Нормативни актове и документи

Заявление от директора за разрешаване на служебен отпуск

Заявление от директора за разрешаване на командировка в чужбина

Заявление от директора за разрешаване на командировка

Закон за предучилищното и училищното образование

(Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г., ..., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.)

Закон за народната просвета

Отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.)

Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

Отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.)

Закон за професионалното образование и обучение

(Обн., ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г., ..., изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.)

Закон за закрила на детето

(Обн. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г. ... изм. и доп. ДВ. бр.84 от 27 Септември 2013г.)

Закон за достъп до обществена информация

(Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г. ... изм. и доп., бр. 50 от 1.07.2016 г., в сила от 1.07.2016 г.)

Правилник

за прилагане на Закона за народната просвета  (обн. ДВ. бр.68 от 30.07.1999г., изм. ДВ. бр.19 от 10.03.2000г., изм. ДВ. бр.53 от 12.06.2001г., доп. ДВ. бр.7 от 18.01.2002г., изм. ДВ. бр.68 от 16.07.2002г., изм. ДВ. бр.19 от 28.02.2003г., изм. ДВ. бр...

Правилник

за устройството и функциите на регионалните управления на образованието (обн., ДВ, бр. 13 от 7.02.2017 г., в сила от 7.02.2017 г.)

Правилник

за прилагане на Закона за закрила на детето  (обн. ДВ. бр.66 от 25.07.2003г., в сила от 25.07.2003 г., изм. ДВ. бр.24 от 23.03.2004г., изм. ДВ. бр.31 от 8.08.2005г., изм. ДВ. бр.93 от 17.11.2006г., изм. ДВ. бр.84 от 19.10.2007г., изм. ДВ. бр.57 от...