Природни науки и екология

22.03.2019

Организиране и провеждане на Национален кръг на олимпиада по физика

Изх. № РУО1 – 7535/ 21.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на Министъра на образованието и науката и Приложение № 2 към нея за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година, град Русе е определен за домакин на Националния кръг на олимпиадата по физика, който ще се проведе в периода от 05 до 07 април 2019 г. в Основно училище Отец Паисий” - гр. Русе (ул.”Александровска” № 95).

Организатори на Националната олимпиада по физика са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Русе и ОУ „Отец Паисий” - гр. Русе.

Официалното откриване на олимпиадата ще се състои на 5 април 2019 година от 18,00 часа в конферентна зала в Гранд хотел „Рига“.

Организаторите осигуряват хотелско настаняване в Гранд хотел „Рига“ на преференциални цени за участниците в националната олимпиада, ръководителите и придружаващите лица. Ръководителите на отборите и придружаващите лица сами резервират места на електронен адрес: office@hotel-riga.com в срок до 30 март 2019 г. Ръководителите на отборите трябва да изпратят на посочения имейл списъци на учениците с трите имена, дата и година на раждане, клас, училище и населено място.

Местата в хотела са ограничени и резервациите ще се изпълняват по реда на постъпването им. За издаването на фактури е необходимо да се представят точните данни на рецепцията на хотела.

Регистрацията на участниците ще се извършва от 16,30 часа на 05.04.2019 г. във фоайето на Гранд хотел „Рига“.

Командировъчните средства за участниците и ръководителите са за сметка на училищата, РУО, училищни настоятелства, общини, спонсори и др.

Моля, в срок до 13,00 часа на 29.03.2019 г., училищата с класирани ученици да изпратят заявка за участие в олимпиадата по приложения образец на електронен адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg.

Допускането на учениците до участие в националната олимпиада ще се осъществява само при представяне на документ за самоличност или ученическа карта.

За допълнителна информация и въпроси: тел. 0882 450572, Милена Банева, ст. експерт по ПНЕ в РУО-Русе.

Приложения:

 1. Програма за провеждане на олимпиадата.
 2. Оферта на Гранд хотел „Рига“.
 3. Заявка за участие.
 4. Декларация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.03.2019

Организиране и провеждане на Национален кръг на олимпиада по БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Изх. № РУО1 – 6958/ 18.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМ/А/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,

В изпълнение на Заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на Министъра на образованието и науката и Приложение № 2 към нея за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година, в периода от 29.03. до 31.03.2019 г., в град Смолян ще се проведе Националният кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието - гр. Смолян и Профилирана природо-математическа гимназия „Васил Левски”– гр. Смолян.

Съорганизатор и партньор в провеждането на форума е община Смолян.

І. Основни акценти във връзка с организацията на Националния кръг на олимпиадата:

 1.  Изборът на хотел, вид на стаята и броя на нощувките за участниците в Националният кръг и техните ръководители и/или придружители, се извършва лично от съответния ръководител или придружител на участника, в предварителна договорка с предпочетения хотел. (Вж. приложение „Информация за хотели в гр. Смолян”).
 2. Настаняването и регистрацията на участниците и техните ръководители ще се осъществи в хотелите „Кипарис алфа”, „Дикас”, „Крис“ и  „Българо-германски център за професионално обучение”, в интервала от 14:00 до 17:30 часа на 29 март 2019 г.;
 3. Необходимо е при регистрацията, ръководителите да представят на хартиен носител списък с имената на учениците, дата и година на раждане, училище, клас,  област, град - за справка.
 4. Заплащането на нощувките е при настаняването в съответния хотел. За издаването на фактури е необходимо да бъдат предоставени на рецепцията на хотела точните данни на изпращащата страна;
 5. Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на изпращащата страна - училище, община, съответно РУО, спонсори или др.;
 6. Официалното откриване на финалния кръг на Националната олимпиада по Биология и здравно образование, ще се проведе в зала №1 на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“  от 18:00 часа на 29 март 2019 г.;
 7. В района на хотелите за настаняване има заведения за бързо хранене и магазини за хранителни стоки.
 8. Официална вечеря (вечер на запознанството) за желаещите ръководители, членове на национална комисия и гости на форума, ще се състои в ресторанта на хотел „Кипарис алфа”- гр. Смолян по зададена предварителна заявка.

ІІ. Основни акценти при провеждане на състезателната част на Националния кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование:

 1. Теоретичният и практически етапи ще се проведат в Профилирана природо- математическа  гимназия „Васил Левски” – гр. Смолян, съобразно програмата на дейностите.
 2. Допускането на учениците до участие в олимпиадата ще се осъществява само при представяне на документ за самоличност или ученическа карта.
 3. Според регламента на олимпиадата учениците могат да използват калкулатори с прости математически функции.
 4. Декларациите за информирано съгласие от родителите на участващите ученици за отказ от публично обявяване на резултатите от олимпиадата се представят на председателя на Националната комисия в деня на всеки един от етапите.
 5. Декларация за информирано съгласие за отказ от участие в национален кръг – предварително се представя до експерта по ПНЕ в съответното РУО или експерта по предмета в МОН, за да се включи следващият ученик, според резултатите от арбитража.

Моля, в срок до 13,00 часа на 25.03.2019 г., училищата с класирани ученици да изпратят заявка за участие в олимпиадата по приложения образец на електронен адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg.

 • в несканиран вид;
 • с попълнени всички клетки от таблиците в заявката;
 • файлът-заявка от съответното училище да е наименован: Zajavka_NK_BZO_usche_YYYY.xls (YYYY е името на населено място), напр. Zajavka_NK_BZO _SMG_ xlsх;

За допълнителна информация: Атанас Згуров - старши експерт по природни науки и екология в РУО - Смолян: тел. 0301/ 6 24 53; 0879 95 95 77 и e-mail: atzgurov@abv.bg.

Приложения към писмото:

 1. Програма на Национален кръг;
 2. Образец на заявка за участие.
 3. Информация за хотели в  гр. Смолян;
 4. Карта на гр. Смолян, линк – https://www.bgmaps.com/map/smolyan   
 5. Декларация за информирано съгласие за отказ от участие в национален кръг.
 6. Декларация за информирано съгласие за обработка на личните данни и резултатите от национален кръг.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.03.2019

Образователна инициатива „ЛЕСОВЪД ЗА ЕДИН ДЕН“

Изх. № РУО1-6957/18.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Изпълнителна агенция по горите №ИАГ-5551/12.03.2019 г., вх.№РУО1-6285/13.03.2019г. Ви уведомявам, че ежегодно се провежда инициатива „Лесовъд за един ден“, в която обучени лесовъди представят на деца и ученици от страната богатството на горите и лесовъдската професия. Обучението се провежда на открито в горска среда и е предназначено за деца от детските градини и ученици I - VII клас.

Моля при проявен интерес от Ваша страна, да се свържете с глaвен експерт в Изпълнителната агенция по горите д-р инж. Анна Петракиева, e-mail: anpetrakieva@iag.bg, iag@iag.bg, тел: 0886 834 165

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.03.2019

Анализ на здравословното и физическото развитие на децата и учениците през учебната 2018/2019 г. по данни от профилактичните прегледи

Изх. № РУО1-6337/13.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо Столичната регионална здравна инспекция №11-5/01.03.2019 г., вх.№РУО1-5400/05.03.2019 г. Ви уведомявам, че ежегодно се извършва  анализ на физическото, здравословното състояние и диспансерното наблюдение на децата и учениците от медицинските специалисти от здравните кабинети и учебните заведения. На сайта на Столичната здравна инспекция www.srzi.bg, в секция „Новини“ е публикувана информация за кампанията за учебната 2018/2019 г. както и рубриката, в която са качени бланките за схемите на анализ. Моля, да информирате медицинските специалисти в поверените Ви образователни институции, да изтеглят и да попълнят своевременно бланките за схемите на анализ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.03.2019

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „РАСТЕНИЕТЕО, БЕЗ КОЕТО НЕ МОГА“

Изх. № РУО1-8041/ 11.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предлагам на Вашето внимание обява на Информационния център по растителна биотехнология на Агробиоинститут, София за Национален конкурс за есе за ученици, студенти и докторанти на тема: „Растението, без което не мога“

 

Приложение: Обява на Информационния център по растителна биотехнология на Агробиоинститут, София

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.03.2019

ПОДБОРЕН КРЪГ ЗА НАЦИОНАЛНАТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ХИМИЯ „ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП“

Изх. РУО1 – 6088/ 11.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

        В изпълнение на заповед № РД 09 – 2686/ 20.09.2018 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018/ 2019 година и регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“ за 2018/ 2019 год. Ви уведомявам следното:

Подборният /контролен/ кръг за Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап“ ще се проведе на 20 март 2019 год.

Място на провеждане: Факултет по химия и фармация на Софийски университет, бул. "Джеймс Баучър" 1, зала 130.

Начало на състезанието: 15:00 часа.

Продължителност: 2 астрономически часа

За участие в националното състезание се допускат ученици, които през настоящата учебна година се обучават в гимназиалния етап на средната образователна степен. От всяка област се допускат до 14 ученици. Шестима от тях участват освен в индивидуалното класиране, и в отборното класиране. Съставът на отборите се формира от старши експертите по природни науки и екология в РУО по ред и критерии, определени от тях. На НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ се дава възможност за самостоятелно участие: индивидуално участват всички допуснати ученици и 6 от тях формират отбора на НПМГ.

При равни резултати в състезанието предимство за участие имат ученици от последния гимназиален етап, тъй като:

 • учебното съдържание обхваща всички класове;
 • резултатите от състезанието се вземат предвид от редица висши училища в кандидатстудентската кампания /по решение на съответното висше училище за съответната учебна година/.

В националното състезание се решава тест от 50 задачи, които са разпределени в две части: Част І включва 40 задачи с избираем отговор; Част ІІ – 10 задачи със свободен отговор. При решаването им се изисква добавяне на кратък текст, изписване на химични формули, уравнения, а също и изчисления. Задачите включват учебно съдържание от учебните програми по химия и опазване на околната среда  – 7–12 клас, включително изчислителни задачи. Съставят се от Национална комисия, определена със заповед на министъра на образованието и науката.

Подборният кръг включва решаване на 30 задачи от същите два типа - 25 от тях с избираем отговор и 5 с отворен отговор.

            По време на състезанието ученикът може да използва периодична таблица /система/, таблица за разтворимост, ред на електроотрицателност и ред на относителната активност. Тези пособия са едни и същи за всеки ученик и се предоставят в деня на състезанието със състезателните задачи. Разрешава се използването на собствен калкулатор с основни математически дейности, без допълнителни функции.

За участие в подборния кръг на състезанието, провеждащо се на територията на град София, е необходимо в срок до 12:30 часа на 19.03.2019 год. да изпратите на имейл prirodninauki_ivanova@abv.bg заявка по образец.

Заявките се изпращат в Excel и са в несканиран вид. Моля да ползвате приложените образци на заявки в сайта по „Природни науки“ www.prirodninauki.bg, в категорията „Образци на документи“.

            Участниците в състезанието трябва да се явят във Факултета по химия и фармация на Софийския университет в 14:30 часа на 20.03.2019 год. в зала 130.

            Съставът на отборите от област София-град, както и останалите участници, допуснати да участват в състезанието, ще бъдат публикувани на сайта на РУО – София-град и сайта по природни науки www.prirodninauki.bg, при спазване на изискванията за защита на личните данни на учениците.

            Критерии за определяне на участниците в състезанието:

Първите 6 участници с най-високи резултати от София-град формират отбора на София-град, следващите по резултат 8 участници имат право само на индивидуално участие.

Първите 6 участници с най-високи резултати от НПМГ формират отбора на НПМГ, следващите по резултат 8 участници имат право само на индивидуално участие.

Ако ученик, който е класиран за Националното състезание, се отказва от участие, то на негово място се включва следващият ученик.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

11.03.2019

Проучване, касаещо затлъстяването на децата

Изх. № РУО1-5911/08.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА 108 СУ, 28 СУ, 25 ОУ, 142 ОУ, 120 ОУ, 33 ОУ, 79 СУ, 103 ОУ, 82 ОУ, 144 СУ, 54 СУ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо МОН №9105-76/07.03.2015 г., вх.№РУО1-5671/07.03.2019 г. Ви уведомявам,  че през 2019 г. през месец март Министерството на здравеопазването с подкрепата на Европейската комисия, планира да проведе проучване на децата от първи клас в повереното Ви училище, касаещо затлъстяването при децата. Данните от проучването, което е четвърто по ред, ще осигурят надеждна научна информация за тенденциите в храненето и антрометричния статус при 7 годишните ученици, ще бъдат сравнени с резултатите от други европейски страни и ще бъдат база за формиране на национална и европейска политика за здравословно хранене на децата. В тази връзка, моля да осигурите достъп на екипите на Столична регионална здравна инспекция в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО–София-град/

08.03.2019

XXI национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“

Изх. № РУО1-5760/07.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Фондация „ЕВРИКА“, вх.№РУО1-5567/06.03.2019 г. Ви уведомявам,  че в Фондация „ЕВРИКА“ обявява XXI  национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 година на Министерството на образованието и науката. При проявен интерес от Ваша страна, Ви предоставям регламент, формуляр за участие, декларации. Крайният срок за представяне на проектите във Фондация“Еврика“ е 24 май 2019 г.

 

Приложения: Документи

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО–София-град/

07.03.2019

Софийски фестивал на науката 2019

Изх. № РУО1-5719/07.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на British Councill, вх.№РУО1-5601/06.03.2019 г. Ви уведомявам, че в София Тех Парк за девета поредна година в дните 9-12 май, ще се проведе Софийски фестивал на науката 2019. Организаторите са предвидили занимания за ученици  1-4 клас, 5-7 клас, 8-12 клас, както и занимания за учители. Приложената програма съдържа детайли и събития, които можете да видите и онлайн на адрес: https://www.britishcouncil.bg/sofia-science-festival/schools  Моля, да информирате учителите по природни науки в повереното Ви училище и при проявен интерес, да направите резервация на адрес: https://www.britishcouncil.bg/sofia-science-festival/bookings-schools.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Училищна програма

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО–София-град/

 

 

27.02.2019

НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ ПО ФИЗИКА „АКАД. МАТЕЙ МАТЕЕВ“

Изх. № РУО1-4935/ 26.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Предлагам на Вашето внимание писмо от Управителния съвет на Съюза на физиците в България за кандидатстване и участие в Националните конкурси по физика „Акад. Матей Матеев“.

 

Приложение: Писмо от управителния съвет на съюза на физиците в България

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.02.2019

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА

Изх. № РУО1-4937/ 26.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предлагам на Вашето внимание Второто съобщение на Съюза на физиците в България за 47-мата НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА на тема „Интегрален подход в обучението по физика“, която ще се проведе от 04 до 07 април в град Велико Търново.

 

Приложение: Второ съобщение за Националната конференция по физика

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.02.2019

Празник на химията във връзка с отбелязване на 150 години от публикуването на Периодичната таблица на химичните елементи и 185 години от рождението на нейния създател Дмитрий Иванович Менделеев

Изх. РУО1 – 4845/ 25.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с отбелязване на 150 години от публикуването на Периодичната таблица на химичните елементи и 185 години от рождението на нейния създател Дмитрий Иванович Менделеев

Съюзът на Химиците в България, Дружеството на учителите по химия и РУО-София

Организират “Празник на химията”, който ще се проведе на 08 май 2019 г., сряда, от 10:30 часа в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи - ул. „Г.С.Раковски” № 108 в зала 4.

Учениците, желаещи да се включат в „Празника на химията“ ще имат възможност да участват в избрана от тях категория: модел/постер; презентация; есе; литературна творба – стихотворение или видеоклип с една от посочените теми:

 1. Приноси на Менделеев за науката
 2. Учени, допринесли за структурирането на Периодичната таблица
 3. История на химичните елементи, тяхното значение и приложение в живота
 4. Химичните елементи – минало, настояще и бъдеще

Срок за подаване на заявления за участие: 15 април 2019 г.; имейл за контакт chemistry_day@abv.bg.

Изпратените презентации, есета, литературни творби и видеоклипове ще бъдат оценени от Комисии в периода от 15 април до 25 април 2019 г. Отличените и класирани на първо, второ и трето място работи ще бъдат представени от учениците в деня на Празника на химията!

На 08 май 2019 г. в деня на Празника на химията ще се проведе постерната сесия, в която участниците ще имат възможност да представят и защитят изработените от тях постери. Комисия в деня на Празника на химията ще отличи и класира най-добрите модели/постери.

Най-добрите модели/постери, презентации, есета, литературни творби и видеоклипове ще бъдат отличени със специални награди!

Подробна програма за Празника на химията ще бъде публикувана на сайта http://www.prirodninauki.bg/.

Необходима е предварителна регистрация за участие, попълване на декларация за информирано съгласие и посочване на категория и тема за участие.

Приложение:

 1. Регистрационен формуляр.
 2. Декларация за информирано съгласие.
 3. Декларация за публичност на резултатите.
 4. Декларация за снимане и публикуване с рекламна и информационна цел.
 5. Критерии за изработване на модел/постер; презентация; есе; литературна творба – стихотворение; видеоклип.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД