Признаване на документи

Административни услуги, предоставяни от образователните институции

 

Процедура и необходими документи  за признаване на завършени период, клас, етап, завършена степен на образование и професионална квалификация, придобити при обучение в училища на чужди държави.

 

Лицата, които желаят да им бъдат признати завършен период, клас, за класовете от VІІ до ХII включително, за етап от гимназиалната степен, както и признаването на средно образование и/или на професионална квалификация по документи, издадени от чужди държави, следва да подадат следните документи:

 1. Заявление по образец.
 2. Документ за училищно образование и/или професионална квалификация – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.
 3. Документ, в който се посочва какви права дава документът за училищно образование и/или професионална квалификация за продължаване на образованието, когато това не е посочено в документа по т. 2 – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.
 4. Справка за изучаваните учебни предмети с хорариума на учебните часове и поставените оценки, ако не са вписани в документа по т. 2 – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа;
 5. Превод на български език на документите от заклет преводач и нотариално заверен – в оригинал;
 6. Документ за последен завършен клас в българско училище – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа;
 7. Документ за платена държавна такса – в оригинал;
 8. При подаване на документите лицето представя  копия на документите по т. 2, 3 и 4 (заверени от лицето с текст „Вярно с оригинала”), поради факта, че оригиналните документи се връщат на лицето, след издаване на удостоверението или уверението.

 

При подаване на документите, лицето може да предостави копие на документа си за самоличност с цел коректно попълване на данните му в искания документ. Посочената информация ще бъде обработвана и съхранявана в РУО – София-град според изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

Подаване на документи

В РУО – София-град заявлението и документите може да се подадат от физически лица – пълнолетни граждани:

 • лично – с документ за самоличност;
 • от родителите на непълнолетни лица след представяне на оригинал на акт за раждане;
 • от други лица (включително родители на пълнолетни лица)  – с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, в което изрично е посочено, че съответното лице е упълномощено, конкретно да подава заявление до РУО – София-град за признаване на завършен период, клас или етап на училищно образование, степени на образование и/или професионална квалификация.  
 • адвокат с изрично адвокатско пълномощно и копие от адвокатска карта, заверена към съответната година, съгласно чл.24, ал.1, т.3 от ЗА.

 

Заявлението по образец може да бъде подадено писмено или заявено устно в деловодството на РУО – София-град или по пощата, всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа на адрес: гр. София, ул. „Антим I“ № 17, ет.4, ст.401. За устните заявления се съставя протокол за приемането им на място.

 

Комисията се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до един месец от датата на представяне на изискуемите документи.

 

Този срок може да бъде удължен, в случай че подадените документи се окажат недостатъчни за вземане на решение и се налага съответната комисия да изиска допълнителна информация. Учениците, обучавали се една или повече учебни години в училище на чужда държава, могат по своя преценка, а за непълнолетните по преценка и желание на родител (настойник или попечител) да повторят в българско училище последния признат клас. При изразено писмено желание на лицето или родителя (настойника или попечителя) до директора на училището то не полага приравнителни изпити за класа, който повтаря.

 

В случай, че са налице нередности по представените документи и срокът за произнасяне на комисията съвпада с времето на учебните занятия, учениците от VII клас до последен гимназиален клас могат да посещават училище с разрешение на началника на РУО – София-град. За целта ученикът (родителят/настойникът) подава молба до началника на РУО – София-град, като посочва училището, в което желае ученикът да продължи обучението си. 

 

Режим на легализиране на документи, произхождащи от държави, които са страни по Хагската конвенция – (с „Apostille“): Поставяне върху самия документ или в приложение към него на специално удостоверение – печат (с „Apostille“) от компетентния орган в държавата, където той е издаден. Страни по Хагска конвенция

 

В случай, че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с „Apostille“, за да произведат действие на територията на Република България, те трябва да бъдат удостоверени „легализирани“ съгласно общоприетата процедура – да са заверени от Министерство на външните работи (МВнР) на издаващата държава, след което легализирани от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава или акредитирани за нея. 

Режим на легализиране на документи, произхождащи от държави, които не са страни по Хагската конвенция: Чуждите документи трябва да са удостоверени (заверени) от МВнР на издаващата държава, след което да се легализират от българските дипломатически и консулски представителства в тази държава или акредитирани за нея.

 

Чуждестранните документи, предназначени за ползване в Република България следва да бъдат преведени на български език по един от двата посочени начина:

 1. От лице, определено със заповед на ръководителя на дипломатическото или консулско представителство на Република България в чужбина.
 2. От физически лица, работещи индивидуално като преводачи (или към преводачески фирми), включени в списък поддържан от Министерството на външните работи, които извършват преводи на документи и други книжа. За чуждестранен документ, преведен на български език, предназначен за ползване на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен от български нотариус.

 

Режим на легализиране на документи, произхождащи от държави, които са подписали с Република България двустранен договор за правна помощ (без „Apostille“). Разпоредбите на конвенцията не променят режима за освобождаване от легализация на документи, установен в подписаните от Република България двустранни договори за правна помощ, но без да бъдат снабдени с „Apostille“. В същото време няма пречка, документите да бъдат снабдени с „Apostille“, въпреки облекчения режим по конкретния договор за правна помощ.

Списък на страните, с които Република България има действащи договори за правна помощ

 

На основание чл. 300, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, за признаване на документ за завършен период, клас или етап на училищно образование, степен на образование и/или степен на професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение, такси не се събират, когато лицата, които искат признаване, са в задължителна училищна възраст – до 16 г. 

 

Такси, които се внасят за признаване: Държавна такса се събира за лица над задължителната училищна възраст -  16 г., като съгласно чл.4, ал.1 и 2 от Тарифата за таксите са, както следва:

 1. За признаване на документ за завършен период, клас или етап на училищно образование, издаден от училища на чужди държави – 25 лв.
 2. За признаване на документ за завършена степен на образование и професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение – 35 лв. (вкл. и за издаване на документ за завършена степен на образование, които да послужат пред органите на КАТ).

 

Държавната такса се внася по банков път в разплащателна сметка на Регионалното управление на образованието – София-град:

ОББ, клон Княгиня Мария Луиза”  

IBAN: BG57UBBS80023106075808BIC

Кодът на банката е UBBSBGSF  

 

В платежния документ следва да са вписани:

 • Трите имена на лицето, на което се признава завършен период, клас, етап или степен на образование.
 • Основание за плащане за признаване на клас/срок и степен на училищно образование, завършен/а в чуждата държава. 

 

Държавната такса може да бъде платена и чрез ПОС терминал в деловодството на РУО – София-град. ПОС терминалът позволява извършване на парични преводи, посредством дебитни или кредитни карти, издадени от банки в България. Банковите карти, които приема устройството са Visa, Visa Electron, MasterCard и Maestro.

 

Съгласно чл.61, ал.4 от Административно-процесуалния кодекс и с оглед подобряване качеството на административното обслужване в РУО – София-град, документите по признаването може да бъдат получени на мястото, където са подадени – РУО – София-град или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор, отразено в заявлението. 

 

Документите могат да бъдат получени:

 

Чрез лицензиран пощенски оператор, като вътрешна куриерска пратка, на посочен в заявлението адрес, като пощенските разходи са за сметка на лицето;

С международна препоръчана пощенска пратка с известие за доставяне на адреса, изписан в заявлението. 

С международна куриерска услуга на адреса от заявлението.

 

 

Издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити

Информация за услугата: Педагогическите специалисти, заемащи длъжности в системата на предучилищното и училищното образование, съгласно чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти,  имат право на признаване на квалификационни кредити с удостоверения, издадени от началника на РУО – София-град.

 

Удостоверения с признати кредити се издават за участие в следните квалификационни дейности:

 • Повишаване на квалификацията в международни научни организации, неправителствени организации или чуждестранни висши училища, закрити в съответствие със законодателството в другата държава, въз основа на сключени междуправителствени спогодби и международни договори (чл. 50, ал. 2 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г.)
 • Повишаване на квалификацията по международна и национални програми, участие в семинари, конференции или други форми с доклад, съобщение, презентация (чл. 51, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г.)
 • Доклад или научно съобщение, публикувано в специализирано издание (чл. 52, ал. 1 , т. 4 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г.)

 

Правно основание: Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 222, ал. 5; Наредба № 12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти - чл. 50, ал. 1.

 

Начин на заявяване: Документите се подават в РУО - София-град по избор на лицето. Заявленията може да се подават два пъти годишно от 1-во до 10-о число на месеците февруари и юли.

 

В РУО – София-град услугата се заявява чрез подаване на писмено заявление по образец по един от следните начини:

 • лично – срещу документ за самоличност;
 • чрез лицензиран пощенски оператор /поща/;
 • от съпруг, родител или дете - писмено пълномощно /оригинал или копие, като се представя оригиналът за сверка/;
 • от адвокат – писмено пълномощно или договор за правна помощ;
 • от други лица – с приложено писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа /оригинал или копие, като се представя оригиналът за сверка/.

Съгласно чл. 51, ал. 1 на Наредба №12/01.09.2016 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти към заявлението на педагогическия специалист се прилагат следните документи:

 1. Копие от документи, удостоверяващи повишаване на квалификацията, включително и по международни и национални програми, от които е видно съдържанието, продължителността на проведеното обучение или участието му в семинар, конференция или друга форма с доклад, съобщение, презентация;
 2. Копие от документ за самоличност;
 3. Препис-извлечение от трудовата книжка, удостоверяващо заеманата длъжност към датата на подаване на заявлението;
 4. Превод на български език на документите, удостоверяващи участие в чужбина в проведено обучение или в семинар, конференция и други с доклад, съобщение, презентация и др. Те трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с подписаните договори между Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.
 5. Пълномощно, когато искането не се подава лично от заинтересованото лице.

 

При заявяване лицето задължително следва да посочи желания от него начин за получаване на удостоверението.

 

При подаване на заявлението лицето представя и оригиналите на горепосочените документ за установяване на съответствие с оригиналите.

 

Дължима такса.

 

Няма.

 

Ход на процедурата.

 

Постъпилите заявления се разглеждат от комисия назначена със заповед на началника на РУО – София-град. Комисията се състои от не по-малко от три лица, заемащи експертни длъжности в РУО – София-град.

 

Комисията изготвя доклад с предложение до началника на регионалното управление на образованието за признаване или за отказ за признаване на квалификационни кредити за всяко едно от постъпилите заявления.

 

Началникът на РУО - София-град признава повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти, като издава удостоверение за признаване на квалификационни кредити.

 

Началникът на РУО - София-град отказва признаване, когато придобитата квалификация не е свързана с компетентности, ориентирани към професионалния профил на съответния педагогически специалист; организацията, провела повишаването на квалификацията, не съответства на чл. 50, ал. 2. Началникът на РУО писмено уведомява заинтересованите лица.

 

Срок за предоставяне: Три месеца, считано от датата на представяне на всички документи. Тримесечният срок може да бъде удължен в случаите, в които подадените документи са недостатъчни за вземане на решение и се налага изискване на допълнителна информация.

 

Срок на действие: Безсрочно.

 

Начин за получаване на удостоверението:

 • лично – срещу документ за самоличност;
 • от съпруг, родител или дете - писмено пълномощно /оригинал или копие или копие, като се представя оригиналът за сверка /;
 • от адвокат – писмено пълномощно или договор за правна помощ;
 • от други лица – с приложено писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа /оригинал или копие или копие, като се представя оригиналът за сверка/.
 • чрез лицензиран пощенски оператор, като вътрешна куриерска пратка, на посочен в заявлението адрес, като пощенските разходи са за сметка на лицето;  международна препоръчана пощенска пратка с известие за доставяне на адреса, изписан в заявлението; с международна куриерска услуга на адреса от заявлението.

 

Изпращането чрез лицензиран пощенски оператор /поща/ с обратна разписка е за сметка на заявителя.

 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на РУО – София-град.

 

Министър на образованието и науката.

 

Ред, включително срокове за обжалване.

 

В 14-дневен срок от получаване на документа пред министъра на образованието и науката или Административен съд – София-град.

 

Начин за изпращане на предложения.

 

Вашите предложения за подобряване на предоставянето на услугата можете да направите в деловодството на РУО – София-град, чрез специална кутия за мнения и предложения в сградата или по електронна поща [email protected].

 

 

 

 

 

Заявление за уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

П Р О Т О К О Л за приемане на устно заявление за издаване на дубликат на издадено удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави или на издадено уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

П Р О Т О К О Л за приемане на устно заявление за признаване на квалификационни кредити на педагогическите специалисти

П Р О Т О К О Л за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение образец УП-3 за осигурителен стаж

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Регионално управление на образованието – София-град

Заявление за признаване на повишаване на квалификацията

Устно заявление за признаване на повишаване на квалификацията

ПРАВИЛА за работа на експертната комисия по признаване на училищно обучение, образование и професионална квалификация, съгласно Наредба №11 от 01.09.2016г. за оценяване на резултатите на учениците, изд. от Министерство на образованието и науката

Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или на степени на образование и професионална квалификация по документи издадени от училища на чужди държави

Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение (от VІІІ клас до ХІІ клас) или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Протокол за приемане на устно заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Протокол за приемане на устно заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение (от VІІІ клас до ХІІ клас) или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС

ФРАНЦИЯ - Номерацията на френските класове и съответствието им с българските.