Предучилищно образование

25.06.2019

I Национален фестивал „Традиции, багри, красота през очите на нашите деца“

Изх. № РУО1-19265/25.06.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-19146/24.06.2019 г., Ви уведомявам, че ДГ „Мики Маус“ гр. Габрово инициира и организира I Национален фестивал „Традиции, багри, красота през очите на нашите деца“ на 12 октомври 2019 г. в Етнографски музей на открито „Етьр“.

 

Фестивалът има за цел да популяризира духовното и материално наследство на българския фолклор и занаяти сред децата от предучилищна възраст. Конкурсната програма включва:

·         конкурс за детска рисунка

·         конкурс за народни танци

Съпътстващи събития:

·         Ателие „Да тъчем заедно“

·         Педагогически форум „Традиции и настояще“

 

Приложения:

1. Регламент на фестивала

2. Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

07.05.2019

Обявяване на свободни места за прием на деца със специални образователни потребности в подготвителните групи в училищата в ИСОДЗ и ПГУ за учебната 2019/2020 г.

 

Изх. № РУО1-12411/07.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА С ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР 

 

На основание чл. 192 от Закона за предучилищно и училищно образование, Ви уведомявам, че училищата са длъжни да приемат до три деца със специални образователни потребности в подготвителна група в училище.

Броят на свободните места за деца със специални образователни потребности за подготвителните групи в училищата се обявяват в Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/ на Столична община.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.05.2019

Програма

Изх. № РУО1-12146/13.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11997/02.05.2019 г., Ви уведомявам следното:

Програмата „По-здрави деца“, „Нестле България“ АД, обявява конкурс за:

 

 1. Училища участвали във фаза I на програмата „По-здрави деца“.
 2. Училища неучаствали в програмата „По-здрави деца“.

Реализирането на програмата „По-здрави деца“ е насочена към деца и ученици от 3 до 12 години.  Програмата има за цел да спомогне за изграждането на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот при децата и учениците.

Информация за участието в конкурса в неговите рамки са описани в Приложението.

 

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.04.2019

Държавни индивидуални училищни първенства по шахмат

Изх. № РУО1911760/25.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-144/24.04.2019 г., вх. №  РУО1-11498/24.04.2019 г., Ви уведомявам, че от 01.05 до 06.05.2019 г. в к. к. „Албена“ ще се проведат Държавните индивидуални училищни първенства по шахмат. В тях имат право да участват деца и ученици на възраст до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 години.

Регламентът за участие в първенството е описан в Приложението.

 

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.04.2019

Прием на деца със специални образователни потребности в I клас в училищата за учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1-11715/25.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,На основание чл. 192, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, Ви напомням, че училищата са длъжни да приемат деца със специални образователни потребности.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.04.2019

Програма „По-здрави деца“

Изх. № РУО1-11302/23.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11019/19.04.2019 г., Ви уведомявам следното:

Програмата „По-здрави деца“, „Нестле България“ АД, обявява конкурс за:

 

 1. Училища участвали във фаза I на програмата „По-здрави деца“.
 2. Училища неучаствали в програмата „По-здрави деца“.

Реализирането на програмата „По-здрави деца“ е насочена към деца и ученици от 3 до 12 години.  Програмата има за цел да спомогне за изграждането на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот при децата и учениците.

Информация за участието в конкурса в неговите рамки са описани в Приложението.

 

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

19.04.2019

Oбявяване на свободни места за прием на деца със специални образователни потребности в подготвителните групи в училищата в ИСОДЗ и ПГУ за учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1-11008/19.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА С ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,На основание чл. 192 от Закона за предучилищно и училищно образование, Ви уведомявам, че училищата са длъжни да приемат до три деца със специални образователни потребности в подготвителна група в училище.

Броят на свободните места за деца със специални образователни потребности за подготвителните групи в училищата се обявяват в Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/ на Столична община.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.03.2019

Обявяване на свободни места за прием на деца със специални образователни потребности в подготвителните групи в училищата в ИСОДЗ и ПГУ за учебната 2019/2020 г.

Изх.№РУО1 – 8035/26.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА С ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание чл. 192 от Закона за предучилищно и училищно образование, Ви уведомявам, че училищата са длъжни да приемат до три деца със специални образователни потребности в подготвителна група в училище.

Броят на свободните места за деца със специални образователни потребности за подготвителните групи в училищата се обявяват в Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/ на Столична община.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.03.2019

Открити педагогически практики с педагогически специалисти от детски градини

Изх. № РУО1-6700/15.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2018/ 2019 г. РУО – София-град, съвместно с ДГ № 184 „Мечо Пух“, организира открити педагогически практики с педагогически специалисти от детски градини на тема „Прилагане на ИКТ във възпитателно-образователния процес в детската градина“.

Откритите педагогически практики ще се проведат на 28.03.2019 г. от 8:45 часа в „ДГ № 184 „Мечо Пух“, ул. "Хемус", №10, район Слатина.

За участие в откритите практики е необходима предварителна регистрация на адрес https://goo.gl/forms/XCeFPEUsp9vvmmKA2

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.03.2019

Единадесетата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”

Изх. № РУО1-6696/15.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието – гр. Русе организират ДВАНАДЕСЕТАТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА” в периода 15-17 април 2019 г. в гр. Русе.

Научно-практическата конференция "Водим бъдещето за ръка" има за цел да отговори на съвременните предизвикателства пред българското предучилищно образование чрез съхраняване и обогатяване на традицията, както и чрез популяризиране на добрия педагогически опит и творчески потенциал на учителя в детската градина.

Задача на конференцията е непрестанното повишаване на професионалната компетентност на предучилищните педагози в съответствие с потребностите, произтичащи от динамиката на науката, общественото развитие, промяната в нагласите и мотивацията за учене през целия живот.

Заявки за участие с доклад и пълните текстове на докладите се подават в РУО – София-град, в срок до 28.03.2019 г. до 12.00 часа.  Докладите следва да са в следните тематични направления:

 • Задължителното предучилищно образование – гаранция за училищна готовност на децата
 • Ефективното управление на предучилищната институция – изпълнение на Националните стратегии на Министерството на образованието и науката и подкрепа на младите учители
 • Подкрепата за личностно развитие на децата –осигуряване на равен шанс за социализиране, обучение и възпитание
 • Интерактивни форми на взаимодействие детска градина – семейство - сътрудничество с родителите за създаване на позитивна, подкрепяща, благоприятна за стимулиране на индивидуалното и социалното развитие на детет

Изисквания към техническото оформления на докладите:

Обем на доклада: до 4 страници, подготвен на MS Word 2007-2013 или следваща версия и придружен с шрифт и шрифтов размер на основния текст: Times New Roman 12, normal; Line Spacing - 1.5

Заглавие: Times New Roman 16, normal, ГЛАВНИ; под него се изписват имената на авторите и организацията, която представляват - Times New Roman 12, italic.

Резюме: до 100 думи - Times New Roman 12, italic

Подзаглавие: Times New Roman 16, normal.

Подчертавания в текста: ITALIC (не bold)

Литература: литературните източници се цитират в текста със съответния номер в квадратни скоби [ ] и се изброяват в края по азбучен ред - първо заглавията на кирилица, след това тези на латиница.

Всеки участник представя доклада с презентация ( Ms PowerPoint). Презентациите да бъдат подготвени в рамките на не повече от 7 мин.

Заявки за участие без доклад се регистрират до 28.03.2019 г. на следния линк: https://goo.gl/forms/5U8xAvrh6bRARfK83

Такса за правоучастие – няма.

Приложения:

 1. Покана
 2. Предварителна покана
 3. Информация зя настаняване в хотели
 4. Меню за официална вечеря на 16 април 2019 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.03.2019

Информация за XIII Математическо състезание „Малкият принц“

Изх. № РУО1-5763/07.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ01-5486/05.03.2019 г. от Частно езиково училище и детска градина „Малкият принц“, гр. Варна, Ви уведомявам, че образователната институция организира XIII Математическо състезание „Малкият принц“, под егидата на РУО-Варна и ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”. Информация относно провеждането на състезанието, както и форма за регистрация за участие може да намерите на следния адрес: https://www.thelittleprinceschool.com/school/news/944-matematichesko-systezanie-malkiqt-princ-2019

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО–София-град/

08.02.2019

Семинар

Изх. № РУО1-3470/08.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3455/08.02.2019 г., Ви уведомявам следното:

На 19 февруари 2019 г. от 10.30 часа в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе научно-практически семинар на тема: „Устойчивост и иновации в модернизирането на българската детска градина. Добри практики за прилагане на информационните технологии“, организиран от факултета по науки за образованието и изкуствата към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД