Нормативни актове и документи

Наредба № 2 от 18 май 2000 г. за учебното съдържание

(Обн. - ДВ, бр. 48 от 13.06.2000 г.; в сила от 13.06.2000 г.; изм., бр. 46 от 28.05.2004 г.; в сила от 01.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 58 от 18.07.2006 г.) 

Наредба № 2 от 24.08.2007 г. за приемане на ученици в спортните училища

(обн., ДВ, бр. 71 от 31.08.2007 г., в сила от 1.09.2007 г.) ) Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба № 2 от 14 април 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

(обн., ДВ, бр. 40 от 29.04.2003 г., в сила от 1.05.2003 г., изм. и доп., бр. 60 от 22.07.2005 г., бр. 32 от 28.04.2009 г., бр. 78 от 7.10.2011 г., в сила от 8.11.2011 г., изм., бр. 88 от 8.10.2013 г., изм. и доп., бр. 44 от 27.05.2014 г., в сила от...

Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности

(обн. ‐ ДВ, бр. 96 от 21.11.2014 г., в сила от 01.01.2015 г. )   Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба № 2 от 8 септември 2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение

(обн. ДВ. бр.70 от 11 Септември 2015г., В сила от 11.09.2015 г.) Издадена от министъра на образованието и науката  Отменена с НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите (Обн. - ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.)

Наредба №3 от 15 април 2003г. за системата за оценяване

(обн. ДВ. бр.37 от 22.04.2003г., попр. ДВ. бр.48 от 23.05.2003г., изм. ДВ. бр.46 от 28.05.2004г., изм. ДВ. бр.65 от 9.08.2005г., изм. ДВ. бр.70 от 8.08.2008г., изм. ДВ. бр.11 от 10.02.2009г., изм. ДВ. бр.73 от 11.09.2009г., изм. ДВ. бр.70 от 9.09....

Наредба №3 от 18.02.2008г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета

(обн. - ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г.; изм. и доп., бр. 4 от 15.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 17 от 28.02.2012 г. ) Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба №3 от 2004г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

(обн. ДВ. бр.46 от 28.05.2004г., изм. ДВ. бр.74 от 14.09.2007г., изм. ДВ. бр.79 от 9.09.2008г., изм. ДВ. бр.58 от 29.07.2011г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 29.07.2014г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 15.09.2015г.)  Издадена от министъра на образованието и...

Наредба №4 от 2003г. за документите за системата на народната просвета

(обн. ДВ. бр.41 от 8.05.2003г., попр. ДВ. бр.48 от 23.05.2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22.07.2003г., изм. ДВ. бр.47 от 1.06.2004г., изм. ДВ. бр.55 от 5.07.2005г., изм. ДВ. бр.47 от 9.06.2006г., изм. ДВ. бр.51 от 26.06.2007г., изм. ДВ. бр.74 от 14.09....

Наредба № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците

(Обн. ДВ. бр.86 от 01.11.2016г.)   издадена от министъра на здравеопазването

Наредба № 5 от 15 май 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала

(обн., ДВ, бр. 49 от 27.05.2003 г., в сила от 27.05.2003 г., изм. и доп., бр. 72 от 15.08.2003 г., в сила от 15.08.2003 г., бр. 46 от 28.05.2004 г., в сила от 28.05.2004 г., изм., бр. 1 от 3.01.2006 г., в сила от 3.01.2006 г., бр. 49 от 16.06.2006 г...

Наредба № 6 от 28 май 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование

(обн. ДВ. бр.54 от 15.06.2001г., изм. ДВ. бр.95 от 6.11.2001г., изм. ДВ. бр.1 от 6.01.2004г., изм. ДВ. бр.80 от 14.09.2004г., изм. ДВ. бр.30 от 11.04.2006г.) Издадена от министъра на образованието и науката