Нормативни актове и документи

Образец на доклад за ЗИП и СИП

Правилник

за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2018 г.,издаден от министъра на образованието и науката)

Наредба № 10 от 19 декември 2017 г

за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г.; в сила от 22.12.2017 г.) Наредба се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 13 и чл. 297, ал. 3 ЗПУО и отменя Наредба № 6 от 2015 г. за...

Наредба за отменяне

 на Наредба № 16 от 2016 г. за управлението на качеството в институциите Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена...

Анекс към колективен трудов договор за системата на народната просвета (2017)

Анекс към колективен трудов договор за системата на народната просвета (2017)

Правилник

за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.)

Заповед № РД 09-5426/13.10.2017 г.

за утвърждаване на образец на заявление за включване в системата на държавно финанасиране съгласно чл. 98, ал. 2

Заявление

за включване в системата на държавно финансиране

Заповед № РД09-651/17.05.2016 г. на министъра на образованието и науката

за създаване на Експертен консултативен съвет по приоритетна ос 1 - "Научни изследвания и технологично развитие" от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“

Заповед № РД09-1038/29.07.2016 г.

за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2017/2018 година