Предучилищно образование

13.08.2019

Стартиране на дейности по проект BG05M2OP001-3.005 - 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

Изх. № РУО1-24201/13.08.2019 г.

 

ВАЖНО! СРОЧНО!

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо № 9105-273/08.08.2019 г. на МОН относно стартиране на дейности по проект BG05M2OP001-3.005 - 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Ви уведомявам следното:

През месец август 2019 година на територията на област София-град стартират следните дейности по проект BG05M2OP001-3.005 - 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, по който Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент:

 1. Дейност 1: Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи.
 2. Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.
 3. Дейност 3: Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и др.

В изпълнение на дейност 1 по проекта от 15.08.2019 г. ще стартира допълнително обучение за деца, които слабо владеят или не владеят български език. Включването на деца в допълнителното обучение се осъществява по преценка на учителите в групите, които информират директора. След събиране на група от 2 до 8 деца със сходни потребности директорът заявява необходимост от осигуряване на допълнителни условия за обучение по български език в РУО – София-град.

По проекта се осигуряват средства за проведено допълнително обучение по български език във всяка детска градина, в която са идентифицирани най-малко две деца с установени потребности за допълнително обучение. Допълнителното обучение се осъществява съгласно програма, изготвена от ръководителя на формираната група и одобрена от директора на детската градина/училището. Допустимо е организирането на допълнително обучение по български език във всички възрастови групи.

Допълнителното обучение в детската градина/училището се организира в пакети от десет педагогически ситуации/допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. В сформираната група обучението продължава до приключване на един пакет от 10 педагогически ситуации/допълнителни форми. Обучението на децата може да продължи и в следващ пакет след одобрение от РУО.

Възлагането на провеждането на допълнителното обучение по български език на учителите се осъществява при спазване на разпоредбите на Кодекса на труда, като те изпълняват задълженията си в рамките на работното време, но извън нормата си преподавателска заетост.

В учебно време допълнителното обучение ще се осъществява като допълнителни модули в рамките на не повече от 100 педагогически ситуации за всяко дете с потребности от допълнително обучение, а в неучебно време – като допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, разпределени в 20 дни по два модула, всеки с продължителност 30 минути.

За всеки пакет от десет педагогически ситуации/допълнителни форми на педагогическо взаимодействие на всяко дете се издава удостоверение, а детската градина/училището получава единна ставка от 72 лв. за всяко дете, получило пакет от десет педагогически ситуации/допълнителни форми на педагогическо взаимодействие за възнаграждение на ръководителя на групата, материали и консумативи, пряко свързани с обучението:

За провеждане на обучението детската градина/училището изготвя план (програма и график), води присъствен списък по образец и изготвя списък на издадените удостоверения.

 

В изпълнение на дейност 2 по проекта, считано от 01.09.2019 г., директорите на детските градини, включени в проекта, могат да назначат педагогически и непедагогически специалисти на основен или допълнителен трудов договор. Назначаването се извършва след подбор по Кодекса на труда и следва да е съобразено с изискванията на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, като следва да се осигури предотвратяване на двойното финансиране, за което отговорност носи директорът на съответната институция.

Осигуряване на допълнителен педагогически персонал се осъществява чрез назначаване на психолози, логопеди и/или ресурсни учители в детски градини, в които към момента на заявяване за включване в дейността има:

 1. Назначени не повече от един психолог, логопед или ресурсен учител; и имат:
 2. Пет и повече деца със СОП или 20 или повече деца, за които е установена необходимост от осигуряване на обща подкрепа.

За предоставяне на подкрепа на родителите на децата от уязвими групи, както и при необходимост директорите на детски градини може да извършат подбор и да назначат допълнителен непедагогически персонал. Осигуряването на допълнителен непедагогически персонал се осъществява чрез назначаването на образователни медиатори, социални работници в образованието и помощници на учителя. Броят и видът на непедагогическите специалисти, които ще бъдат назначавани, се определя от директора на детската градина в съответствие с броя на групите в детската градина, както следва:

а) в детска градина/ училище с една група – не повече от един непедагогически специалист

б) в детска градина/ училище с една група до пет групи – не повече от двама непедагогически специалисти

в) в детска градина/ училище с над пет групи – до трима непедагогически специалисти

Помощници на учителя се назначават в детски градини/училища, в които има три и повече деца със специални образователни потребности в една група.

 

В изпълнение на дейност 3 по проекта в края на месец август 2019 г. ще стартира обучение за прилагане на скрининг тест за деца от 3 до 3 години и 6 месеца.

С цел избягване на риска от дублиране на дейности, разходи и включване на едни и същи лица от целевите групи в идентични дейности, финансирани едновременно по различни проекти, е необходимо да бъде извършена демаркация на дейностите по проекта.

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ НА БЛАНКА НА ПРОЕКТА!

С оглед горепосоченото следва да извършите следните дейности:

 1. В срок до 19.08.2019 г. директорите на столични детски градини следва да определят по един учител от всяка детска градина за участие в обучението и да подадат заявка чрез попълване на електронен формуляр на адрес https://forms.gle/YPERxfXHhQcvkBp39

Определените учители следва да не са учители на първа група през следващата учебна 2019/2020 година, като по възможност да са старши учители със съответния професионален опит, на които няма да предстои пенсиониране в следващите 5 години. Наличието на допълнителна квалификация по специална педагогика, психология или логопедия да се има предвид при определяне на учителите на групи.

 1. За включване в Дейност 1 по проекта следва да подадете в РУО – София-град следните документи (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НА БЛАНКА НА ПРОЕКТА):
  1. Формуляр за кандидатстване по Дейност 1 (по образец). ).
  2. Списък на децата, които ще бъдат включени в обучението.
  3. Характеристика за всяко от децата в групата/групите, в която се описват мотивите за тяхното включване (съобразно условията за участие, посочени в проекта).
  4. Копие от декларации, подписани от родител/настойник, за съгласие за включване на ученика в обучението. Същите могат да се подадат в РУО допълнително.
  5. Програма за обучението на групата/групите.
  6. График за организиране и провеждане на обучението.
 2. За включване в Дейност 2 по проекта следва да уведомите екипа на РУО – София-град.

Приложение:

 1. Бланка по проект BG05M2OP001-3.005 - 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.
 2. Формуляр за кандидатстване по Дейност 1.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.06.2019

I Национален фестивал „Традиции, багри, красота през очите на нашите деца“

Изх. № РУО1-19265/25.06.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-19146/24.06.2019 г., Ви уведомявам, че ДГ „Мики Маус“ гр. Габрово инициира и организира I Национален фестивал „Традиции, багри, красота през очите на нашите деца“ на 12 октомври 2019 г. в Етнографски музей на открито „Етьр“.

 

Фестивалът има за цел да популяризира духовното и материално наследство на българския фолклор и занаяти сред децата от предучилищна възраст. Конкурсната програма включва:

·         конкурс за детска рисунка

·         конкурс за народни танци

Съпътстващи събития:

·         Ателие „Да тъчем заедно“

·         Педагогически форум „Традиции и настояще“

 

Приложения:

1. Регламент на фестивала

2. Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

07.05.2019

Обявяване на свободни места за прием на деца със специални образователни потребности в подготвителните групи в училищата в ИСОДЗ и ПГУ за учебната 2019/2020 г.

 

Изх. № РУО1-12411/07.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА С ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР 

 

На основание чл. 192 от Закона за предучилищно и училищно образование, Ви уведомявам, че училищата са длъжни да приемат до три деца със специални образователни потребности в подготвителна група в училище.

Броят на свободните места за деца със специални образователни потребности за подготвителните групи в училищата се обявяват в Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/ на Столична община.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.05.2019

Програма

Изх. № РУО1-12146/13.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11997/02.05.2019 г., Ви уведомявам следното:

Програмата „По-здрави деца“, „Нестле България“ АД, обявява конкурс за:

 

 1. Училища участвали във фаза I на програмата „По-здрави деца“.
 2. Училища неучаствали в програмата „По-здрави деца“.

Реализирането на програмата „По-здрави деца“ е насочена към деца и ученици от 3 до 12 години.  Програмата има за цел да спомогне за изграждането на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот при децата и учениците.

Информация за участието в конкурса в неговите рамки са описани в Приложението.

 

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.04.2019

Държавни индивидуални училищни първенства по шахмат

Изх. № РУО1911760/25.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-144/24.04.2019 г., вх. №  РУО1-11498/24.04.2019 г., Ви уведомявам, че от 01.05 до 06.05.2019 г. в к. к. „Албена“ ще се проведат Държавните индивидуални училищни първенства по шахмат. В тях имат право да участват деца и ученици на възраст до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 години.

Регламентът за участие в първенството е описан в Приложението.

 

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.04.2019

Прием на деца със специални образователни потребности в I клас в училищата за учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1-11715/25.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,На основание чл. 192, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, Ви напомням, че училищата са длъжни да приемат деца със специални образователни потребности.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.04.2019

Програма „По-здрави деца“

Изх. № РУО1-11302/23.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11019/19.04.2019 г., Ви уведомявам следното:

Програмата „По-здрави деца“, „Нестле България“ АД, обявява конкурс за:

 

 1. Училища участвали във фаза I на програмата „По-здрави деца“.
 2. Училища неучаствали в програмата „По-здрави деца“.

Реализирането на програмата „По-здрави деца“ е насочена към деца и ученици от 3 до 12 години.  Програмата има за цел да спомогне за изграждането на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот при децата и учениците.

Информация за участието в конкурса в неговите рамки са описани в Приложението.

 

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

19.04.2019

Oбявяване на свободни места за прием на деца със специални образователни потребности в подготвителните групи в училищата в ИСОДЗ и ПГУ за учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1-11008/19.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА С ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,На основание чл. 192 от Закона за предучилищно и училищно образование, Ви уведомявам, че училищата са длъжни да приемат до три деца със специални образователни потребности в подготвителна група в училище.

Броят на свободните места за деца със специални образователни потребности за подготвителните групи в училищата се обявяват в Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/ на Столична община.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.03.2019

Обявяване на свободни места за прием на деца със специални образователни потребности в подготвителните групи в училищата в ИСОДЗ и ПГУ за учебната 2019/2020 г.

Изх.№РУО1 – 8035/26.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА С ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание чл. 192 от Закона за предучилищно и училищно образование, Ви уведомявам, че училищата са длъжни да приемат до три деца със специални образователни потребности в подготвителна група в училище.

Броят на свободните места за деца със специални образователни потребности за подготвителните групи в училищата се обявяват в Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/ на Столична община.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.03.2019

Открити педагогически практики с педагогически специалисти от детски градини

Изх. № РУО1-6700/15.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2018/ 2019 г. РУО – София-град, съвместно с ДГ № 184 „Мечо Пух“, организира открити педагогически практики с педагогически специалисти от детски градини на тема „Прилагане на ИКТ във възпитателно-образователния процес в детската градина“.

Откритите педагогически практики ще се проведат на 28.03.2019 г. от 8:45 часа в „ДГ № 184 „Мечо Пух“, ул. "Хемус", №10, район Слатина.

За участие в откритите практики е необходима предварителна регистрация на адрес https://goo.gl/forms/XCeFPEUsp9vvmmKA2

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.03.2019

Единадесетата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”

Изх. № РУО1-6696/15.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието – гр. Русе организират ДВАНАДЕСЕТАТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА” в периода 15-17 април 2019 г. в гр. Русе.

Научно-практическата конференция "Водим бъдещето за ръка" има за цел да отговори на съвременните предизвикателства пред българското предучилищно образование чрез съхраняване и обогатяване на традицията, както и чрез популяризиране на добрия педагогически опит и творчески потенциал на учителя в детската градина.

Задача на конференцията е непрестанното повишаване на професионалната компетентност на предучилищните педагози в съответствие с потребностите, произтичащи от динамиката на науката, общественото развитие, промяната в нагласите и мотивацията за учене през целия живот.

Заявки за участие с доклад и пълните текстове на докладите се подават в РУО – София-град, в срок до 28.03.2019 г. до 12.00 часа.  Докладите следва да са в следните тематични направления:

 • Задължителното предучилищно образование – гаранция за училищна готовност на децата
 • Ефективното управление на предучилищната институция – изпълнение на Националните стратегии на Министерството на образованието и науката и подкрепа на младите учители
 • Подкрепата за личностно развитие на децата –осигуряване на равен шанс за социализиране, обучение и възпитание
 • Интерактивни форми на взаимодействие детска градина – семейство - сътрудничество с родителите за създаване на позитивна, подкрепяща, благоприятна за стимулиране на индивидуалното и социалното развитие на детет

Изисквания към техническото оформления на докладите:

Обем на доклада: до 4 страници, подготвен на MS Word 2007-2013 или следваща версия и придружен с шрифт и шрифтов размер на основния текст: Times New Roman 12, normal; Line Spacing - 1.5

Заглавие: Times New Roman 16, normal, ГЛАВНИ; под него се изписват имената на авторите и организацията, която представляват - Times New Roman 12, italic.

Резюме: до 100 думи - Times New Roman 12, italic

Подзаглавие: Times New Roman 16, normal.

Подчертавания в текста: ITALIC (не bold)

Литература: литературните източници се цитират в текста със съответния номер в квадратни скоби [ ] и се изброяват в края по азбучен ред - първо заглавията на кирилица, след това тези на латиница.

Всеки участник представя доклада с презентация ( Ms PowerPoint). Презентациите да бъдат подготвени в рамките на не повече от 7 мин.

Заявки за участие без доклад се регистрират до 28.03.2019 г. на следния линк: https://goo.gl/forms/5U8xAvrh6bRARfK83

Такса за правоучастие – няма.

Приложения:

 1. Покана
 2. Предварителна покана
 3. Информация зя настаняване в хотели
 4. Меню за официална вечеря на 16 април 2019 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.03.2019

Информация за XIII Математическо състезание „Малкият принц“

Изх. № РУО1-5763/07.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ01-5486/05.03.2019 г. от Частно езиково училище и детска градина „Малкият принц“, гр. Варна, Ви уведомявам, че образователната институция организира XIII Математическо състезание „Малкият принц“, под егидата на РУО-Варна и ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”. Информация относно провеждането на състезанието, както и форма за регистрация за участие може да намерите на следния адрес: https://www.thelittleprinceschool.com/school/news/944-matematichesko-systezanie-malkiqt-princ-2019

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО–София-град/