Математика, информатика, информационни технологии

22.03.2019

Резултати от Националното състезание по финансова математика

Изх. № РУО1-7508/21.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математическа лингвистика през учебната 2018/2019 г. и във връзка с писмо № 9105-88/14.03.2019 г. на МОН, вх. № РУО 1-6438/14.03.2019 г., прилагам списък с резултатите на учениците от Националното състезание по финансова математика, проведено на 09.03.2019 г.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

19.03.2019

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

Изх. № РУО1- 7034/19.03.2019 г.

 

СРОЧНО!!!

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с Регламента за организиране и провеждане на Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас, Ви уведомявам, че Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 30.03.2019г. от 09.00 ч. в следните училища домакини: 145. ОУ, 20. ОУ и 56. СУ. В срок до 21.03.2019 г. родителите/настойниците/попечителите, носещи родителска отговорност за учениците от повереното Ви училище, желаещи да участват в състезанието следва да подадат заявление (свободен текст) в училището, в което се обучава ученикът за участие в състезанието и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас и населено място). В срок до 22.03.2019 г. следва да изпратите списък с учениците (по приложения образец), за които има подадено заявление за участие в състезанието и списък на учениците, за които има подадена декларация за съгласие за публикуване на резултатите на email: l.gavrailova@edusofia.bg. В същия срок следва да изпратите на горепосочената електронна поща трите имена и предмет, по който преподават квесторите, определени от повереното Ви училище (на всеки 7 ученици-1 квестор). В срок до 26.03.2019 г. на сайта на РУО – София-град ще бъде публикувана подробна информация за разпределението на учениците и квесторите от повереното Ви училище в училищата домакини.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.03.2019

Областен кръг на олимпиадата по математическа лингвистика

Изх. № РУО1-6706/15.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математическа лингвистика през учебната 2018/2019 г. и във връзка с писмо № 9105-88/14.03.2019 г. на МОН, вх. № РУО 1-6438/14.03.2019 г., прилагам списък с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика от възрастова група V-VII клас и списък с резултатите от разсекретените писмени работи на учениците от VIII до ХII клас, които не са предложени от областната комисия за участие в националния кръг или са предложени от областната комисия, но не са допуснати от националната комисия за участие в националния кръг. Резултатите на учениците, които не са подали декларация за съгласие за публикуване на резултатите ще бъдат изпратени до училището, в което се обучава ученикът.

Поздравявам учениците от възрастова група V-VII клас, които постигнаха изключително високи резултати на областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика. Поздравявам участниците от възрастова група VIII-XII клас за добрите резултати и пожелавам успех на учениците, които са допуснати от националната комисия до националния кръг.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

15.03.2019

Национално състезание по компютърни мрежи

Изх. № РУО1-6498/14.03.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година, Ви уведомявам, че на 13 април 2019 г.  в гр. София ще се проведе тринадесетото Национално състезание по компютърни мрежи в България за ученици от VIII до XII клас.

Състезанието се провежда в един кръг с два етапа и в една състезателна група за всички ученици.

В първия етап участниците полагат общ тест в областта на компютърните мрежи по конспект, който е публикуван на сайта http://contest.cisco.uni-sofia.bg. Във втория етап най-добре представилите се участници трябва да решат конкретна практическа задача, свързана с решаване на казус – проектиране и конфигуриране на устройствата в примерна компютърна мрежа по зададени условия, с използване на програмата Packet Tracer.

Всички ученици, които желаят да участват в състезанието, трябва да се регистрират в интернет на адрес: http://contest.cisco.uni-sofia.bg до 10 април 2019 г. С направената регистрация учениците получават достъп до специално предоставени учебни материали (на английски език) от курсове в мрежовата академия на Сиско – CCNA Routing and Switching. Всички регистрирани ученици декларират, че ще спазват интелектуалните права за собственост на фирмата Сиско върху предоставените им учебни материали. 

 Състезанието ще се проведе на 13.04.2019 г. в сградата на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски” - бул.„Джеймс Баучър”№ 5, а обсъждането на задачите и награждаването – в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади - бул. "Драган Цанков" 21А /срещу "Интерпред"/, на 14.04.2019 г. За подробната програма на състезанието следете страницата на състезанието http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/Моля да предоставите информацията на учителите по информационни технологии и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложения: 1. Регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.03.2019

Открито първенство на София по информатика

Изх. № РУО1-6338/13.03.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 01–99/ 11.03.2019 г. на началника на РУО - София-град, на 24.03.2019 г. /неделя/ в СМГ „Паисий Хилендарски“ - район Оборище, ул. „Искър” 61, ще се проведе Открито първенство на София по информатика при следното разпределение на състезателния ден:

За групи A, B и D:

08:00 – 08:30 ч. - участниците заемат местата си

08:30 – 12:30 ч. - състезание

18:30 ч. - награждаване

За групи C и E:

12:40 – 13:00 ч. - участниците заемат местата си

13:00 – 17:00 ч. - състезание

18:30 ч. - награждаване

Откритото първенство на София по информатика ще служи като контролно за попълване на определената квота за брой ученици, участващи в Пролетни състезания по информатика в гр. Велико Търново.

Организатори на Откритото първенство на София по информатика са РУО - София-град, СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София и SAP Labs България. Наградите са осигурени от SAP Labs България.

Желаещите да участват в Откритото първенство на София по информатика трябва да попълнят регистрационна форма на електронен адрес http://sofia.pesho.org/ до 19,00 часа на 17.03.2019 г.

Допускането на учениците до участие в турнира се осъществява само след представяне на документ за самоличност (лична карта или ученическа карта).

Всеки участник в Открито първенство на София по информатика, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване на резултатите /по образец/ до Ралица Войнова - председател на Комисията за организиране и провеждане на Открито първенство на София по информатика, на 24.03.2019 г.  преди провеждането на първенството.

За допълнителна информация Ралица Войнова – старши eксперт по информатика и информационни технологии, РУО - София-град, тел.: 02/935-60-67 и електронна поща rio_r.voinova@abv.bg .

За контакт с организаторите и техническата комисия: informatika.sofia@gmail.com

НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ПОЖЕЛАВАМ УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ!

Приложения:

  1. Регламент на Открито първенство на София по информатика
  2. Декларации за съгласие за публикуване на резултатите

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.03.2019

ИКТ семинар за учители в начален етап

Изх. № РУО1-6031/11.03.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от Фондация „Образование  5.0“ вх. №РУО1-5572/06.03.2019 г., Ви уведомявам, че РУО – София-град съвместно с фондацията организира семинари за учители от начален етап на 21.03.2019 г.,– от 10.00 ч. и от 14.00 ч., в залата на 18. СУ „Уилям Гладстон“ – район Възраждане, ул.„Пиротска“ №68 (транспорт: метростанция „Опълченска“, тролейбуси №№ 1 и 5, автобуси №№ 60 и 74, трамваи №№ 20 и 22). Ще бъдат представени модулите, свързани с използването на технологията добавена реалност за образователни цели, представляващи мобилно приложение пред учителите в начален етап.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

12.03.2019

Открита педагогическа практика с учители по информационни технологии

Изх. № РУО1- 6037/11.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2018/2019 г., Ви уведомявам, че на 19.03.2019 г. (вторник) от 15:00 часа до 16:30 часа в 137 СУ „Ангел Кънчев“, ж.к.Люлин, бул."Европа" № 135, ще се проведе открита педагогическа практика с учители по информационни технологии на тема: „Компютърна текстообработка и обработка на таблични данни“.

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

Регистрация на посочения линк, срок до 18.03.2019 г.

https://goo.gl/forms/UGXD9jVJFGb0c0tO2

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.03.2019

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

Изх. № РУО1- 5772/08.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организиране и провеждане на Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас, моля в срок до 15.03.2019 г. да попълните следния електронен формуляр: https://goo.gl/forms/Vxr4F72l9wwhTyqS2.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

07.03.2019

Областен кръг на математическо състезание „Европейско кенгуру“

Изх. № РУО1-5761/07.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01 - 409/04.10.2018 г.на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2018/2019 г., Ви уведомявам, че областният кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 23 март 2019 г. от 11.00 ч. до 12.30 ч.

Областният кръг на националното състезание „Европейско кенгуру“ следва да се проведе във всяко училище, в което има 20 и повече от 20 ученици, желаещи да участват в състезанието (училище домакин). Директорите на училищата, в които има по-малко от 20 желаещи ученици за участие в националното състезание „Европейско кенгуру“ и не провеждат състезанието, следва да създадат организация за явяване на учениците в друго училище, като осъществят контакт с директора на приемащото училище в срок до 15.03.2019 г. и осигурят необходимия брой квестори (от 1 до 10 ученици-един квестор, от 11 до 19 ученици-двама квестори). Имената на квесторите, списък на учениците, заявили желание за участие в националното състезание „Европейско кенгуру“ и подадените декларации за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място) снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризиране на състезанието, се изпращат от директора на изпращащото училище на директора на приемащото училище. В срок до 11.03.2019 г. директорите на училищата, в които има по-малко от 20 желаещи ученици за участие в на националното състезание „Европейско кенгуру“ и не провеждат състезанието, следва да подадат информация в РУО – София-град на e-mail ruo.sf.lgavrailova@gmail.com за училището, в което ще се явяват учениците от повереното им училище.

Директорите на училищата домакини са oтговорници за организиране и провеждане на областния кръг на националното състезание „Европейско кенгуру“. Те следва в срок до 18.03.2019 г. със своя заповед да определят училищна комисия за организиране и провеждане на областния кръг на националното състезание „Европейско кенгуру“, комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците. Членовете на комисията удостоверяват с декларация за отсъствието на обстоятелства, които биха довели до нарушаване на принципа за неразпространение на информация, свързана с темите и задачите на състезанието. Директорите на училищата домакини в срок до 19.03.2019 г. изпращат във формат Excel на e-mail ruo.sf.lgavrailova@gmail.com, попълнена таблица от Приложение 1.

Директорите на училищата домакини разпределят учениците и квесторите по зали.

Бланката за попълване на отговорите ще бъде изпратена за размножаване на официалните електронни пощи на училищата домакини на 22.03.2019 г. Заявените теми ще бъдат изпратени не по-рано от 60 минути преди началото на състезанието на официалните електронни пощи на училищата домакини. Верните отговори на заявените теми училищата ще получат на електронните пощи в 12.30 ч. на 23.03.2019 г.

В деня на състезанието:

Квесторите следва да се явят в 09.30 ч. в училището домакин за провеждане на инструктаж от директора.

Учениците заемат определените им места до 10.30 ч. и се подготвят за състезанието, като получават индивидуални бланки за попълване на отговори и с помощта на квесторите попълват необходимите лични данни върху бланките. Квесторите дават указания за начина на попълване на отговорите.

След приключване на състезанието квесторите в залите събират обратно раздадените на учениците теми и бланки с попълнените отговори. Темите и бланките се предават на директора на училището-домакин. Събраните теми се съхраняват в училището-домакин до 23.04.2019 г.

Директорите на училищата домакини организират проверката на бланките с попълнените отговори и изготвят протокол с резултатите на явилите се ученици. Протоколът включва следните данни: трите имена на ученика; класа и училището, в което учи; сбора от точките върху задачите от темата. Верните отговори се поставят на видно място в училището домакин не по-рано от 14.00 ч. на 23.03.2019 г. Протоколът с резултатите на явилите се ученици се поставя на видно място в училището домакин не по-късно от 14.00 ч. на 26.03.2019г.

Директорите на училищата домакини предават на 26.03.2019 г. на старши експерта по математика в РУО – София-град (стая 513) протокола с резултатите, бланките с попълнените отговори, протоколите за дежурство, списък на неявилите се ученици, разпределителен протокол за броя на проверените бланки от оценителите работи и подадените декларации за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място) снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризиране на състезанието. Протоколите за резултатите (Приложение 2, Приложение 3 и Приложение 4) се изпращат във формат Excel и на e-mail ruo.sf.lgavrailova@gmail.com. В протоколите срещу името на учениците, неподали декларация за съгласие за публикуване на резултатите и личните им данни, се отбелязва НЕ.

Приложения:

  1. Регламент.
  2. Приложение 1.
  3. Приложение 2.
  4. Приложение 3.
  5. Приложение 4.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

07.03.2019

Информация за XIII Математическо състезание „Малкият принц“

Изх. № РУО1-5763/07.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ01-5486/05.03.2019 г. от Частно езиково училище и детска градина „Малкият принц“, гр. Варна, Ви уведомявам, че образователната институция организира XIII Математическо състезание „Малкият принц“, под егидата на РУО-Варна и ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”. Информация относно провеждането на състезанието, както и форма за регистрация за участие може да намерите на следния адрес: https://www.thelittleprinceschool.com/school/news/944-matematichesko-systezanie-malkiqt-princ-2019

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО–София-град/

01.03.2019

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА

Изх. № РУО1-5377/ 01.03.2019 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

На 18.02.2019 г. резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика са изпратени  на училищата, в които се обучават учениците. Във връзка с обществен интерес към резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика и в духа на принципите за партньорство и прозрачност при провеждане на образователната политика, предлагаме на Вашето внимание тези резултати и на сайта на РУО – София-град.

Приложения: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

01.03.2019

Национална олимпиада по информационни технологии

Изх. № РУО1- 5325/01.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 година и заповед №РД 01- 87/26.02.2019 г. на началника на РУО – София-град, на 09.03.2019 г. /събота/ от 09,00 ч. в НПМГ„Акад. Любомир Чакалов”, ул. „Бигла” № 52 ще се проведе областният кръг на олимпиадата по Информационни технологии.

Съгласно регламента на олимпиадата, областният кръг протича чрез защита на проекти, по изготвен график. Всички ученици, класирани за областния кръг до 07.03.2019 г., следва да качат на сайта http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg по указанията, публикувани от Националната комисия, изходни и изпълними кодове, документации, презентации и всякакви други документи, свързани с проектите.

На 07.03.2019 г./четвъртък/ от 10,00 ч. до 16,00 ч. в НПМГ ще бъде предоставена възможност на участниците в олимпиадата да качат проектите си на работните компютри и да се запознаят с обстановката преди олимпиадата. Напомням, че за целта учениците е необходимо да носят със себе си всички материали свързани с проекта си /проект, документация, презентация за защита/ на магнитен носител.

Моля всички ученици, класирани за областния кръг и техните ръководители /инструктори/ да следят редовно сайта http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg и да проверяват електронните си пощи за евентуални промени или допълнителна информация.

Приложение: График за защита на проектите на областен кръг.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД