия, Италия, Полша, Португалия, Румъния и Испания. Тази цел ще бъде постигната чрез: 

  • • Разработване на колаборативна (съвместна, взаимна) методология и дигитални инструменти за колаборативно учене 
  • • Разработване и тестване на учебни планове за подобряване на уменията в областта на грамотността, математиката и науките 
  • • Създаване на Наръчник за преподаватели 
  • • Широко разпространение на информация относно резултатите и продуктите от проекта, с цел да се осигури устойчивост и публичност 

Иновацията, която проект М&М има намерение да предложи е комбинация от три съвременни преподавателски подхода (самообучение/обучение на връстници; обучение чрез игрови техники и подходи (игровизация) и методът на „обърната“ класна стая (педагогически метод, в който типичният урок в клас и домашната работа сменят местата си)) в една Колаборативна методология. Методологията ще предлага възможност за оценяване на постиженията на учениците по време на изпълнение на поставените задачи, като предполага възможно най-малко участие от страна на преподавателя, който играе роля на фасилитатор в процеса на търсене на знания, а не на лектор, който предоставя информация. Тези подходи ще стимулират жаждата за знания и креативния дух у ученици, които по принцип не са много ентусиазирани от обучителния процес и до този момент не са демонстрирали желание за активно участие в него.

Координатор:

Регионално управление на образованието София-град - София, България

 

Партньорски организации:Сдружение Знам и Мога – София, БългарияDanmar Computers LLC – Жешов, ПолшаAsociatia pentru Dezvoltare Antreprenoriala, Pregatire Profesionala si Transfer Tehnologic (ADAPT) – Valea Mare - Подгори, РумънияIstituto Statale E.Montale – Понтедера, ИталияStrojarska tehnička škola Osijek – Осиек, ХърватскаEPRALIMA Escola Profissional do Alto Lima, C.I.P.R.L. – Аркос де Валдевес, Португалия

 

Math and Motivation

2017-1-BG01-KA201-036220

Проектът се финансира по програма Еразъм+, Ключова дейност 2 

„Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“

В изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация в България 2014-2020, която в контекста на „доброто управление“ поставя задачата за широко разпространение на инструменти за управление на качеството, Регионално управление на образованието – София-град (РУО – София-град) е включено в първата вълна от сключените споразумения за внедряване на CAF по проект BG05SFOP001-2.002-0001 „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

„Превенция на преждевременно отпадане от училище“  по Програма „ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност 1

Проект № 2016-1-BG01-КА101-023378и №КА101/SE – 176/04.07.2016г.

„Превенция на преждевременно отпадане от училище“  по Програма „ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани и сключен договор за отпускане на финансова подкрепа