НП „Без свободен час“

10.01.2019

НП „Без свободен час“

Изх. № РУО1-716/ 10.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на НП „Без свободен час“ – 2018 г., модул „Без свободен час в училище“ и модул „Без свободен час в детската градина“, одобрена с Решение на Министерски съвет № 271 от 20 април 2018 г., е необходимо да представите в РУО – София-град:

1. Справка за полагаемите възнаграждения на заместващите учители (Образец № 3) за периода 01.11.2018 г. до 31.12.2018 г. – на хартиен носител. Обърнете внимание, че под таблицата е необходимо да замените изписаното „Началник на РУО-…“ с „Директор на …“;

- на електронен носител (CD): Заявка до РУО (Образец № 1), Декларация от директора за реално взети учебни/астрономически часове при заместване и полагаеми възнаграждения на заместващите учители (Образец № 2), заявление за ползване на отпуск по време на учебни занятия (Образец № 5), справка-декларация за възнаграждение на учител за реално взетите учебни/астрономически часове (Образец № 6).

2. Окончателен отчет за изпълнение на количествените и качествените показатели на програмата (Образец № 4) за периода 01.11.2017 – 31.10.2018 г. – на хартиен носител.

3. Предложения за оптимизиране на дейностите и за повишаване степента на постигната ефективност на публичните разходи за образование – на хартиен носител.

Заявките и отчетите ще бъдат приемани на 17 януари 2019 г., четвъртък, по следния график:

С. Попова – стая 408

от 09.00 ч. до 12.00 ч. училищата и детските градини от райони:

Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Лозенец, Люлин

от 13.00 ч. до 16.00 ч. училищата и детските градини от райони:

Нови Искър, Подуяне, Сердика, Панчарево, Слатина, Триадица

С. Георгиев – стая 415

от 09.00 ч. до 12.00 ч. училищата и детските градини от райони:

Витоша, Възраждане, Изгрев, Искър, Красно село, Оборище

от 13.00 ч. до 16.00 ч. училищата и детските градини от райони:

Кремиковци, Младост, Надежда, Овча купел, Средец, Студентски

Кандидатстващите училища записват на CD в PDF формат необходимите документи по т. 6.2. от програмата. В електронния вариант документите се подреждат в папка, като всички документи по една заповед/трудов договор се сканират в PDF цветно в един файл; име на файла е номерът на заповедта/трудовия договор.

Няма да се предлагат в МОН за финансиране заявки, които:

  • не съдържат всички необходими документи от програмата и/или представените документи съдържат непопълнени реквизити;
  • са постъпили след определения срок.

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД