Нормативни актове и документи

Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда

(Обн. - ДВ, бр. 34 от 28.04.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 19.09.2017 г., в сила от 01.09.2017 г.)  Наредбата влиза в сила от 1.01.2017 г. с изключение на раздели II и III, които влизат в сила от учебната 2017 - 2018 г....

Наредба № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите

(Обн. - ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.; отм. ДВ, бр.100 от 15.12.2017 г.)

Наредба № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата

(Обн. - ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.)

Наредба за приобщаващото образование

(обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г. )

Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

(Обн. - ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г., в сила от 11.10.2016 г.)

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

(Обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г.)

Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В сила от 01.09.2016 г. Издадена от министъра на образованието и науката     Обн. ДВ. бр.73 от 16 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г...

Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

(Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.)

Наредба №9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

(Обн. - ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г.; изм., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г. ) Тази наредба отменя Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,...

Наредба №7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка

(Обн. - ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 26.08.2016 г.)

Наредба №6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език

(Обн. - ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.) Тази наредба влиза в сила от 1 септември 2016 г. и отменя Наредба № 2 от 2009 г. за усвояването на българския книжовeн език (ДВ, бр. 41 от 2009 г.).

Наредба №8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

 (Обн. - ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г.; изм. и доп., бр. 75 от 15.09.2017 г., в сила от 15.09.2017 г.) Тази наредба отменя Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (ДВ, бр. 41 от 2003 г.).