Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“

11.01.2019

Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“

Изх. № РУО1-768/11.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка със заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 г., Ви напомням, че училищният кръг на Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето“, включено в графика за провеждане на националните състезания по професии през учебната 2018/2019 г., е определен да се проведе до 26.01.2019 г.

В тази връзка училищата, в които се обучават ученици в последните две години по професии от област на образование „Техника”, професионални направления „Машиностроене, металообработване и металургия“ и „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“, и ще участват в състезанието, е необходимо да подадат информация с актуален e-mail за получаване на задачите, в срок до 17.01.2018 г. на старши експерта по професионално образование и обучение в РУО – София-град.

Съгласно регламента на националното състезание, за резултатите от състезанието от училищен кръг се изготвят два протокола:

  • протокол с трите имена, класа и резултатите от двете задачи на всеки участник, подписан от комисията и нейния председател и заверен с печата на училището;
  • протокол с предложените за участие в националния кръг ученици, който заедно  с писмените им работи се изпраща до националната комисия в ПТГ „Васил Левски”, град Горна Оряховица, п. код 5100, ул. „Ангел Кънчев” № 27 или на е-mail: ptgvl@abv.bg, до 12 февруари 2019 г.

За участие в националния кръг се допускат ученици, които са получили минимум 20

точки на първия кръг и са класирани на 1 и/или 2 място в училищния кръг. Те се придружават

от 1 учител. Същите трябва да изпратят заявка за участие в националния кръг на състезанието

в срок до 20 февруари 2019 година на адрес: ПТГ „Васил Левски”, град Горна Оряховица,

п. код 5100, ул. „Ангел Кънчев” № 27 или на e-mail: ptgvl@abv.bg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД