Приобщаващо образование

22.11.2019

Участие в обучение за „визуална информираност“

Изх. № РУО1 – 32538/22.11.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-32148/15.101.2019 г., Ви уведомявам, че на 17.12.2019 г. от 10.00 ч. ще се проведе обучение за  „визуална информираност“ в зала на Project Lab, бул. „Мария Луиза“ 58, гр. София. Събитието е организирано от Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение, с които Специално училище за ученици с нарушено зрение работи в сътрудничество, в изпълнение на дейности по проект по покана „Равни шансове“, ОПРЧР 2014-2020.

Поканата е адресирана до ресурсни учители, учители от общообразователни училища, преподаващи на ученици с нарушено зрение, психолози и други заинтересовани страни.

Моля да сведете горепосочената информация до заинтересованите лица в поверената Ви институция.

За контакти и повече информация може да се обръщате към Зорница Станева на телефон 0889306134 или на електронен адрес: [email protected].

Желаещите да се включат в обучението следва да потвърдят участие в срок до 10 декември 2019 г. на електронен адрес: [email protected].

 

Приложение: Покана за участие в обучение за „визуална информираност“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

13.11.2019

Участие в семинар „Психофизиологични и неврофизиологични подходи за откриване на биомаркери при деца и юноши от аутистичния спектър чрез изследване на зрителното възприятие“

Изх. № РУО1-31818/12.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-31377/07.11.2019 г., Ви уведомявам, че на 15.11.2019 г. от 09.30 ч. до 13.00 ч. в Заседателната зала на Института по невробиология, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 23, гр. София, ще се проведе еднодневен семинар „Психофизиологични и неврофизиологични подходи за откриване на биомаркери при деца и юноши от аутистичния спектър чрез изследване на зрителното възприятие“ за разпространение на резултатите  по договор ДН 15/6 от 11.12.2017 г. с фонд „Научни изследвания“.

Моля да сведете горепосочената информация до заинтересованите лица в поверената Ви институция.

 

Приложение: Покана с програма на събитието

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.11.2019

Практически насоки за действията, които работещите в образователните институции в сферата на средното образование следва да предприемат в случай на инцидент, ситуация на насилие и в други критични случаи

Изх. № РУО1-31819/12.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-31236/05.11.2019 г., Ви уведомявам, че Държавната агенция за закрила на детето е актуализирала Практически насоки за действията, които работещите в образователните институции в сферата на средното образование следва да предприемат в случай на инцидент, ситуация на насилие и в други критични случаи, протокол за докладване и последваща реакция. Практическите насоки са допълнени с протокол за докладване, формуляр за подаване на сигнал, схема за действие и помагало за превенция.

Моля да осигурите запознаването на педагогическия и непедагогическия персонал с горепосочените документи, както и да упражните контрол по тяхното практическо прилагане в поверената Ви образователна институция.

 

Приложение: Практически насоки за действията, които работещите в образователните институции в сферата на средното образование следва да предприемат в случай на инцидент, ситуация на насилие и в други критични случаи, протокол за докладване и последваща реакция

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.11.2019

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1-31119/05.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

ЦПЛР

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №9105-379/28.10.2019г., вх.№РУО1-30626/29.10.2019г., Ви уведомявам, че със Заповед №РД09-2742/24.10.2019 г. на министъра на образованието и науката е утвърден Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 г. Националният календар за изяви на интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 г, е публикуван на електронната страница на МОН в рубриката „Приобщаващо образование“.

 

Приложения:

1.   Заповед №РД09-2742/24.10.2019 г.

2.   Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/202 година

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.10.2019

Участие във Втора международна конференция “Допълваща и алтернативна комуникация“

Изх. № РУО1-29546/16.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-29261/14.10.2019 г., Ви уведомявам, че Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ в партньорство с Министерството на образованието и науката  и УНИЦEФ – България, организира Втора международна конференция “Допълваща и алтернативна комуникация“, която ще се проведе от 4.11. до 6.11.2019 г. в Парк-хотел „Москва“, гр. София.

За втора поредна година на конференцията ще бъде  представен световният опит в съвременните подходи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация за деца и възрастни със затруднения в комуникацията – ДЦП, синдром на РЕТ, аутизъм, множество увреждания, интелектуални затруднения и др.

Тази година конференцията е на тема: „От ранната интервенция до използване в ежедневието“.

Конференцията е от значение за всички, въвлечени в процесите на приобщаващото образование - експерти, директори, ресурсни учители, психолози, логопеди, учители, родители.

Моля за Вашето съдействие, предоставената информация да се разпространи в поверените Ви институции и специалистите, работещи в контекста на проблематиката на конференцията да вземат участие при заявен интерес.

Желаещите за участие в конференцията следва да се регистрират, като попълнят електронен формуляр на посочения линк: https://aac2019.assistfoundation.eu.  

Приложение: Покана и програма за конференцията

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.10.2019

Обучение за помощник на учителя

Изх. № РУО1-29075/11.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 28935/10.10.2019 г. Ви уведомявам, че на основание чл.112 от Наредбата за приобщаващо образование и чл.10 от Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на приобщаващото образование, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – София-град /РЦПППО/ организира обучение за помощник на учителя в детските градини и училищата от 04.11.2019 г. до 08.11.2019 г., което ще се проведе в зала 2 на РЦПППО – София-град, ж.к. Слатина, ул. Владово №1. Програмата включва 5 работни дни, като за всеки ден е предвидена отделна тема, както следва:

·         Ден 1 - Принципи и методи на приобщаващото образование.

·         Ден 2 - Ефективност на помощник на учителя.

·         Ден 3 и 4 - Основни групи деца със специални образователни потребности.

·         Ден 5 - Съвместно преподаване: учител - ресурсен учител - помощник на учителя.

Директорът на образователната институция следва да подаде заявка по образец в срок до 21.10.2019 г. на email – [email protected]

За допълнителна информация: тел. 02/878 0234

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Образец на заявка от директора на образователната институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

АНЕЛИЯ АПОСТОЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(Съгласно заповед № РД10-1664/09.10.2019 г. на министъра на образованието и науката)

09.10.2019

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „РАННИ ПРЕДИКТОРИ ЗА ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ВЪЗРАСТ“

Изх. РУО1 – 28862/09.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 28721/08.10.2019 г., Ви уведомявам, че Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП), част от Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) ще проведе обучение на тема: „Ранни предиктори за обучителни трудности, характерни за предучилищната възраст” на 30.10.2019 г. от 9:30 до 17:30 часа, гр. София.

Заявки се приемат до 25.10.2019 г. на електронна поща [email protected] и на телефон 0877183624.

 

Приложение: Информация за обучението.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.10.2019

Участие в дискусия на тема: „Форми на превенция на агресията в училищата“

Изх. № РУО1-28728/08.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28461/04.10.2019 г., Ви уведомявам, че на 10.10.2019 г. /четвъртък/ от 9.00 ч. до 12.00 ч. ще се проведе дискусия на тема: „Форми на превенция на агресията в училищата“ в административната сграда на Българския Червен кръст /БЧК/ на бул. „Джеймс Баучер“ 76, зала „Овална“. Събитието е организирано от Столичната организация на БЧК и цели да създаде пространство за обсъждане на възможностите за превенция на агресията и насилието сред подрастващите, както и за превенция на рисковото и асоциално поведение, с оглед обмен на добри практики между участниците. Адресирано е към експерти от Столична община, представители на МКБППМН, директори на училища, учители, педагогически съветници, доброволци и служители на БЧК – Столична организация, както и други заинтересовани страни.

Моля да сведете горепосочената информация до заинтересованите лица в поверената Ви институция. Желаещите да се включат в дискусията следва да потвърдят участие в срок до 08 октомври 2019 г. /вторник/ на електронен адрес: [email protected] или на телефон 02/8122822.

 

Приложение: Програма на дискусионния форум

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.10.2019

Участие в международна конференция на тема „Деинституционализация на грижата за деца: как инвестираме в промяната?“

Изх. № РУО1-28398/03.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОКРЕПА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-27891/27.09.2019 г., Ви уведомявам, че в периода 6 - 8 ноември 2019 г. в Национален дворец на културата, гр. София, ще се проведе международна конференция на тема „Деинституционализация на грижата за деца: как инвестираме в промяната?“, организирана от Министерството на труда и социалната политика на Република България, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет, Фондация „Сийдър“, УНИЦЕФ, SOS Детски селища, Еurochild, „Надежда и домове за децата“ и Фондация Лумос.

Конференцията ще събере на едно място представители на институциите на Европейския съюз, държавни институции, местни власти, академични среди, международни и национални неправителствени организации и медии. Сред темите, които ще бъдат обсъдени, са: ефектът от институционалната грижа върху развитието на детето; стратегията на Европейската комисия за деинституционализацията и нейното финансиране; данните, практиките и научените уроци от процеса на деинституционализация; и реформата на системата за грижа за деца. Участниците ще могат да чуят най-нови данни от изследвания в полето на деинституционализацията, да дебатират елементите на процеса в дискусионни панели и да търсят заедно отговор на въпроса: „Как деинституционализацията да създаде условия и отношения, които гарантират правилно развитие на децата?“.

Подробна информация и програма на събитието може да намерите на посочения електронен адрес: www.disofia2019.com. Регистрация за участие в събитието ще се извършва чрез попълване на онлайн формуляр, публикуван на горепосочения сайт.

Възникнали въпроси или коментари може да отправяте на електронен адрес: [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

(съгласно Заповед № РД02-2183/30.09.2019 г. на началника на РУО – София-град)

27.09.2019

Участие в събитие от Инициативата „Медиацията – ефективен метод срещу агресията в училище“

Изх. № РУО1-27816/27.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-27588/25.09.2019 г., Ви уведомявам, че в рамките на ежегодно провежданата „Седмица на медиацията, организирана от Центъра за спогодби и медиация към Софийски градски и Софийски районен съд ще стартира Инициативата „Медиацията – ефективен метод срещу агресията в училище“. Инициативата цели провеждането на поредица от събития за намаляване на агресията в училищата посредством медиация, изграждане на ефективни умения на учениците за общуване при конфликт, подобряване на комуникацията и насърчаване на мирното разрешаване на спорове между тях, учители и родители.

Официалното откриване на Инициативата ще се проведе на 29 октомври 2019 г. в гр. София, Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, Бул. „Васил Левски“ 88, Централно фоайе. Събитието е ориентирано към държавни и общински институции, журналисти, директори на училища, психолози и педагогически съветници, ученици от 5-12 клас, учители.

Моля да сведете горепосочената информация до заинтересованите лица в поверената Ви институция. Желаещите да се включат в официалното откриване на Инициативата следва да потвърдят участие в срок до 17 октомври 2019 г. на електронен адрес: [email protected] и на телефон 0878632275, като предоставят телефон за връзка с организаторите.

 

Приложение: Покана с програма на събитието

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.09.2019

Подаване на заявка до СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев“ за осигуряване на специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП в детските градини и училищата в област София-град

Изх. № РУО1-26202/11.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-25794/09.09.2019 г., Ви уведомявам, че на основание чл. 74 от Наредбата за приобщаващото образование Специално училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев“ /СУУУС/ има готовност да осигури рехабилитатори на слуха и говора, ресурсни учители, психолози и други специалисти за учебната 2019/2020 година на деца и ученици със специални образователни потребности – увреден слух, които са одобрени за предоставяне на допълнителна подкрепа, в случаи, че детските градини и училищата имат необходимост от участие на горепосочените специалисти в екипите за подкрепа за личностното им развитие и не са ги осигурили самостоятелно.

С оглед гореизложеното, директорите на детските градини и училищата следва да изпратят заявка по образец за осигуряване на специалисти до директора на СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев“ на посочените електронни адреси: [email protected] и [email protected], при постъпване на дете или ученик с увреден слух.

 

Приложение: Заявка за осигуряване на необходимите специалисти

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.09.2019

Обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.18-2019

Изх. № РУО1-25945/10.09.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА: 3 СУ, 15 СУ, 16 ОУ, 24 СУ, 28 СУ, 29 СУ, 37 СУ, 58 ОУ, 59 ОбУ, 62 ОУ, 66 СУ, 67 ОУ, 70 ОУ, 74 СУ, 75 ОУ, 76 ОУ, 77 ОУ, 92 ОУ, 93 СУ, 95 СУ, 97 СУ, 101 СУ, 102 ОУ, 103 ОУ, 106 ОУ, 123 СУ, 124 ОУ, 130 СУ, 134 СУ, 136 ОУ, 141 ОУ, 147 ОУ, 149 СУ,

СГХСТ, ПГСС „БУЗЕМА“, ПГГКИ, ПГСГГ, ПГФК,

ДГ№ 1, ДГ№ 21, ДГ№ 54, ДГ № 62, ДГ№ 90, ДГ№ 115, ДГ№ 119, ДГ № 125, ДГ№ 126, ДГ № 128, ДГ№ 130, ДГ№ 169, ДГ№ 179, ДГ№ 187, ДГ№ 196

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо № 20-21-00-233/02.09.2019г. вх. №РУО1-25266/02.09.2019 г на директора на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства/ЦОИДУЕМ/, Ви уведомявам, че е обявена нова Конкурсна процедура 33.18-2019 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Допустими кандидатстващи институции са държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини. Информацията е публикувана на електронната страница на Центъра: http://coiduem.mon.bg, раздел Новини.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД