Изисквания при издаване на документи – медицинска бележка, за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини.

12.10.2017

Изисквания при издаване на документи – медицинска бележка, за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини.

Изх. №РУО1-24156 /12.10.2017 г.

 

   ДО

   ДИРЕКТОРИТЕ НА

   СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА    

   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с изх. №04-14-1041/04.10.2017 г. на СРЗИ, с вх. № РУО1-23004/04.10.2017 г., Ви напомням, че с писмо с изх. №16-00-62 /25.10.2016 г. на министъра на  здравеопазването са дадени указания1,2 за изискванията при издаване на документи – медицинска бележка, за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини.

Уведомявам Ви, че СРЗИ е информирала ръководителите на лечебните заведения и общопрактикуващите лекари за промените в изискванията към издаването на медицинска бележка. В допълнение към указанията за издаване на медицински бележки е разпоредено да се изписва и УИН на медицинскато лице, издало бележката.

При необходимост инспекторите на СРЗИ ще осъществяват контрол на издадените медицински бележки, когато се касае за възникнало съмнение от страна на директорите за редовността на издадения документ.

Своите сигнали директорите на столичните училища могат да изпращат на електронната страница на СРЗИ - в рубриката „Подай сигнал“- или да се свържат с дежурния инспектор на тел. 02/8130482.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД