18.01.2019

Национален конкурс „Бог е любов”

Изх. № РУО1-1509/ 18.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че тази година за пореден път ще се проведе  Национален конкурс „Бог е любов”, който се организира ежегодно от Министерството на образованието и науката. Регламентът е публикуван на сайта на МОН в раздела „Олимпиади и състезания”. Творбите на желаещите да участват трябва да бъдат представени в стая 515 на РУО, София-град, най-късно до  22.03.2019 г. Творбите от направления проза и поезия може да изпращате  на e-mail:  rio_vstancheva@abv.bg или v.stancheva@edusofia.bg

За допълнителна информация: РУО – София-град, Ваня Станчева, ст.експерт по ОСО, сл.тел. 02 935-60-65.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУОСОФИЯ-ГРАД

18.01.2019

Областен кръг на олимпиадата по български език и литература

Изх. № РУО1-1505/ 18.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2686/ 20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г., заповед № РД 01-409/ 04.10.2018 г. на началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на олимпиадите през учебната 2018/2019 г., заповед № РД 01-12/ 16.01.2019 г. на началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата по български език и литература (БЕЛ) и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по БЕЛ областният кръг ще се проведе на 03 февруари 2019 г., неделя, както следва:

За учениците от V клас от всички райони в

41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ул. „Цар Самуил” № 24, директор Александра Топалова, тел. 02/ 989 01 27

За учениците от клас от всички райони в

20. ОУ „Тодор Минков“, ул."Kняз Борис I" № 27, директор Снежана Недкова, тел. 02/ 954 91 64

За учениците от VІІ, ХІ и ХІІ клас от всички райони в

31. СУЧЕМ  „Иван Вазов“, ул. „Гео Милев“ № 2, директор Надежда Николчева, тел.02/ 871 70 87, 02/ 872 11 56

За учениците от VІІІ клас от всички райони в

93. СУ „Александър Теодоров-Балан“, ул. „Гео Милев“ № 32, директор Евдокия Гергова, тел. 02/ 872 07 60

За учениците от ІХ и Х клас от всички райони в

138. СУЗИЕ „Проф. В. Златарски”, ул. „Алфред Нобел” № 3, директор Магдалена Кръстева, тел. 02/ 872 06 27, 02/ 872 39 17

 

Областният кръг започва в 09:00 ч на 03 февруари 2019 г.

Времето за провеждане на областния кръг е:

V клас – 2 (два) астрономически часа за създаване на трансформиращ преразказ на неизучаван художествен текст (от името на неутрален разказвач или от името на герой). Това времетраене включва и 15 минути за самостоятелно прочитане на текста от всеки ученик. Текстът за преразказ се прочита един път от учител, като времето за прочит не се включва във времето за работа на учениците;

VІ клас – 2 (два) астрономически часа за създаване на сбит преразказ на неизучаван (откъс от) художествен текст. Това времетраене включва и 20 минути за самостоятелно прочитане на текста от всеки ученик

Текстът за преразказ се прочита един път от учител, като времето за прочит не се включва във времето за работа на учениците;

VІІ клас 3 (три) астрономически часа за създаване на отговор на литературен въпрос в обем до три страници и за изпълнение на тест с 30 задачи. Съгласно регламента на олимпиадата двата компонента на изпита се изпълняват по ред, избран от ученика, и се предават едновременно в края на изпитното време;

VІІІ, ІХ, Х клас – 3 (три) астрономически часа за изпълнение на тест с 30 (тридесет) задачи с четири избираеми отговора, от които само един е верният, както и задачи със свободен отговор;

ХІ и ХІІ клас – 4 (четири) астрономически часа за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе – по избор) по проблем от литературна/и творба/и от учебното съдържание за задължителна подготовка в ХІ и ХІІ клас.

Писмените работи за учениците от VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас са анонимни.

Директорът на училището – независимо от броя на класираните ученици – със заповед назначава за всяко училище домакин: учител придружител в деня на провеждането; учител по български език и литература, който ще съдейства при задаване на темите в изпитните зали – за учениците от V, VІ, VІІ, ХІ и ХІІ клас; квестор – учител, специалист по друг предмет. Училищата с повече от пет класирани ученици за клас или възрастова група определят двама квестори за съответната сграда. Имената на квестора/ите и броят на учениците, които са потвърдили участието си, незабавно да бъдат съобщени на директора на училището домакин по телефона.

В срок до 17:00 ч. на 25.01.2019 г. директорът на училището изпраща сканирана посочената заповед на електронния адрес на експерта по БЕЛ rio_sgeorgiev@abv.bg.

Квесторите се явяват в определеното училище не по-късно от 7,45 ч. на 03.02.2019 г.

На 03 февруари 2019 г., неделя, всички ученици трябва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност. Учениците от V и VІ клас да носят карирани листове, формат А-4, подпечатани с печата на училището, подгънати и перфорирани. Броят на листовете да бъде съобразен с класа и възрастта на учениците. На учениците от VІІ до ХІІ клас ще бъдат осигурени листове за писане. Всички ученици пишат само със синя химикала.

На учениците от VІІ, XI и XII клас се разрешава ползването на конкретния литературен текст. Препоръчваме учениците да бъдат снабдени с литературните текстове от своето училище поради възможни ограничения в книжния фонд на библиотеките в училищата домакини.

Писмените работи се проверяват и оценяват от регионална комисия при условия и ред, определени в заповед на началника на РУО.

Срокът за проверка на писмените работи е 12 февруари 2019 година. За участие в националния кръг ще бъдат предложени учениците от VІІ клас, получили най-малко 90 т., учениците от VIII – X клас, получили най-малко 70 т., и учениците от ХІ и ХІІ клас, чиято окончателна оценка е най-малко отличен (5,50). Съгласно регламента на олимпиадата националната комисия ще определи кои от предложените да бъдат допуснати до националния кръг.

Всички резултати от областния кръг ще бъдат популяризирани на интернет страницата на РУО – София-град след решението на националната комисия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.01.2019

XXIII Ученическа философска конференция „ЧОВЕК - СВЯТ“ - гр.БУРГАС

Изх. № № РУО1-1345/17.01.2019 г

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с постъпило писмо с вх. № РУО1-991/14.01.2019 г. от РУО - Бургас,  Ви уведомявам, че РУО - Бургас и СУ „Епископ Константин Преславски“- гр. Бургас са  инициатори, организатори и домакини на  XXIII Ученическа философска конференция „ЧОВЕК - СВЯТ“.

Конференцията  e включена в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за 2018/2019 г. на МОН и  ще се проведе  в  гр. Бургас на 21 - 22.03. 2019 г.

Приложениe:

1. Методическо указание за провеждане на Ученическа философска конференция „Човек- свят“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

15.01.2019

Национален конкурс за литературна творба „Рицарска постъпка“

Изх. № РУО1-1027/14.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам статут на Националния конкурс за литературна творба „Рицарска постъпка“, организиран от Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим – Велик приорат – България. Конкурсът е включен под № 74 в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/ 2019 година.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Приложение: статут

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.01.2019

Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“

Изх. № РУО1-768/11.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка със заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 г., Ви напомням, че училищният кръг на Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето“, включено в графика за провеждане на националните състезания по професии през учебната 2018/2019 г., е определен да се проведе до 26.01.2019 г.

В тази връзка училищата, в които се обучават ученици в последните две години по професии от област на образование „Техника”, професионални направления „Машиностроене, металообработване и металургия“ и „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“, и ще участват в състезанието, е необходимо да подадат информация с актуален e-mail за получаване на задачите, в срок до 17.01.2018 г. на старши експерта по професионално образование и обучение в РУО – София-град.

Съгласно регламента на националното състезание, за резултатите от състезанието от училищен кръг се изготвят два протокола:

  • протокол с трите имена, класа и резултатите от двете задачи на всеки участник, подписан от комисията и нейния председател и заверен с печата на училището;
  • протокол с предложените за участие в националния кръг ученици, който заедно  с писмените им работи се изпраща до националната комисия в ПТГ „Васил Левски”, град Горна Оряховица, п. код 5100, ул. „Ангел Кънчев” № 27 или на е-mail: ptgvl@abv.bg, до 12 февруари 2019 г.

За участие в националния кръг се допускат ученици, които са получили минимум 20

точки на първия кръг и са класирани на 1 и/или 2 място в училищния кръг. Те се придружават

от 1 учител. Същите трябва да изпратят заявка за участие в националния кръг на състезанието

в срок до 20 февруари 2019 година на адрес: ПТГ „Васил Левски”, град Горна Оряховица,

п. код 5100, ул. „Ангел Кънчев” № 27 или на e-mail: ptgvl@abv.bg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.01.2019

Областния кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-576/09.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с оптимизиране на разпределението на училищата-домакини за областния кръг на олимпиадата по математика, Ви уведомявам, че учениците от IV, V, VІ и VІІ клас от училищата в район Младост следва да се явят на олимпиадата по математика в 125.СУ, ж.к. "Младост 1", ул. Никола Генадиев" №1.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

08.01.2019

Областен кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-493/08.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01 - 409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2018/2019 г., Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 02 февруари 2019 г. от 09.00 ч. (събота), както следва:

За учениците от IV, V, VІ и VІІ клас от училищата в райони Витоша и Красно село в 19. СУ „Елин Пелин“, р-н Красно село, ул. Яков Крайков № 16

За учениците IV, V, VІ и VІІ клас от училищата в райони Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Люлин, Младост, Нови Искър, Овча купел и Надежда в 56. СУ „Проф. Константин Иречек“, р-н Люлин, ул. „Търново“ № 37.

За учениците IV, V, VІ и VІІ клас от училищата в райони Студентски, Изгрев, Искър, Подуяне, Слатина и Панчарево в 55. СУ „Петко Каравелов“, р-н Студентски, кв. "Дървеница", ул. "Дъбница" №3.

За учениците IV, V, VІ и VІІ клас от училищата в райони Триадица, Средец, Възраждане и Сердика в 22 СЕУ „Г. С. Раковски“, р-н Триадица, бул. "Витоша" №134.

За учениците IV, V, VІ и VІІ клас от училищата в райони Лозенец и Оборище в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, р-н Лозенец, ул. Бигла 56.

За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас от училищата във всички райони в СМГ „Паисий Хилендарски, р-н. Оборище“, ул. „Искър“№ 62.

Времето за провеждане на областния кръг е:

за учениците от IVдо VІІ клас – 4 часа;

за учениците от VІІІ до ХІІ клас – 4 ч. и 30 мин.

На 02 февруари 2019 г., всички ученици, класирани за областния кръг на олимпиадата по математика следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа книжка.

Областният кръг на олимпиадата по математика е анонимен за учениците от VІІ до ХІІ клас.

В срок до 15.01.2019 г. е необходимо да изпратите списък на квесторите, определени от повереното Ви училище, съдържащ трите имена и предмет, по който преподава квесторът на имейл ruo.sf.lgavrailova@gmail.com (от 1 до 5 класирани ученици-1 квестор, от 6 до 10 класирани ученици-2 квестори, от 11 до 15 класирани ученици-3 квестори и т.н.). На 21.01.2019 г. на електронните пощи на училищата ще бъде изпратено разпределението на квесторите по училища.

Квесторите, определени от Вашето училище следва да се явят в училището, в което са разпределени в 07.45 ч. на 02.02.2019 г. за инструктаж.

В срок до 07.02.2019 г. е необходимо да изпратите на старши експерта по математика в РУО – София-град, стая 513 на хартиен носител списък на учениците, неподали декларации по т.10 от Раздел I „Ученически олимпиади“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката.

Необходимо е да създадете организация за своевременно уведомяване на квесторите и учениците от повереното Ви училище за мястото за явяване на областния кръг на олимпиадата по математика на 02.02.2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

08.01.2019

Покана за участие в национални конкурси, организирани от ЦПЛР-ОДК, гр.Варна

Изх. № РУО1- 484/08.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Варна с вх. № РУО1-150/03.01.2019 г., Ви уведомявам за предстоящи национални конкурси, организирани от ЦПЛР-ОДК, гр.Варна.

Приложения:

1. Статут на Национален детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов“ - Варна, 2019г.

2. Статут на Национален ученически конкурс „ Българските архитектурни паметници в макети“ - Варна, 2019г.

3. Статут на Национален конкурс за литературно творчество и визуални компютърни изкуства „Любовта в нас" - Варна, 2019г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.01.2019

Втори национален конкурс „Времена и будители“ - 2019 г.

Изх. № РУО 1- 486/08.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-332/07.01.2019 г., Ви уведомявам, че Националният музей на образованието – Габрово обявява Втори национален конкурс „Времена и будители“ - 2019 г.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Регламент на Втория национален конкурс „Времена и будители“ - 2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.01.2019

Покана за участие в международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“ Хасково 2019

Изх. № РУО1- 482/08.01.2019 г..

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на компютърна школа „Вале“, гр.Хасково с вх. № РУО1-179/04.01.2019 г., Ви уведомявам за предстоящо десето поред юбилейно издание на международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“ Хасково 2019, който се организира съвместно с община Хасково, фондация „Еврика“, Образцово народно читалище „Заря-1858“ и с подкрепата на еврокомисаря по цифрова икономика и общество – Мария Габриел.

Линк към условията на конкурса: https://kshvalecompetition.weebly.com/.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД