Правилници

Правилник

за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

(обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2018 г.,издаден от министъра на образованието и науката)

Правилник

за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

(Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.)

Правилник

за прилагане на Закона за народната просвета 

(обн. ДВ. бр.68 от 30.07.1999г., изм. ДВ. бр.19 от 10.03.2000г., изм. ДВ. бр.53 от 12.06.2001г., доп. ДВ. бр.7 от 18.01.2002г., изм. ДВ. бр.68 от 16.07.2002г., изм. ДВ. бр.19 от 28.02.2003г., изм. ДВ. бр.33 от 11.04.2003г., попр. ДВ. бр.48 от 23.05.2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22.07.2003г., изм. ДВ. бр.99 от 11.11.2003г., изм. ДВ. бр.15 от 24.02.2004г., изм. ДВ. бр.89 от 8.11.2005г., изм. ДВ. бр.7 от 27.01.2009г., изм. ДВ. бр.51 от 7.07.2009г., изм. ДВ. бр.87 от 3.11.2009г., изм. ДВ. бр.94 от 27.11.2009г., изм. ДВ. бр.43 от 8.06.2010г., изм. ДВ. бр.58 от 29.07.2011г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 12.11.2013г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 23.05.2014г., доп. ДВ. бр.74 от 5.09.2014г.)

Правилник

за устройството и функциите на регионалните управления на образованието

(обн., ДВ, бр. 13 от 7.02.2017 г., в сила от 7.02.2017 г.)

Правилник

за прилагане на Закона за закрила на детето 

(обн. ДВ. бр.66 от 25.07.2003г., в сила от 25.07.2003 г., изм. ДВ. бр.24 от 23.03.2004г., изм. ДВ. бр.31 от 8.08.2005г., изм. ДВ. бр.93 от 17.11.2006г., изм. ДВ. бр.84 от 19.10.2007г., изм. ДВ. бр.57 от 24.07.2009г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 4.09.2012г.)