Национални програми

Информационни материали по проект „Твоят час“

Изх.№ РУОПР –1/14.01.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с предоставяне на информационни материали по проект „Твоят час“ е необходимо да изпратите представител на училището да получи материалите в стая 406 на РУО – София-град при спазване на следния график:

На 16.01.2018 г. (сряда)

10:00 – 12:00 – райони Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица

13:00 – 15:00 – райони Банкя, Връбница, Витоша, Възраждане, Панчарево

15:00 – 17:00 – райони Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна, Кремиковци

На 17.01.2018 г. (четвъртък)

10:00 – 12:00 – райони Лозенец, Люлин, Надежда, Нови Искър

13:00 – 15:00 – райони Младост, Оборище, Овча купел, Подуяне, Красно село

 

Материали ще получат всички, участвали в проекта училища, независимо дали са участвали само в първата година или и в двете.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Информация във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката

Информация във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката

     Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, за периода от 18.10.2018 г. до 27.11.2018 г. по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“ се включиха в обучения 341 педагогически специалисти от образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование в област София-град, чрез училища и детски градини, в качеството им на самостоятелни възложители по Дейност 1 от проекта. Педагогическите специалисти избраха да се включат по програми от две тематични направления по проекта – „Иновативни методи в преподаването“ и „Позитивна училищна среда“. На всички успешно преминали обучението лица бе издадено Удостоверение за присъден/и квалификационен/ни кредит/и, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Очаква се в кампанията до 31.12.2018 г. в проекта да бъдат включени още около 1205 педагогически специалисти от област София-град.

 

Повече информация за проекта и за възможностите за участие в него може да бъде намерена на страницата на информационната система на адрес: https://teachers.mon.bg/.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Информационно събитие

Изх. № РУО1-25220/02.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-25011/28.09.2018 г. на ЦРЧР, Ви уведомявам, че на 12.10.2018 г. (петък) от 10:00 часа в зала 503 в РУО – София-град ще се проведе информационно събитие в рамките на инициативата на Европейската комисия „Дни на Еразъм“ (ErasmusDays). На събитието ще бъдат представени проекти, по които РУО – София-град е настоящ бенефициент.

Каним представители на столични училища, които работят по проекти в рамките на програма „Еразъм+“ да се включат с кратко представяне на целите и дейностите на проектите си.

Желаещите да участват следва да попълнят и изпратят на електронен адрес [email protected] приложената регистрационна форма до 09.10.2018 г.

Събитието ще бъде популяризирано на 12 и 13.10.2018 г. на сайта на институцията.

Приложения:

1. Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Данни за проект „Твоят час“

Изх.№ Към РУОПР - 213 /12.07.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Напомням Ви, че във връзка с изготвянето на анализ за изпълнение на проект „Твоят час“ следваше да предоставите информация за средния успех на Вашето училище за учебните 2016/2017 и 2017/2018 година. Справката обхваща информацията за средния успех на цялото училище, а не само за участвалите в проекта.

Моля училищата, които не са предоставили информацията да го направят до края на деня (20.07.2018 г.).

                            

https://docs.google.com/forms/d/1dtzcWBRDl8bzLim-i9BF5eRMzZdJDBoI3ruLR4bD1oo/edit

 

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МАРИЯНКА СТОИЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгл. заповед № РД10-1091/

12.07.2018 г. на

Министъра на образованието

и науката/

Справка среден успех по проект „Твоят час“

 

Изх.№ РУОПР - 213 /12.07.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изготвянето на анализ за изпълнение на проект „Твоят час“ е необходимо в срок до 18.07.2018 г. да попълните в приложения линк данни за средния успех на Вашето училище за учебните 2016/2017 и 2017/2018 година. Справката обхваща информацията за средния успех на цялото училище, а не само за участвалите в проекта.

Моля да спазите посочения срок.

 

https://docs.google.com/forms/d/1dtzcWBRDl8bzLim-i9BF5eRMzZdJDBoI3ruLR4bD1oo/edit

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Отчитане и верификация на разходите по проект „Твоят час"

 

ВАЖНО!!!

Изх. № РУОПР-151/22.06.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с приключването на дейностите по отчитане на разходите по проект „Твоят час“ Ви уведомявам следното:

В платформата на проекта е качено писмо №9107-99/21.06.2018 г., относно разплащане и отчитане на разходите за училищни програми за учебната 2017/2018 година. Следва да се запознаете с него и да изпълните разпоредбите му като стриктно спазите описаните срокове.

Училищата, в които са приключили дейностите на групите следва да са качили в електронната система всички документи по проекта. При неразплатени суми за възнаграждения да се направят отчетите на ръководителите на групи и да се генерира ведомост.

Последната ведомост за училището трябва да се генерира след приключване на дейностите и на последната група в училището.

Обръщам внимание, че ще бъдат признати разходи само при напълно окомплектовани документи, като за всяко извършено плащане са задължителни платежно нареждане и извлечение от банка за направеното плащане. При отчитена на разходи за материали и консуманитви са задължителни двата приемателно-предавателни протоколи, а също банково извлечение, при плащане по банков път.

На 01.07.2018 г. изтича срокът за попълване на анкетите от учениците, родителите и представителите на съветите „Твоят час“.

При върнати документи в системата се качва нов документ с коректно съдържание без да се изтрива предишния.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ПОКАНА за участие в Национална програма „Ученически олимпиади и състезания” – Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

 

Изх. № РУО1-14492/06.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със стартиране на дейностите по Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” на Национална програма „Ученически олимпиади и състезания”, одобрена с Решение № 271от 20 април 2018 г. на Министерския съвет можете да се информирате относно условията на програмата на следния линк https://www.mon.bg/bg/100437.

Училищата-бенефициенти следва да изготвят проектните си предложения в съответствие с реквизитите на приложените към програмата формуляри. Всяко училище-бенефициент изготвя общо проектно предложение по даден учебен предмет, което се поставя в отделна папка, подписва се от директора и се подпечатва с печата на училището. В срок  до 03.07.2018 г. училищата-бенефициенти внасят проектните предложения за оценка на хартиен носител в РУО – София-град, стая 401, или в електронен вид, ако са подписани с електронен подпис.

В приложената по-долу таблица са посочени училищата, които могат да бъдат бенефициенти по модула. За установени технически пропуски и грешки е необходимо в срок до 11.06.2018 г. да върнете обратна информация на адрес [email protected] .

При възникнали въпроси относно модула можете да се обръщате към г-жа Надежда Луканова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО – София-град, тел. 02 935 60 64, г-жа Антоанета Кадиева, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО – София-град, тел. 02 935 60 82, и г-жа Лидия Гавраилова, старши експерт по математика в РУО – София-град, тел. 02 935 60 70.

Приложения: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ОТЧЕТИ за изпълнението на Национална програма „Ученически олимпиади и състезания” – Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” за 2017 година

Изх. № РУО1-14557/ 06.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с приключване на дейностите по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, приета с Решение № 216 на Министерския съвет от 21.04.2017 г., Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ за учебната 2017/ 2018 година, е необходимо в срок до 20.06.2018 г. да внесете в РУО – София-град доклад за напредъка на учениците съгласно поставените цели и отчет за изразходваните и неусвоените средства с приложени към тях попълнени таблици (вж. Приложения). В горепосочения срок е необходимо да изпратите същите таблици в електронен вид (.xls) на експерта от РУО – София-град, извършил мониторинг на изпълнението на дейностите по модула в повереното Ви училище.

Напомням Ви, че неусвоените средства подлежат на възстановяване по ред, определен от Министерството на финансите.

 

Приложения: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Анкети по проект „Твоят час“

Изх.№ РУОПР -114 /01.06.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ 

УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с проучване на степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проект „Твоят час“ Екипът за организиране и управление на проекта е подготвил електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“.

Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта по отношение повишаване мотивацията за учене и на степента на съответствие на извънкласните дейности с интересите и потребностите на учениците.

Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълнени до 01.07.2018 г. на следните електронни адреси:

Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx  

 

Анкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx  

 

Анкета за членовете на съветите „Твоят час“: http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory-Questionnaire.aspx

           

Моля да създадете необходимата организация за Вашето училище като запознаете учениците, техните родители и членовете на съвета „Твоят час“ с възможностите да изразят мнението си за дейностите по проекта и да предоставите електронните адреси на анкетите.

            Адресите са достъпни и в електронната платформа на проекта в секция „Съобщения“.

 

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Проект "Изграждане на национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот”