Приобщаващо образование

19.06.2019

Насочване на ученици по документи

Изх. № РУО1- 17696/13.06.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА НТБГ, СГСАГ, НФСГ, СПГТ, ПГТМД, ПГО, НПГПТО, ТУЕС КЪМ ТУ, СПГЕ, ПГЕА, ПГАВТ, ПГФК, ПГХВТ, ПГТ „АЛ. КОНСТАНТИНОВ“, ПГСС „БУЗЕМА“, СГХСТ, СМГ, НПМГ, ПЪРВА АЕГ, ВТОРА АЕГ, 15 СУ, 18 СУ, 21 СУ, 22 СУ, 23 СУ, 28 СУ, 32 СУ, 37 СУ, 44 СУ, 56 СУ, 73 СУ, 74 СУ, 78 СУ, 91 НЕГ, 94 СУ, 101 СУ, 108 СУ, 113 СУ, 118 СУ, 130 СУ,133 СУ, 135 СУ, 140 СУ, 170 СУ

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. г. на министъра на образованието и науката за определяне на Графика на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2019/2020 г. и заповед № РД 09-944/01.04.2019 г.  на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. и писмо на МОН № 9105-112/30.03.2018 г. с вх. № РУО1-7634/30.03.2018 г. относно продължаване на обучението на ученици получили удостоверение за завършен VII клас в следващ клас след насочване от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), Ви уведомявам, че препис-извлечение от протоколите за подреждане и насочване, и документите на учениците ще получите лично на 25.06.2019 г. от 09.00 часа до 11.30 часа в РУО – София-град, от старши експерта по приобщаващо образование – Силвия Пеева, стая № 410.

Родителите следва в срок от 01.07.2019 г. до 17.00 часа на 03.07.2019 г., включително да запишат учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства в училището, в което са насочени, като представят оригинално свидетелство за завършено основно образование/удостоверение за завършен VII клас.

Моля създайте необходимата организация за получаване на горепосочената документация и записване на учениците.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

21.05.2019

Национална организация „Малки български хора“

Изх. № РУО1- 14181/17.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-166/15.05.2019 г., вх. № РУО1-13831/15.05.2019 г., Ви уведомявам следното:

Група малки хора в България с подкрепата на КТ „Подкрепа“ учредяват Национална организация „Малки български хора“ с важна роля за усъвършенстване на нормативната уредба и формиране на държавна политика в областта на хора с увреждания. Към момента няма информация за броя на малките хора в училищното образование в България. В тази връзка Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ с цел да подкрепи и да подпомогне дейността на Национална организация „Малки български хора“ събира информация за броя ученици с нисък ръст (малки хора). Информацията ще бъде в полза на организацията, която ежегодно организира национални и регионални срещи на своите членове, целящи интеграцията им.

Моля да предоставите информация за броя ученици с нисък ръст (малки хора) на територията на повереното Ви училище в срок до 27.05.2019 г. на следния адрес: 

           https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2_qdep-dArIZPlHs947GpggsSwL8iyb47sUkElVBFaqymMw/viewform?usp=sf_link

 

Приложение:

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.05.2019

Разпространение на Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите „Социално подпомагане“

Изх. № РУО1-13695/15.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД   

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-158/09.05.2019 г., вх. № РУО1-12843/09.05.2019 г., Ви уведомявам, че е утвърден Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите „Социално подпомагане“, който следва да сведете до знанието на педагогическите специалисти от поверените Ви институции и да прилагате в дейността си при възникнала необходимост.

Очаква се с този Алгоритъм да се подобрят междуинституционалното сътрудничество и координацията между Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика в лицето на Агенцията за социално подпомагане, към която функционират дирекциите „Социално подпомагане“ и отделите „Закрила на детето“, да се внесе повече яснота по отношение на задълженията на отделните специалисти, работеши в практиката – педагогически специалисти и социални работници, както и да се подобри качеството и да се оптимизира времето за предприемане на действия и мерки по отношение на децата в риск, които са обект и на двете системи.

Алгоритъмът е публикуван и на сайта на МОН в рубриката „Приобщаващо образование“ за ползване при работата в случаи на деца и ученици в риск, деца и ученици със специални образователни потребности и др.

Приложение: Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите „Социално подпомагане“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.05.2019

Регионален турнир по футбол

Изх. № РУО1- 13683/15.05.19г.       

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 13176/13.05.2019 г. от Спешъл Олимпикс България Ви уведомявам, че на 29.05.2019 г. в НСА „Васил Левски“ ще се проведе регионален турнир по футбол на Спешъл Олимпикс България. В него могат да участват смесени отбори на деца до 15 - годишна възраст с и без интелектуални затруднения от столичните училища.

За контакт: Диана Банчева – програмен директор на Спешъл Олимпикс България

                         тел. 0885 321 361, 02 98 666 91 и ел. поща: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.04.2019

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по документи за учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1-11323/23.04.2019 г.

 

ДО родителите

на учениците, които завършват VII клас

 

УВАЖАЕМИ родители,

 

Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО – София-град комисия насочва учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане по документи. Насочването се извършва към профили и/или специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние, съгласно списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката, както следва:

- Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ;

- Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности, профили и професии за приемане на ученици след завършен VII клас или основно образование.

 

Информация за специалностите от професии, по които се осъществява насочване на ученици за учебната 2019/2020 г. на територията на област София-град може да получите в сградата на РУО – София-град, етаж. IV, както и от приложения списък.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

22.04.2019

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете

Изх. № РУО1- 11123/19.04.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА столичните училища

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Напомням, че в изпълнение на чл. 19, ал. 2, т. 6 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на МОН за статута на професионалното развитие на учители, директори и други педагогически специалисти Ваше задължение е да информирате родителите на учениците, които завършват VII клас в повереното Ви училище за следното:

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства приема документи на учениците от 03.05.2019 г. до 21.05.2019 г., в РУО – София-град, гр. София, ул. „Антим I“, № 17, ет. IV, стая 406, както следва:

1. Насочването на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, както и ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства ще се осъществява по следния график:

 • понеделник, сряда, петък – от 14.00 часа до 18.00 часа.
 • вторник, четвъртък – от 09.00 часа до 13.00 часа.

На комисията следва да се предоставят следните документи в оригинал и две копия:

 • заявление (по образец) с подредени желания;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;
 • служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;
 • нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

Насочването се извършва по списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, както и на списък за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания и показаните специалности за прием на ученици след завършено основно образование, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.

Списък с профилите и специалностите от професии, по които се осъществява насочване на ученици за учебната 2019/2020 г. на територията на област София-град ще бъде изнесен в сградата на РУО – София-град, до 3 дни преди началото на работата на комисията.

Редът за приемане на документи е следният:

 • кандидатът представя медицинските документи на лекар-педиатър, включен в комисията;
 • лекарят преглежда документите и нанася на лекарското експертно решение /протокол от специализираната комисия/ номера на заболяването, съгласно Списъка на заболяванията и се подписва;
 • с нанесен номер на заболяването, кандидатът получава два броя заявления (на място) и попълва желанията си;
 • така оформените медицински документи, се представят на комисията за вписване във входящия дневник.
 • Информацията за срочните оценки на учениците от първия учебен срок се осигурява служебно от директора на съответното училище, като тя също се вписва във входящия дневник.

2. Насочването на ученици със специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуални учебни програми с поставена оценка с качествен показател за първи учебен срок, които ще получат удостоверение за завършен VII клас /по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО/ ще се осъществява по следния график:

 • понеделник, сряда, петък (с изключение на 03.05.2019 г.) – от 09.00 часа до 13.00 часа;
 • вторник, четвъртък – от 14.00 часа до 18.00 часа.

На комисията следва да се предоставят следните документи в оригинал и две копия:

 • заявление (по образец) за насочване за обучение в профили или в специалности от професии;
 • оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия; 
 •  всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на ученика, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика; 
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверява заболяването.

Насочването на учениците със специални образователни потребности се извършва съобразно становище на Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности /РЕПЛРДУСОП/ към Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование / РЦПППО/ – София-град.

Редът за приемане на документи е следният:

- горепосочените документи се предоставят за вписване във входящия дневник.

- информацията за срочните оценки на учениците от първия учебен срок се осигурява служебно от директора на съответното училище, като тя също се вписва във входящия дневник.

            - Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със СОП (ъ) прави преценка на потребностите, личните интереси, мотивацията и възможностите на ученика за продължаване на обучението му в профил или в специалност от професия в изпълнение на чл. 142, ал. 1 от Наредбата за приобщаващо образование и чл. 9, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на РЦПППО.

- Директорът на РЦПППО изпраща становището на РЕПЛРДУСОП в РУО – София-град към Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Напомням, че комисията не насочва ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за завършено основно образование и съответно се оценяват с количествен показател.

В изпълнение на Раздел XVII от Приложение № 1 към заповед № РД 09-944/01.04.2019 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г., при подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител или настойник.

 

На 21.05.2018 г. /крайният срок за приемане на документи/, комисията ще работи до явяване на последния кандидат, независимо от предварителното определено време за работа.

След 21.05.2018 г. документи не се приемат.

След насочване на учениците от комисията, родителите следва в срок до 17.00 ч. на 03.07.2019 г. да ги запишат в училището, в което са насочени.

 

Информация за насочването ще бъде изнесена до 28.06.2019 г. в сградата на РУО – София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

02.04.2019

Кампания „Да играем заедно“

Изх. № РУО1- 8804/29.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА , ЦСОП и РЦППО – СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Спешъл Олимпикс България с вх. № РУО1- 8440/29.03.2019 г. Ви уведомявам, че на 18 май 2019 г. в град София, ще се проведе промоционална кампания „Да играем заедно“ сред деца и младежи с и без интелектуални затруднения. Kампанията включва игра на двe от национално популярните игри – футбол и народна топка ( смесени отбори на възраст до 15 години ).

Целта на кампанията е да се насърчат училищата, центровете за специална образователна подкрепа и Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващото образование – София-град да предложат нови възможности за учениците с и без интелектуални затруднения да играят заедно футбол и народна топка.

За контакт: Емил Иванов – спортен администратор на Спешъл Олимпикс България

  тел. 0888 676 066, 02 98 666 91 и ел. поща: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.03.2019

Участие в Обучение на експерти от Регионалните управления на образованието и на ресурсни учители, организирано от Център за развитие на човешките ресурси

Изх. № РУО1-8537/29.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8291//28.03.2019 г. от Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/, Ви уведомявам, че от 17.04.2019 г. до 19.04.2019 г. в град Сандански – хотел „Интерхотел Сандански“ ще се проведе обучение на експерти от Регионалните управления на образованието и на ресурсни учители. Участието в събитието се поема изцяло от ЦРЧР. Това включва: нощувки, пътни и изхранване през всичките семинарни дни.

За да вземете участие в събитието следва да попълните регистрационната форма, посочена на следния линк: https://www.surveymonkey.com/r/TNGBY2J . Регистрацията ще бъде затворена при запълване на капацитета на местата.

Краен срок за електронно попълване и изпращане на формите от Ваша страна е най-късно до 3 април 2019 г.

За Вашето участие ще получите потвърждение по електронна поща, след закриване на регистрацията и след обработване на всички получени форми. След одобрената Ви регистрация ще Ви бъде предоставена и окончателната програма на събитието.

По-подробна информация може да получите на следните електронни адреси: главен експерт Милена Караангова:  [email protected], тел. 02/915-50-24, или главен експерт Елена Борисова: [email protected], тел. 02/915-50-22.

Приложения:

1. Покана

2. Работна програма

3. Инструкция за изплащане на транспортни разходи

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.03.2019

Отлагане по обективни причини от обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности на територията на София-град

Изх. № РУО1–8285/28.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1–8188/27.03.2019 г. на  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – София-град, Ви уведомявам, че отлагането по обективни причини от задължително обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности в София-град се осъществява по реда на чл. 139 от Наредбата за приобщаващото образование. В тази връзка в срок до 30.06.2019 г. родителите на деца със специални образователни потребности, които по обективни причини желаят да отложат децата си от задължително обучение в първи клас за учебната 2019/2020, следва да подадат посочените документи:

1. Заявление по образец от родител на детето или лице, което полага грижи за детето до директора на РЦПППО – София – град /образец № 6 от сайта на РЦПППО – София–град, раздел Документи/.

2. Протокол от лекарска консултативна комисия и/или други медицински документи на детето, включително от изследвания и консултации.

3. Копие от социални и други документи, съдържащи информация от педагогически и други специалисти за развитието на детето, както и препоръки за отлагането му от обучение в първи клас.

4. Копие от удостоверение за раждане.

5. Декларация за обработване на лични данни.

Пакетът с документи се подава в сградата на РЦПППО–София–град, район Слатина, ул. „Владово“ № 1. При представянето на документите, родителите ще бъдат запознати с график за явяване пред  Регионален екип за подкрепа за личностно развитие за деца и ученици със специални образователни потребности.

Моля да сведете горната информация до знанието на родителите, представителите на децата или лицата, които полагат грижи за децата от поверената Ви образователна институция. При необходимост от допълнителна информация се свържете с тел: 02/ 878 02 34.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.03.2019

Конференция "Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина" 2019

Изх. № РУО1 – 6851/18.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-5543/06.03.2019 г., Ви уведомявам, че на 11.05. 2019 г. в Пловдив, Център за приобщаващо образование организира Национална конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина" 2019, част от национална кампания „Дни на приобщаването“ 2019. Целта на форума е да отвори пространство за споделяне на успешен опит, ресурси, успехи и предизвикателства, пред които педагозите и специалистите ежедневно се изправят в детската градина и в училище. Поканата е отправена към учители и специалисти от цялата страна, за да се присъединят към едно от най-интересните събития в образователната сфера през 2019 г.Повече информация за програмата, регистрацията и таксата за участие, може да намерите тук: http://priobshti.se/webform/content/registraciya-za-konferenciya-praktiki-2019

Във връзка с провеждането на конференцията, Центърът за приобщаващо образование кани в срок до 25.03.2019 г. учители, директори и специалисти в училища и в детски градини да споделят свои вдъхновяващи и успешни практики в три тематични области:

1. Игри и дейности за развиване на емоционални компетентности и социални умения у учениците.

2. Практики за диференцирано преподаване.

3. Успешна работа в екип.Професионално жури ще разгледа получените текстове и ще отличи най-вдъхновяващите практики, а техните автори ще бъдат поканени да ги представят по време на конференцията.Повече информация за конкурса може да намерите тук: http://priobshti.se/article/konferenciya-praktiki-2019/spodelete-svoite-dobri-pedagogicheski-praktiki-na-nacionalna

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.03.2019

Спешъл Олимпикс България и Националната кампания „Да бъдем заедно“

Изх. № РУО1 – 5476/05.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-4860/26.02.2019 г., Ви уведомявам, че Спешъл Олимпик България стартира национална кампания „Да бъдем заедно“. В периода от 14.03.– 21.03. 2019 г. в Абу Даби, Обединените арабски емирства ще се проведат Световни летни игри със 7500 атлети с интелектуални затруднения. Спешъл Олимпикс България ще се представлява на Световните игри от Национална делегация от 18 атлети на възраст от 14 до 42 години.

Подкрепете Българския отбор като станете официален партньор на Националната кампания „Да бъдем заедно“.

Допълнителна информация, както и покана  за Националната кампания ще получите от приложенията.

Приложения: 1. Покана за участие в Национална кампания „Да бъдем заедно“.

                        2. Информация за Национална делигация на Спешъл Олимпикс България Абу Даби 2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.02.2019

Провеждане на работна среща на психолози и педагогически съветници

Изх. № РУО1-4227/18.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Дружеството на психолозите в България с вх. № РУО1-4227/18.02.2019 г., Ви уведомявам, че на 20.02.2019 г. от 09.00 ч. в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ ще се проведе работна среща на психолози и педагогически съветници на тема: “Отбелязване на Международния ден срещу тормоза в училище (Денят на розовата фланелка) - 27.02.2019 г. Добри практики у нас и в чужбина“.

В сайта на училището https://www.smg.bg/contacts.php ще намерите карта и упътване за подходящ транспорт.

Приложение: Програма на работната среща

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД02-318/08.02.2019 г.

на началника на РУО – София-град/