19.08.2019

Проект квалификация

Изх. № РУО1-24493/19.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-24445/19.08.2019 г. Ви  уведомявам , че планираната профилактика на Информационната платформа  по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г., все още не е приключила. Очаква се това да стане най-късно утре до края на деня. ( 20.08.2019г.)

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.08.2019

Курс за учители по информатика и информационни технологии

Изх. № РУО1-23964/ 08.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Варненски свободен университет (ВСУ) „Черноризец храбър“ с вх. № РУО1-23833/ 07.08.2019 г. Ви уведомявам, че катедра „Информатика“ на ВСУ организира курс за учители по информатика и информационни технологии, преподаващи компютърно моделиране в III и IV клас във връзка с Наредба №15/ 22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Тематичните акценти в курса ще бъдат свързани с учебното съдържание по предмета, осигуреността с ресурси, оценяването на постиженията на учениците, портфолио, методически насоки във връзка с възрастовите особености на учениците, както и съответствие на обучението с дигиталната компетентност, STEM, Computational Thinking и др.

 

Информация за курса:

Място на провеждане: София ( домакинството се уточнява).

Период на провеждане: 13.09.2019 г. – от 13.00 до 17.30 часа, 14 и 15.09. 2019 г. – от 10.00 до 16.00 часа.

Хорариум: 32 часа (24 присъствени и 8 – онлайн в платформа).

Заявка за обучението: http://tiny.cc/trluaz

Такса: 80 лв.

Банкова сметка:

ТБ „Общинска банка“ АД

BIC: SOMBBGSF

IBAN: BG40SOMB91301016075801

Основание за плащане: курс КМ

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

06.08.2019

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ“ 2019 г.

Изх. № РУО1- 23694/ 06.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ“ 2019 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на НП „Квалификация – 2019 г, Ви уведомявам, че има свободни места за обученията  за учители, заместник-директори, директори и други педагогически специалисти, които РУО - София-град организира в периода 02.09.2019 г. – 10.09.2019 г..

 

Всяко обучение е с продължителност 16 академични часа  присъствена форма ( два дни по 8 академични часа дневно ), за което се присъжда 1 квалификационен кредит. Разходите за обученията са за сметка на Национална програма „ Квалификация“ 2019 г.

Всеки педагогически специалист може да избере от посочените теми в зависимост от целевата група, за която е предназначено обучението и да подаде заявка за включване в група за обучение като попълни приложената към съответното обучение форма.

Свободните места са в следните тематични направления и теми:

 

Тематично направление 4.1.1. Компетентностен подход и образователни резултати,

Мярка I – Формиране на ключови компетентности чрез организация и управление на образователния процес в образователната институция, насочени към изпълнение на държавните образователни стандарти - обучения на учители.

Тема на обучение

Период на провеждане

Целева група

Заявка на следния линк

Дейностният подход в обучението по география и икономика – в основата на формиране на ключови компетентности. –         

02.09.2019 г. - 03.09.2019 г.

Учители по география и икономика – 1 група 25 ПС

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevSbfpSID9QJQ2hcvkDB4rCbTVD15HeBUGJ_GqHaXnj0gn9A/viewform?usp=sf_link

 

Тематично направление 4.1.3. Образование и ценности:

Мярка II – Комуникация и взаимодействия в образованието.

Тема на обучение

Период на провеждане

Целева група

Заявка на следния линк

1. Усъвършенстване на взаимодействието между родители и образователна институция, техники и подходи за стимулиране на родителската активност. Ролята на Обществените съвети.                       

04.09.2019 г. - 05.09.2019 г.

Директори на детски градини и училища – 1 група 25 ПС

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0zVC5ZKcmE9vA54nZiqOzX2d6eUz_yzJ9oVNL3Pj6MMODNg/viewform?usp=sf_link

 

Тематично направление 4.1.4. – Лидерство в образованието:

Мярка IV – Изграждане на базови управленски умения на новоназначени директори и заместник- директори.

Тема на обучение

Период на провеждане

Целева група

Заявка на следния линк

1. Изграждане на базови управленски умения на новоназначени директори и заместник-директори в областта на управление на персонала и трудово-правно законодателство.                       

04.09.2019 г. - 05.09.2019 г.

Новоназначени директори, заместник-директори на детски градини и училища – 1 група 25 ПС

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_LwoFrNU9nOv54TSRi4-Lk5pgZRsFy9btnfDfYjZkkEzG_g/viewform?usp=sf_link

 

2. Формиране на знания и умения за финансово управление на образователната институция у новоназначени директори и заместник-директори.    

04.09.2019 г. - 05.09.2019 г.

Новоназначени директори, заместник-директори на училища – 1 група 25 ПС

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW6Jn1CTXwjrVu5THMaUTj23Nqw7whXd0KZcWxwAntr4EtTQ/viewform?usp=sf_link

 

Заявки за обученията се приемат до запълване на съответните групи и/или до 15.08.2019 г. Допълнително на сайта на РУО – София-град ще бъде посочено мястото на провеждане на обученията.

Моля, директорите на образователните институции да уведомят всички учители в поверените им учебни заведения с настоящето писмо и възможността да участват в организираните от РУО – София-град обучения по Национална програма „Квалификация“ 2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.08.2019

Обучение за начални учители по компютърно моделиране

Изх. № РУО1 –23233/31.07.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 23142/30.07.2019 г. Ви уведомявам, че РААБЕ България  организира обучение по „Компютърното моделиране. Идеи, принципи, реализация“ за 3-ти клас на 24 август 2019 г. и за 4-ти клас на 25 август 2019 г. И двете обучения ще се проведат в Института по математика и информатика към БАН, гр. София.

 

Приложено Ви изпращам допълнителна информация и програма за всяко обучение, организирано от РААБЕ България.

Приложение:

·         Покана за обучението.

·         Програми на обучението.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.08.2019

Отчитане на Дейност 1 – Кампания 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ от детски градини и училища Възложители на обучения по Дейност 1!!!

Изх.№ РУО1- 23220/31.07.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОФИЯ,

САМОСТОЯТЕЛНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ

„КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО  РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх.№ РУО1-23060/29.07.2019 г. относно предстоящата подготовка на трети междинен отчет за изпълнението на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по ОП НОИР 2014 – 2020 г Ви уведомявам, че следва в качеството Ви на възложители (Училища/Детски градини) да проверите дали в Информационната система на проекта са „качени“ всички документи, доказващи изпълнението на Дейност 1 – Кампания 2 – краткосрочните обучения с педагогическите специалисти.

Отчетът обхваща проведените обучения в периода от 01.02.2019 г. до 31.07.2019 г., като документацията за тях следва да бъде налична /качена/ в платформата, както и да е коректно изготвена и попълнена.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

31.07.2019

Обучения за учители в общообразователни или специални училища

Изх. № РУО1- 23102/30.07.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-22700/24.07.2019 год. приложено Ви предоставям покана от ФИЦЕ – България за обучение на 6 и 7 август 2019 г. на тема „Ремелка – методика за обучение по математика и социални умения на деца с обучителни затруднения“

Участие в обучението се заявява с попълнена и изпратена форма за регистрация и платена такса за участие по банков път с приложено копие на платежното нареждане (по електронна поща) -

[email protected]  или [email protected]

За контакти: тел.: 02 950 17 10 Дашенка Кралева – 0888903470 и Катерина Иванова - 0878808745

 ПРИЛОЖЕНИЯ:

·         Покана за обучение на тема:„Ремелка – методика за обучение по математика и социални умения на деца с обучителни затруднения“ .

·         Програма за обучение.

·         Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.07.2019

Семинар за учители в сферата на природоматематическите и инженерните науки

Изх. № РУО1-23026/ 29.07.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-253/ 26.07.2019 г. с вх. № РУО1-22936/ 26.07.2019 г. Ви уведомявам, че Ученическият институт по математика и информатика (УчИМИ) към Института по математика и информатика на Българска академия на науките организира обучителен семинар за учители в сферата на природоматематическите и инженерните науки, преподаващи в прогимназиален и гимназиален етап, по следните теми:

  • Деконтекстуализация по математическите знания и умения в контекста на международните програми за оценяване на постиженията по математика;
  • Увод в състезателната информатика за учители, преподаващи на ученици в VII клас;
  • Проектно и изследователско обучение в рамките на STEM.

Участниците ще имат възможност да се запознаят с иновативни методи за проектно и изследователско обучение и да се срещнат с ментори и ученици в международната лятна изследователска школа на УчИМИ, както и да получат квалификационни кредити при успешно завършване на семинара.

Разноските на участниците се покриват от организаторите. Директорите могат да номинират по един учител в срок до 31.07.2019 г. Лице за контакт – Албена Василева, Институт по математика и информатика, e-mail: [email protected], [email protected] тел. 0888674599.

 

Приложение: Програма на лятна изследователска школа

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

19.07.2019

ПОКАНА ЗА ДЕВЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ЕСЕНЕН НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ „СЪВРЕМЕННИЯТ УЧИТЕЛ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО", София, 15-16 ноември 2019 година

Изх. № РУО1-22246/ 18.07.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-21589/ 12.07.2019 г. приложено Ви изпращам Покана за IX международен есенен научно-образователен форум 2019 на тема „Съвременният учител и предизвикателствата на информационното общество“, организиран от Департамента за информация и усъвършенстване на учители при СУ „Св. Климент Охридски". Форумът ще се проведе в гр. София от 15 до 16 ноември 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Покана за IX международен есенен научно-образователен форум

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.07.2019

Обучение на учители , заместник директори и директори

Изх. № РУО1-22245/ 18.07.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-21856/15.07.2019 г., Ви уведомявам,че Център за творческо обучение Ви кани на обучение на тема “Училище в облака: администриране и управление”. Програмата е одобрена със Заповед № РД09- 1052/ 25.01.2017г. на Министъра на образованието и науката. Успешно завършилите обучението ще получат удостоверение с един квалификационен кредит. Обучението е двудневно и ще се проведе на 09 и 10 септември в зала на Център за творческо обучение: гр. София 1111, Стадион “Академик” ниво 2 ( до зала “Фестивална”).

  *   09.09.2019 г. (понеделник) от 10:00 до 16:00 ч.

  *   10.09.2019 г. (вторник) от 10:00 до 16:00 ч.

Повече информация за обучението може да откриете на следната връзка: http://bit.ly/2XJc1vM

За регистрация, моля последвайте следната връзка: http://bit.ly/2G8snrO

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.07.2019

СПРАВКА - ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СРЕДСТВА, ПЛАНИРАНИ И РАЗХОДВАНИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ за периода 01.01. - 31.05.2019 г.

Изх. № РУО1- 22256/18.07.2019 г.

 

СРОЧНО И ВАЖНО!!!!

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-215/ 19.06.2019 г., с вх. № РУО1-18731/19.06.2019 г. и писмо с изх. № Изх. № РУО1- 18955/ 21.06.2019 г., качено на сайта на РУО-София-град напомням, че училищата и детските градини, които не са подали информация за планираните и изразходваните финансови средства за квалификация на педагогическите специалисти за периода 01.01.2019 г. до 31.05.2019 г. следва да попълнят СПЕШНО справката до 17.00 ч. на 19.07.2019 г. на следния линк:      

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCIxBLtt-gjslq6YTR-YJp-mArAq1azWhxx2uhwKoAS2Of3w/viewform?usp=sf_link

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД